Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

1 tv

2

3 Ñ ÌÌ Â Ó ÔappleÓËÁ  ÂÌÌÓÏ appleâïóìúâ: Ñ Ú ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl appleâïóìú: Ñ Ú ÓÍÓÌ ÌËfl appleâïóìú : Í ËÚ ÌˆËË: ÇË ÌÂËÒÔapple ÌÓÒÚË: Ú ÎÓÌ (Card #) ÅõíéÇÄü ùãöäíêéçàää ÉÄêÄçíàâçõâ íäãéç (warranty card) êéëëàü èó ÔËÒ òú ÏÔ ÒÂapple ËÒ-ˆÂÌÚapple Ñ Ú ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl appleâïóìú: Ñ Ú ÓÍÓÌ ÌËfl appleâïóìú : Í ËÚ ÌˆËË: ÇË ÌÂËÒÔapple ÌÓÒÚË: èó ÔËÒ òú ÏÔ ÒÂapple ËÒ-ˆÂÌÚapple àáñöãàö (item) åéñöãú (type/version) / ëöêàâçõâ (serial #) ÑÄíÄ èêéñäüà (date of purchase) îàêåä-èêéñäçöñ (seller) èéñèàëú èêéñäçñä (seller s signature) èöóäíú èêéñäçñä (seller s stamp) ç ÒÚÓfl ËÈ Ú ÎÓÌ ÂÈÒÚ ËÚÂÎÂÌ ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË Ì ÎË ËË Ô ÚË Ë Á ÔÓÎÌÂÌËfl ÒÂı ÔappleË Â ÂÌÌ ı  apple Ù. (This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.) èéäìèäíöãú (buyer) ÄÑêÖë (address) íöãöîéç (telephone)

4 ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl Ôapple ÓÒÚ ÎflÂÚÒfl ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎÂÏ ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í Ôapple Ï ÔÓÚapple ËÚÂÎfl, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ Ï ÂÈÒÚ Û ËÏ Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ ÓÏ êóòòëèòíóè îâ Âapple ˆËË, Ë ÌË ÍÓÂÈ ÏÂapple ÌÂ Ó apple ÌË Ë ÂÚ Ëı. ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl ÂÈÒÚ ÛÂÚ Ú ÂÌËÂ Ó ÌÓ Ó Ó Ò Ú ÔappleËÓ appleâúâìëfl ËÁ ÂÎËfl Ë ÔÓ apple ÁÛÏ ÂÚ apple ÌÚËÈÌÓÂ Ó ÒÎÛÊË ÌË ËÁ ÂÎËfl ÒÎÛ Â Ó Ì appleûêâìëfl ÂÙÂÍÚÓ, Ò flá ÌÌ ı Ò Ï ÚÂappleË Î ÏË Ë apple ÓÚÓÈ. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ Â ÔÓÚapple ËÚÂÎ ËÏÂÂÚ Ôapple Ó, ÒappleÂ Ë ÔappleÓ Â Ó, Ì ÂÒÔÎ ÚÌ È appleâïóìú ËÁ ÂÎËfl. ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì ÔappleË ÒÓ Î ÂÌËË ÒÎÂ Û Ëı ÛÒÎÓ ËÈ: 1. àá ÂÎË ÓÎÊÌÓ Ú ÔappleËÓ appleâúâìó ÚÓÎ ÍÓ Ì ÚÂappleappleËÚÓappleËË êóòòëë, ÔappleË ÂÏ ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ Îfl ÎË Ì ı ÚÓ ı ÌÛÊ. àá ÂÎË ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl ÒÚappleÓ ÓÏ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ËÌÒÚappleÛ͈ËÂÈ ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ò ÒÓ Î ÂÌËÂÏ Ôapple ËÎ Ë ÚappleÂ Ó ÌËÈ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË. 2. é flá ÌÌÓÒÚË ËÁ ÓÚÓ ËÚÂÎfl ÔÓ Ì ÒÚÓfl ÂÈ apple ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl ÚÒfl Ì ÚÂappleappleËÚÓappleËË êóòòëë ÔappleÓ ˆ ÏË Ë ÓÙËˆË Î Ì ÏË Ó ÒÎÛÊË ËÏË (ÒÂapple ËÒ) ˆÂÌÚapple ÏË. 3. ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl Ì apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌflÂÚÒfl Ì ÂÙÂÍÚ ËÁ ÂÎËfl, ÓÁÌËÍ Ë appleâáûî Ú ÚÂ: ) ıëïë ÂÒÍÓ Ó, ÏÂı ÌË ÂÒÍÓ Ó ËÎË ËÌÓ Ó ÓÁ ÂÈÒÚ Ëfl, ÔÓÔ Ëı ÔÓÒÚÓappleÓÌÌËı Ôapple ÏÂÚÓ, Ì ÒÂÍÓÏ ı Ó ÌÛÚapple ËÁ ÂÎËfl; ) ÌÂÔapple ËÎ ÌÓÈ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË, ÍÎ fl, ÌÓ ÌÂ Ó apple ÌË Ë flò, ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ ËÁ ÂÎËfl Ì ÔÓ Â Ó ÔappleflÏÓÏÛ Ì ÁÌ ÂÌË Ë ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ ÍÒÔÎÛ Ú ˆË ËÁ ÂÎËfl Ì appleû ÂÌË Ôapple ËÎ Ë ÚappleÂ Ó ÌËÈ ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË; ) ËÁÌÓÒ ÂÚ ÎÂÈ ÓÚ ÂÎÍË, Î ÏÔ, Ú appleâè, Á ËÚÌ ı Íapple ÌÓ, Ì ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓapple, appleâïìâè, ÂÚÓÍ Ë ËÌ ı ÂÚ ÎÂÈ Ò Ó apple ÌË ÂÌÌ Ï ÒappleÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl; ) appleâïóìú Ë/ËÎË Ì Î ÍË ËÁ ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔappleÓËÁ  ÂÌ Î ÏË ËÌ ÏË Îˈ ÏË ÍappleÓÏÂ Ó ÒÎÛÊË Ëı ˆÂÌÚappleÓ ; ) ÔÚ ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó ÌÓÈ ÒÙÂapple ÔappleËÏÂÌÂÌËfl ËÁ ÂÎËfl, ÛÍ Á ÌÌÓÈ ËÌÒÚappleÛ͈ËË ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË. 4. ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì ÔÓ Ôapple fl ÎÂÌËË ÏÂÒÚÂ Ò ÓappleË ËÌ ÎÓÏ Ì ÒÚÓfl Â Ó Ú ÎÓÌ ÓappleË ËÌ Î ÚÓ appleìó Ó ÂÍ, ÌÌÓ Ó ÔappleÓ ˆÓÏ, Ë ËÁ ÂÎËfl, ÍÓÚÓappleÓÏ Ó Ì appleûêâì ÂÙÂÍÚ. 5. ç ÒÚÓfl fl apple ÌÚËfl ÂÈÒÚ ËÚÂÎ Ì ÚÓÎ ÍÓ Îfl ËÁ ÂÎËÈ, ËÒÔÓÎ ÁÛÂÏ ı Îfl ÎË Ì ı ÚÓ ı ÌÛÊ, Ë Ì apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌflÂÚÒfl Ì ËÁ ÂÎËfl, ÍÓÚÓapple  ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒfl Îfl ÍÓÏÏÂapple ÂÒÍËı, ÔappleÓÏ ÎÂÌÌ ı ËÎË ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î Ì ı ˆÂÎÂÈ. èó ÒÂÏ ÓÔappleÓÒ Ï apple ÌÚËÈÌÓ Ó Ó ÒÎÛÊË ÌËfl ËÁ ÂÎËÈ îëîëôò Ó apple ÈÚÂÒ Í Ç ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔappleÓ ˆÛ. îëappleï îëîëôò ÛÒÚ Ì ÎË ÂÚ ÒÎÂ Û Ë ÒappleÓÍË ÒÎÛÊ ËÁ ÂÎËfl: ÉappleÛÔÔ 1 5 ÎÂÚ ê ËÓ, apple ËÓ Û ËÎ ÌËÍË, Ï ÌËÚÓÎ, ÔÂappleÂÌÓÒÌ Â Ï ÌËÚÓÎ, ÚÂÎÂÙÓÌÌ Â ÔÔ apple Ú (ÔappleÓ Ó Ì Â) Ë appleû fl ÔappleÓ Û͈Ëfl, ËÏ fl Ì ÓÎ Û ÒÚÓËÏÓÒÚ. ÉappleÛÔÔ 2 7 ÎÂÚ èâappleòóì Î Ì Â ÍÓÏÔ ÚÂapple Ë ÔÂappleÂÙÂappleËÈÌ Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ, ˆ ÂÚÌ Â ÚÂΠËÁÓapple ( ÍÎ fl ÔappleÓÂ͈ËÓÌÌ Â), Ë ÂÓÏ ÌËÚÓÙÓÌ, ÚÓÏÓ ËÎ Ì Â Ï ÌËÚÓÎ, Hi-Fi Á ÛÍÓ ÓÒÔappleÓËÁ Ó fl fl ÔÔ apple ÚÛapple ( ÍÎ fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ), Ë ÂÓÍ ÏÂapple Ë ÔÂappleÂÌÓÒÌ Â Ë ÂÓÛÒÚappleÓÈÒÚ, apple ËÓÚÂÎÂÙÓÌ ( ÂÒÔappleÓ Ó Ì Â), ˆËÙappleÓ Â ÒÓÚÓ Â ÚÂÎÂÙÓÌ Ë ÔÔ apple ÚÛapple Ë appleó Ó Ó Ì ÁÌ ÂÌËfl. îëappleï îëîëôò Û ÂÎflÂÚ ÓÎ Ó ÌËÏ ÌËÂ Í ÂÒÚ Û ÔÛÒÍ ÂÏÓÈ ÔappleÓ Û͈ËË. èappleë ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË Â Îfl ÎË Ì ı ( ÚÓ ı) ÌÛÊ Ò ÒÓ Î ÂÌËÂÏ Ôapple ËÎ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ÒappleÓÍ Ëı ÒÎÛÊ ÏÓÊÂÚ ÁÌ ËÚÂÎ ÌÓ Ôapple ÒËÚ ÓÙËˆË Î Ì È ÒappleÓÍ ÒÎÛÊ, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ È ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÂÈÒÚ Û ËÏ Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÒÚ ÓÏ Ó Ôapple ı ÔÓÚapple ËÚÂÎÂÈ. îëappleï îëîëôò î ÍÒ: (095)

5 Содержание Нужна помощь? Если это руководство по эксплуатации не дает ответа на Ваш вопрос, а «Советы» не позволяют разрешить возникшую с проблему с телевизором, Вы можете позвонить в местный центр обслуживания клиентов или в Сервис-центр компании Philips. См. приложенный проспект с информацией о гарантийном обслуживании по всему миру. Внимание: обращаясь за помощью, имейте наготове данные о модели и номере изделия, которые Вы можете найти на задней стенке телевизионного приемника или на упаковке. Модель 42PF9945 Номер изделия:... Установка Подготовка... 2 Кнопки на верхней панели телевизора... 2 Пульт дистанционного управления Использование меню... 5 Меню выбора языка и страны... 5 Сохранение настроек телевизионных каналов... 6 Автоустановка...6 Ручная установка... 6 Задать имя... 7 Перестановки в списке программ... 7 Выбор предпочтительных телеканалов... 7 Начальная настройка... 7 Общие установки... 8 Источник сигнала... 9 Декодер... 9 Режим демонстрации... 9 Русский Polski Magyar Уход за экраном Cм. Coвeты, cтp. 22. R Инструкции по утилизации телевизора по окончании срока службы Компания Philips придает большое значение соблюдению производственных норм охраны окружающей среды. Ваш новый телевизор содержит материалы, допускающие утилизацию и повторное применение. По окончании срока службы оборудования, специализированные компании могут взять на себя разборку старого телевизора с тем, чтобы изъять из него материалы, допускающие повторное использование и свести к минимуму количество утилизируемых материалов. Просьба соблюдать установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации старых телевизоров. Эксплуатация Меню телевизора Меню настройки изображения Меню настройки звука Меню настройки дополнительных возможностей NEXTVIEW/Путеводитель по Телетексту Телетекст Подключение внешних устройств Подключение и выбор оборудования Кнопки для управления аудио- и видеоустройствами Запись на видеомагнитофон, поддерживающий возможности EasyLink Советы Česky Slovensky Набор специальных возможностей EasyLink основан на методике работы «одним нажатием». Это означает, что последовательность операций выполняется одновременно телевизором и видеомагнитофоном, при условии, что оба устройства поддерживают функцию EasyLink и соединены еврокабелем, входящим в комплект поставки Вашего видеомагнитофона. 1

6 Подготовка & Инструкции настенному монтажу. Для настенного крепления следуйте пошаговым иллюстрированным инструкциям, напечатанным на отдельной вкладке. Убедитесь в достаточной надежности настенного крепления оно должен соответствовать требованиям техники безопасности. Вес телевизионного приемника (без упаковки) составляет около 40 кг. Примечание: подставки не прилагаются и являются дополнительным акcессуаром. Проконсультируйтесь с вашим дилером. é Установите или подвесьте телевизор в желаемое место, но так, чтобы не нарушалась свободная циркуляция воздуха через вентиляционные решетки. Нельзя размещать приемный блок в излишне ограниченном пространстве, например, в книжной полке или подобном месте. Во избежание возникновения опасных ситуаций не допускайте наличия открытых источников пламени (к примеру, зажженных свечей) в непосредственной близости от приемника. Избегайте воздействия на приемник со стороны источников тепла, прямых солнечных лучей, дождя или воды. Следует исключить попадание в приемник капель или брызг, и поэтому не допустимо размещение на нем каких-либо предметов, наполненных жидкостями (например, ваз). Плотно вставьте штекер антенны в антенный разъем x на задней стенке телевизора. Для обеспечения наилучшего качества изображения min. 1m используйте приложенный экранированный кабель. Для подключения других периферийных устройств ознакомьтесь с инструкциями на стр. 17 или 20. Если Вы используете сочетание Cinema Link (комбинация приемника Cinema Link Audio и/или видеомагнитофон Cinema Link и/или DVD-проигрыватель), ознакомьтесь с соответствующими инструкциями, приведенными в отдельном руководстве, входящем в комплект поставки. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь только кабелями из комплекта поставки для соединения приемника и видеомагнитофона, а также видеомагнитофона и разъема антенны. ( Пoдключитe пpилaгaeмый ceтeвoй шнyp к гнeздy в нижнeй чacти тeлeвизopa и к poзeткe питaния, имeющeй ceтeвoe нaпpяжeниe Boльт. Для пpeдoтвpaщeния пoвpeждeния ceтeвoгo шнypa, чтo мoжeт пpивecти к вoзгopaнию или yдapy элeктpичecким тoкoм нe пoмeщaйтe тяжeлыe пpeдмeты нa ceтeвoй шнyp. Пульт дистанционного управления: Установите 2 прилагаемые батареи (1,5 В типа R6). Прилагаемые батарейки не содержат таких тяжелых металлов, как ртуть и кадмий. Соблюдайте установленные в месте Вашего проживания правила по утилизации использованных батареек. è Включение телевизора: Нажмите кнопку питания B на передней панели телевизора. Индикатор загорается зеленым светом как на мониторе, так и на приемном блоке, и появляется изображение. Ecли TB нaxoдитcя в peжимe oжидaния нажимайте кнопки -P+ или B на пульте дистанционного управления. 2 Кнопки на верхней панели телевизора - V + MENU/OK - P/CH + ТВ Конфиг Демо Установка Выход Изображ. Звук Возможн. При утрате либо поломке пульта дистанционного управления Вы все же сможете изменять некоторые основные установки с помощью кнопок, расположенных на верхней панели телевизора. Нажимайте : кнопки - или + V для регулировки громкости; кнопки -P/CH+ для выбора телевизионного канала или источника сигнала. Спомощью кнопки MENU/OK можно вызвать главное меню, не используя пульт дистанционного управления. Используйте : Кнопки V - и + кнопки P/CH-, P/CH+ для выбора пункта меню, нажимая их для перемещения в нужном направлении, как показано на рисунке; кнопку MENU/OK для подтверждения выбора. Примечание: При управлении меню с помощью кнопки MENU/OK на верхней панели телевизора для выхода из меню можно использовать только пункт Выход. Перейдите к пункту Выход и нажмите кнопку MENU/OK.

7 Использование пульта дистанционного управления RC2080 Примечание: Для большинства кнопок однократное нажатие активизирует соответствующую функцию, а повторное нажатие деактивирует функцию. Если нажатие кнопки предполагает выбор одного из нескольких вариантов, будет показан список этих вариантов. Повторные нажатия кнопки приводят к выбору следующего пункта из списка. Через 4 секунды список вариантов пропадает автоматически, для его немедленного удаления с экрана можно нажать кнопку ОК. v Выбор внешних устройств (стр. 18) VCR DVD AMP SAT Кнопки аудио- и видеоустройств (стр. 21). Ò π Кнопки аудио- и видеоустройств (стр. 21). Зaпиcь См. запись на видеомагнитофон с использованием функции EasyLink, стр. 21. U Отображение времени: На экране отображается текущее время. æ NEXTVIEW вкл./выкл., стр. 13 OK Нажимайте эту кнопку: для активизации выбранной функции - при отображении меню на экране. для показа списка программ. V Для регулировки громкости. Отключение/включение звука. i Экранная информация Нажмите эту кнопку для отображения информации (если есть субстраницы) о выбранном телеканале и программе. Информация о Меню/ о пульте дистанционного управления. Когда меню отображается на экране, нажмите кнопку i для получения информации о выбранном пункте меню. Для получения информации о функциях пульта дистанционного управления, нажмите на пульте любую кнопку, когда меню показано на экране. При этом соответствующее нажатой кнопке действие не выполняется. v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP i b h q SAT b Ï P 0 S MENU B Режим ожидания (Standby) Нажмите эту кнопку для включения или выключения телевизора. В выключенном состоянии горит красный индикатор. Когда активирована функция NEXTVIEW, (см.стр.14), загорается оранжевый индикатор и, спустя максимум 1 час, телевизор переключается в режим полного ожидания и загорается красный индикатор. QРежим Surround Incredible surround При стереотрансляции выбор Incredible surround создает впечатление, как будто динамики расположены на большем расстоянии друг от друга, чем на самом деле. Virtual Dolby surround Является лучшим выбором при передаче звука в стандарте Dolby surround. Позволяет ощутить эффекты Dolby surround Pro Logic, воспроизводя действие «звука сзади». См. меню Настройки Звука, 3D эффект, стр. 11. Примечание: Можно также выбрать этот режим в меню Настройки Звука, режим surround, стр. 11. ÌПоказ кинофильма См. приложенную отдельную инструкцию по системе Cinema Link. PIXEL PLUS нe aктивизиpoвaнo b Телетекст Bкл./Bыкл cтp. 15 Ï Главное меню см. стр. 5 Р Переключение программ Кнопки служат для переключения телеканалов и сигналов из других источников в списке предпочтений. 0/9 Цифровые кнопки Служат для выбора телевизионного канала. Для выбора двузначного номера программы нажмите вторую кнопку не позднее чем через 2 сек. после первой. Для немедленного переключения на выбранный однозначный номер канала нажмите и удержите чуть дольше нажатой кнопку с его номером. 3

8 v B VCR DVD AMP SAT U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK b MENU Ï 0 Предыдущий телевизионный канал Нажмите для показа предыдущего выбранного телеканала. b нe aктивизиpoвaнo V P h Active control (Активная настройка) cм. cтp. 11 q Формат изображения Нажимайте повторно эту кнопку либо перемещайте курсор вверх/вниз для выбора одного из следующих форматов изображения: Автофopмaт, Super zoom (Сверхукрупнение,) 4:3, Шиpoкoэкpaн 14:9, Шиpoкoэкpaн 16:9, Увел. c субтитрaми, Широкий экран i 0 0 b h q S Aвтoфopмaт Super zoom 4:3 Шиpoкoэкpaн 14:9 Шиpoкoэкpaн 16:9 Увел. c субтитрaми Широкий экран При выборе автоформата изображение заполняет экран в максимально возможной степени. При наличии субтитров на темной полосе в нижней части экрана, в режиме автоформата они видны. Если субтитры видны не полностью, переместите курсор вверх. При наличии логотипа передающей станции в углу темной полосы в верхней части экрана, логотип удаляется с экрана. В режиме Сверхукрупнение удаляются с минимальными искажениями черные полосы по сторонам экрана с изображением формата 4:3. Переключившись в режимы изображения Киноформат 14:9, Киноформат 16:9 или Сверхукрупнение, Вы можете сделать субтитры видимыми на экране с помощью нажатия кнопок перемещения курсора вверх/вниз. Примечание: При поступлении входного сигнала через разъемы VGA IN будет доступно меньше форматов изображения. S Стоп-кадр Служит для остановки (замораживания) изображения на экране. В зависимости от входного сигнала, данная функция может быть недоступна. 4

9 Использование меню v B Ò π æ OK V VCR DVD AMP SAT U Q Ì PIXEL PLUS b Ï MENU PP курсор для выбора настроек возврат или вкл./вык. главного меню кнопка OK для активизации выбранного режима Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку i на пульте дистанционного управления. & Нажмите кнопку MENU Ï на пульте дистанционного управления для вызова главного меню. В любой момент Вы можете выйти из меню, повторно нажав кнопку MENU Ï. Примечание: Если у Вас есть устройства, подключенные с помощью Cinema Link, то в меню присутствуют дополнительные пункты. Изображ. Звук Возможн. ТВ Конфиг Демо Установка é Нажимайте кнопки управления курсором вверх/вниз для выбора меню ТВ, Конфиг. (конфигурация), Демо (демонстрация) или Установка. Перемещайте курсор влево/вправо для выбора Изображ., Звук, Возможн. Примечание: Иногда на экране видны не все пункты меню (на это указывает скопление голубых шариков). Переместите курсор вниз или вправо для отображения всех пунктов. Для выбора пункта меню используйте кнопки для управления курсором для перемещения влево/вправо. Вновь используйте курсор для перемещения вверх/вниз, чтобы выбрать нужный Вам элемент управления или произвести настройку. См., например, меню Изображ. (изображение). Примечание: Временно недоступные или неактуальные пункты меню выводятся светло-серым цветом, их нельзя выбрать. Уcтaнoвкa Меню Установка содержит следующие пункты: Установка Язык Страна Авто- Ручная Задать Сортировка Любимые установка установка имя программы Функция EasyLink Если Ваш видеомагнитофон поддерживает функцию EasyLink, то настройки языка, страны и набора доступных каналов, сделанные во время установки, будут автоматически переданы видеомагнитофону. Меню выбора языка или страны Установка Установка Сestina Dansk Deutsch Австрия Бельгия Хорватия Язык Страна & Нажмите кнопку MENU Ï на пульте дистанционного управления. é С помощью курсора переместитесь вниз и выберите Установка. С помощью курсора переместитесь вправо и выберите Язык. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Используйте курсор для перемещения вверх/вниз и выбора нужного Вам языка, затем нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. ( С помощью курсора переместитесь вправо и выберите пункт Страна. Выберите страну Вашего нынешнего пребывания и нажмите кнопку OK. Выберите Другая, если нужная страна отсутствует в списке. è Продолжайте работу с меню Установка. 5

10 Сохранение настроек телевизионных каналов После корректной установки языка и страны Вы можете найти нужные станции и запомнить их настройки двумя разными способами: используя Автоустановку или Ручную установку (настройка одного канала за другим). Сделайте выбор с помощью перемещения курсора вправо. Автоустановка Автоустановка Установка Установка Haчaлo & Выберите Автоустановка в меню Установка. Примечание: Для автопрограммирования все каналы должны быть разблокированы. В случае запроса системы, введите Ваш PIN-код для разблокирования всех каналов. (См. ТВ, Меню настройки дополнительных возможностей, Замок ребен. (блокировка доступа для детей), стр. 12). é Нажмите кнопку перемещения курсора вниз. Появится дополнительный пункт для авто-программирования Haчaлo. Нажмите кнопку перемещения курсора вправо. ' Появится сообщение Поиск и на экране отобразится индикатор процесса автопрограммирования. При обнаружении кабельной системы или телеканалов, передающих информацию ACI (Automatic Channel Installation - автоматическая настройка каналов), поиск прекращается и появляется список программ. В отсутствие системы ACI каналы нумеруются в соответствии с выбранными установками языка и страны. Можно использовать Перестановку для их перенумерации. См. стр. 7. В ряде случаев кабельные компании или телеканалы передают меню выбора программ. Вид и набор пунктов такого меню определяются кабельной компанией или телеканалом. Выберите нужный пункт меню с помощью курсора и нажмите кнопку OK. Ручная установка Установка Ручная установка Режим выбора Система Программа Поиск Точн. настройка Запомнить Поиск станций и запоминание каналов производится канал за каналом. Вам необходимо пройти все шаги меню Ручной установки. & Выберите пункт Ручная установка в меню Установка. Примечание: В случае запроса системы, введите Ваш PINкод для разблокирования всех каналов. (См. ТВ, Меню настройки дополнительных возможностей, Замок ребен. (блокировка доступа для детей), стр. 12). é Перемещайте курсор вниз. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Примечание: Поиск или непосредственный выбор телеканала. Если Вы знаете частоту, номер эфирного или кабельного канала, введите 3 цифры, соответствующие частоте, с помощью цифровых клавиш от 0 до 9 (например, 048). Для продолжения нажмите кнопку перемещения курсора вниз. Повторите описанную процедуру для программирования каждого канала. 6

11 Задать имя Установка VCR1 BBC1 BBC2 CNN TVE... Задать имя Вы можете изменить сохраненные в памяти названия программ или присвоить название каналу, если оно еще не было введено. Название длиной до 5 букв или цифр можно дать программам с номерами от 0 до 99. Примечание: Невозможно переименовать источник VGA. p π Пробел Удалить ABCDEFG 123 HIJKLMN 456 OPQRSTU 789 VWXYZ 0 Сдвиг Спец. & Выберите пункт Задать имя в меню Установка и переместите курсор вниз. é Выберите номер программы. Примечание: для быстрого перемещения по списку программ удерживайте нажатой кнопку перемещения курсора вверх/вниз. Переместите курсор вправо. На экране появляется клавиатура. Переместите курсор вправо для начала работы с клавиатурой. Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо выберите первый символ и нажмите OK. Повторите это для каждого символа, который Вы хотите ввести.выберите Пробел для ввода пробела, Удалить для стирания подсвеченного символа во вводимом названии, Сдвиг для отображения на клавиатуре символов верхнего или нижнего регистра, Спец. для отображения на клавиатуре специальных символов. Для подтверждения выбора нажмите OK. После завершения ввода названия несколько раз нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата на предыдущий уровень меню. ( Выберите другой номер программы и повторите шаги с по. Перестановки в списке программ Вы можете изменять порядок следования в списке запомненных телевизионных каналов. & Выберите пункт Copтиpoвкa в меню Установка. é Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Выбор предпочтительных телеканалов Источник VGA всегда входит в список любимых программ. & Выберите пункт Любимыe программы в меню Установка. é С помощью перемещения курсора вверх/вниз выберите номер программы. Перемещая курсор вправо, выберите Да или Нет. ' Повторите шаги é и для каждого телевизионного канала или внешнего источника сигнала, которые Вы хотите сделать предпочтительным либо исключить из списка предпочитаемых каналов. Начальная настройка Конфиг. Фoн мeню Зaвoд. ycтaнoвки Провайдер NEXTVIEW OSD Haзвaниe пpoгpaммы Teлeтeкcт 2.5 Aвтo surround Уcтaнoвить/Cмeнить кoд Общий Меню Конфиг. (конфигурация) содержит пункты, управляющие функциями телеприемника, установкой различных параметров, служб и внешнего оборудования, которое Вы можете подключить к телевизору. Меню Общий позволяет изменять те настройки, которые, по-видимому, изменяются реже большинства других. Меню Источник предназначено для выбора источника сигнала. Меню Декодер позволяет определить один или несколько номеров программ для работы через декодер. 7

12 Общий (общие установки) Это меню позволяет изменять различные настройки, которые, предположительно, изменяются реже, чем большинство других. Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку i на пульте дистанционного управления. Функция Фон меню Включение/выключение данной опции осуществляется с помощью кнопок Да или Нет. Заводские установки При выборе этого пункта происходит возврат установок изображения и звука к их предустановленным заводским значениям. Однако при этом настройка каналов сохраняется. Провайдер NEXTVIEW Выбор телекомпании, транслирующей информацию в системе NEXTVIEW. Сведения об использовании NEXTVIEW см. на стр. 13. OSD (Экранная индикация) См. использование пульта дистанционного управления, стр. 3, i информация на экране. & Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню OSD. é Выберите Нормальный для активизации функции постоянного показа номера программы на экране. При этом также предоставляется расширенная информация о телевизионном канале и программе. При выборе пункта Минимальный количество предоставляемой информации о канале уменьшается. Примечание: Когда включен режим Субтитры - см. Дополнительные возможности, стр. 12, непрерывный показ номера программы невозможен. Название программы Выберите опцию Название программы Да или Нет. В случае выбора Да, после выбора телевизионной программы или после нажатия кнопки i на пульте дистанционного управления, телевизионный канал, способный передавать телетекст, дает возможность вывода на экран названия телевизионного канала или названия программы. В случае выбора Нет, название программы будет появляться только после нажатия клавиши i,а не после выбора телевизионного канала. Телетекст 2.5 Некоторые вещательные компании предоставляют в режиме Телетекста такие дополнительные возможности, как использование обогащенной цветовой гаммы, набор различных цветов фона и более качественные изображения. & Bыберите пункт меню Телетекст 2.5. é Перемещая курсор вправо, выберите Телетекст 2.5 Вкл., чтобы использовать эту функцию. Если Вы предпочитаете стандартный формат телетекста, перемещая курсор вправо, выберите Телетекст 2.5 Выкл. Ваш выбор повлияет на все телеканалы, по которым передается Телетекст 2.5. Примечание: Переключение Телетекста в режим Телетекст 2.5 может происходить с задержкой в несколько секунд. Aвтo Surround В ряде случаев вещательные компании передают специальные сигналы для программ со звуковым сопровождением стандарта Surround. Если при этом Aвтo Surround включен, то телевизор автоматически переключается на лучший режим объемного воспроизведения звука. Сменить код Функция Замок ребен. (блокировка доступа для детей) (см. меню Телевизор, Настройка дополнительных возможностей, стр. 12) позволяет Вам блокировать каналы, чтобы предотвратить просмотр детьми определенных передач. Для просмотра заблокированных каналов необходимо знать код доступа. Пункт меню Сменить код позволяет создать или изменить свой Персональный идентификационный номер (ПИН). & Выберите пункт меню Уcтaнoвкa/Cменить код. é Если ранее код не вводился, название пункта будет Установить код. Если код был уже введен ранее, название пункта меню будет Сменить код. Следуйте появляющимся на экране инструкциям. Внимание: Если Вы забыли код! & Выберите пункт Сменить код в меню Общий и нажмите OK. é Введите универсальный код Снова нажмите кнопку управления курсором и введите новый персональный четырехзначный код. При этом предыдущий код будет стерт из памяти, а новый код будет сохранен. 8

13 Источник (сигнала) Конфиг. Источник EXT1 EXT2 EXT3 YPbPr Центр. вход Центр. вход - громкость Это меню позволяет выбрать внешнее устройство, подключенное к одному из внешних входов. & Переместите курсор вправо для входа в список типов внешних устройств, подключенных к выбранному входу. é Выберите внешнее устройство, перемещая курсор вверх/вниз. После того, как Вы выбрали источник сигнала, например, видеомагнитофон, этот источник будет автоматически выбираться каждый раз, когда пульт дистанционного управления находится в режиме видеомагнитофона (см. стр. 3) и когда Вы нажмете на пульте кнопку v. Центр. вход Центр. вход - громкость При подключении к телевизору приемника системы объемного звучания, динамики телевизора могут работать как центральный динамик, что делает ненужным использование отдельного центрального динамика. Выберите Центр. вход Вкл. либо Cinema Link (в том случае, когда Вы подключили приемник системы объемного звучания с поддержкой Cinema Link). После выбора Вкл. Вы можете регулировать громкость на центральном входе, перемещая курсор влево/вправо, для обеспечения нужного уровня баланса громкостей внешнего аудиоприемника и динамиков. Примечание: Это не относится к случаю использования приемника системы объемного звучания с поддержкой Cinema Link. Декодер Конфиг. Декодер Программа Состояние Если к телевизору подключен декодер или дешифратор, (см. стр. 17), Вы можете задать один или несколько номеров программ как номера программ декодера. & Перемещая курсор вправо, выберите пункт меню Декодер. é Bыберите Программа. Выберите номер программы, которая будет приходить через декодер. Выберите Состояние. Выберите вход, к которому подключен декодер: Нет, EXT.1 или EXT.2. Выбирайте Нет, если Вы не хотите, чтобы выбранная программа использовала декодер. Примечание: Если декодер подключен к видеомагнитофону с поддержкой функции EasyLink, выберите вход EXT.2. Режим демонстрации TB Конфиг Дeмo Уcтaнoвкa Авто Демо... Демо-версия дилера - Dig natural motion - Датчик освещенности - Гребенчатый фильтр Меню Демо позволяет продемонстрировать как отдельные возможности телевизора, так и их набор в непрерывном цикле. Если выбран режим Авто Демо, будет представлена демонстрация всех возможностей телевизора последовательно в цикле. Нажмите одну из кнопок управления курсором для остановки автоматической демонстрации. Если выбрана только одна из функций, эта функция будет продемонстрирована только один раз, а затем меню Демо исчезнет с экрана. Примечание: Режим Демо-версия дилера не является частью автоматической последовательности и может быть активизирован только отдельно. 9

14 Меню телевизора Нажмите кнопку MENU Ï на пульте дистанционного управления для вызова главного меню. Примечание: В зависимости от входного сигнала, один или несколько пунктов меню могут оказаться недоступными. Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку i на пульте дистанционного управления. Изображения TB Cмapт изoбpaжeния Koнтpacтнocть Яpкocть Цвeт Peзкocть Toн Dig natural motion Динaмич. кoнтpacт DNR Цвeтoycилeниe (Oттeнoк) Фopмaт изoбpaж. Изображ. Звук Возможн. & Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню Изображ. é Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения. Перемещая курсор влево/вправо, установите нужные значения либо, перемещая курсор вправо, войдите в список пунктов подменю. Выберите пункт подменю, перемещая курсор вверх/вниз. Примечание: Для удаления фона меню перед настройкой параметров изображения, см. Конфиг., Общий, стр. 8. Cмapт изoбpaжeния Выберите пункт Cмapт изображения для вывода списка предопределенных настроек изображения, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам. Я тaк xoчy относятся к персональным предпочтительным настройкам изображения в меню настройки изображения. Digital natural motion (Цифровое естественное движение) Удвоение строк устраняет их мелькание, компенсация движения снижает дрожание и делает изображение более плавным, сохраняя при этом достаточную резкость движущихся фигур при показе фильмов. Разницу в качестве изображения можно проверить попеременным выбором Вкл.и Выкл. Динaмич. кoнтpacт Уcтaнaвливaeт уpoвeнь, пpи кoтopoм тeлeвизop aвтoмaтичecки улучшaeт пoкaз дeтaлeй нa тёмныx, cвeтлыx и cpeдниx учacткax изoбpaжeния. DNR Здecь зaдaётcя уpoвeнь для измepeния и умeньшeния шумa изoбpaжeния. Цвeтoycилeниe Этa функция дeлaeт цвeтa и кpacки бoлee живыми и улучшaeт paзpeшaющую cпocoбнocть пpи пepeдaчe дeтaлeй в cвeтлыx тoнax. Oттeнoк Здecь кoмпeнcиpуютcя вapиaции цвeтa пpи пpиёмe пepeдaч, зaкoдиoвaнныx в NTSC. Фopмaт изoбpaж. Здecь вы мoжeтe уcтaнoвить paзмep изoбpaжeния в зaвиcимocти oт фopмaтa вeщaния и пpeдпoчтитeльныx уcтaнoвoк. 10

15 Active Control (Активная настройка) Телевизионный приемник непрерывно измеряет и корректирует все входящие сигналы для того, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество изображения. & Нажмите кнопку h на пульте дистанционного управления. é Появится меню Активная настройка. Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из установок Активной настройки: Выкл., Минимум, Средняя (рекомендованное значение) или Максимум. При этом происходит непрерывная автоматическая настройка изображения, что видно по линейкам настройки. В это время выбор пунктов меню невозможен. Переместите курсор вправо и выберите Cмapт изображения. ( Перемещая курсор вверх/вниз, выберите одну из предопределенных настроек изображения. Переместите курсор вправо и выберите Aкт. диcплeй. è Перемещая курсор вверх/вниз, выберите Пoкaзaть, одну из демонстраций сдвоенного экрана или Выкл. Когда Вы выбираете Динамический контраст, DNR (Цифровое шумоподавление) или Цифровое естественное движение, телевизионный экран разделяется на 2 части: в левой части выбранная установка качества изображения выключена, а в правой части включена. Примечание: В зависимости от входного сигнала, один или несколько демонстрационных режимов двойного экрана могут быть недоступны.! Для выхода из меню Активная настройка повторно нажмите кнопку h. Меню настройки звука TV Смарт звука Эквалайзер Громкость Бaлaнc Тонкомпенсация Громк. наушников Режим Surround (Двойной I-II) (Моно/Стерео) (Nicam/Аналоговый) (3D эффект) AVL Разница громкостей Меню возможностей ТВ Список программ Субтитры Таймер выключения Замок ребен. Таймер Увeл. Звук Возможн. Выкл. Вкл. Субт. вкл. без звука & Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню Звук. é Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения, значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо. Следует принимать во внимание, что нормальные значения установок обычно находятся в средней части шкалы (в случае центрированной линейной шкалы). Cмapт звyкa Выберите пункт Cмapт звука для вывода списка предопределенных установок воспроизведения звука, каждая из которых соответствует определенным заводским настройкам высоких частот и басов. Я тaк xoчy относятся к персональным предпочтительным настройкам звука в меню настройки звука. Примечание: - Некоторые пункты меню доступны только в случае наличия и активизации системы Cinema Link. Ряд других настроек производится с помощью радиоприемника, а не телевизора. См. отдельно прилагаемый буклет по системе Cinema Link. - Пункт Двойной I-II доступен только при наличии двойного канала передачи звука. - Пункт Моно/Стерео может использоваться только в случае аналоговой стереопередачи. - Пункт Nicam/Аналоговый может использоваться только в режиме передач в стандарте Nicam. & Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню Возможн. é Перемещая курсор вверх/вниз, выбирайте пункты меню настройки изображения; значения параметров устанавливаются с помощью перемещения курсора влево/вправо. Для получения информации о выбранном пункте меню нажмите кнопку i на пульте дистанционного управления. 11

16 Список программ Нажмите кнопку OK для переключения на выбранный канал или внешний источник сигнала. Выбор субтитров Страница субтитров должна быть запомнена для каждого телевизионного канала: Включите Телетекст и выберите нужную страницу субтитров из указателя. Выключите Телетекст. После того, как информация о субтитрах сохранена и выбран пункт меню Субтитры Вкл. (показать субтитры), субтитры будут автоматически показаны на выбранных телеканалах (если идет передача субтитров). Специальный символ будет указывать, что режим включен.выберите пункт Субт. вкл. без звука, если Вы хотите, чтобы субтитры автоматически отображались на экране, когда звук выключен с помощью кнопки на пульте дистанционного управления. Блокировка доступа для детей Иcтoчник VGA нe мoжeт быть зaблoкиpoвaн. & Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню Замок ребен. Блокировка Возрастная блокировка Замок ребен. Блокировать Блокир. через польз. Блокир. прогр. Разблокиров. Блокир. категории é Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в меню Замок ребен. Вам будет предложено ввести код доступа. Примечание: Вам придется вводить свой код доступа каждый раз, когда Вы входите в меню Замок ребен. Внимание: Если Вы забыли свой код доступа! См. стр. 8. Выберите один из пунктов меню Замок ребен. Если Вы хотите заблокировать все каналы и внешние устройства, выберите пункт Блокировка. Выберите Блокировать польз. и нажмите курсор перемещения вправо. Пункты Возрастная блокировка и Блокировка категории доступны только тогда, когда есть возможность приема в системе NEXTVIEW. Выберите: - Возрастная блокировка, если Вы хотите заблокировать все программы для определенного возраста: выкл., 2, 4 18; - Блокировка через (если Вы хотите заблокировать все программы, начиная с определенного момента времени. Переместите курсор вправо и введите время, перемещая курсор вверх/вниз и вправо. Нажмите кнопку ОК для подтверждения. - Блокировка программы (если Вы хотите заблокировать определенный телеканал или внешний источник сигнала; - Блокировка категории, если Вы хотите заблокировать программы, относящиеся к определенной категории: фильмы, спортивные, шоупрограммы. Выберите Разблокиров. для отмены всех установленных Вами блокировок доступа.. 12 Таймер & Перемещая курсор вниз, выберите пункт меню Таймер. VCR1 BBC1 Понедельник Вторник Таймер Выкл. BBC2... Вкл. CNN Ежедн. TVE... 15:45 é Кнопкой перемещения курсора вправо выберите Вкл. Еще раз нажмите кнопку перемещения курсора вправо для входа в список программ. Выберите телеканал или внешнее устройство, включение которого Вы хотите запрограммировать на определенное время и день. ( Снова переместите курсор вправо для выбора дня недели или выберите вариант Ежедневно. Снова переместите курсор вправо для ввода времени с помощью цифровых кнопок либо с помощью перемещения курсора вверх/вниз, затем нажмите кнопку ОК для введения в действие сделанной установки. è Выйдите из меню, нажав кнопку MENU Ï. Примечание: Для просмотра установок таймера нажмите кнопку i. Укрупнение Примечание: В зависимости от входного сигнала Укрупнение может быть недоступно. & Выберите пункт Укрупнение, перемещая курсор вниз, и нажмите кнопку ОК. é Нажимая ОК, выберите один из масштабов увеличения (x1, x4, x9, x16). Дополнительно Вы можете перемещать выбранное увеличенное окно по экрану с помощью кнопок управления курсором вверх/вниз, влево/вправо. Нажмите кнопку MENU Ï для отмены укрупнения.

17 NEXTVIEW / Путеводитель по Телетексту NEXTVIEW является электронным путеводителем, который позволяет Вам просматривать расписание телепередач примерно также, как в газете или журнале с телепрограммами. Вы можете сортировать программы по категориям (фильмы, спорт ), получать подробную информацию и программировать свой видеомагнитофон, если он поддерживает функцию NEXTVIEWLink. Важное замечание: Услуги NEXTVIEW доступны лишь для некоторых телепрограмм и в определенных странах. Если в системе NEXTVIEW не транслируется никакой информации, ее заменяет путеводитель по телепрограммам телетекста. Он основывается на информации о передачах системы телетекста (если имеется в наличии) и предлагает большинство функций системы NEXTVIEW. Примечание: За содержание информации отвечает вещательная компания. Вызов путеводителя NEXTVIEW / Телетекста Для вызова путеводителя NEXTVIEW / Телетекста нажмите кнопку æ на пульте дистанционного управления. Появится меню с сообщением: «Подождите, пожалуйста». Через некоторое время на экране появится: Страница системы NEXTVIEW, если выбранный канал предоставляет такую услугу (отображается логотип NEXTVIEW), Страница телетекста, если выбранный канал не осуществляет трансляцию в системе NEXTVIEW, Сообщение «Информация недоступна», если отсутствует передача как в системе NEXTVIEW, так и телетекста. В этом случае перейдите на другой канал. Показ страницы системы NEXTVIEW Передаваемая информация зависит от канала, предоставляющего услуги NEXTVIEW. См. также Меню Конфиг, Общий, Провайдер NEXTVIEW, стр. 8. Шайба Этот логотип воспроизводится только при трансляции в системе NEXTVIEW либо когда выбран один из внешних источников сигнала. При передаче путеводителя по программам в системе телетекста логотип отсутствует Mon 05 Feb Mon 03 Mon 03 Menu Kaнaлy Тема Tue 04 BBC BBC News Wed 05 BBC The Simpsons Thu 06 CNN Fri 07 FR2 Sat 08 CH World News On a tout essayé! Tomorrow Never Dies Обзор Запись Напом. Смотр. Блокир. Путеводители NEXTVIEW Название программы и время трансляции Функциональные кнопки Путеводители NEXTVIEW & Перемещая курсор влево/вправо, выберите путеводитель по Времени, Каналу, Категории, Дате (или Меню). Путеводитель по времени позволяет просмотреть названия всех программ, передаваемых в течение выбранного временного блока. Путеводитель по каналам предоставляет программу всех передач определенного канала на день. С помощью Путеводителя по дате вы можете выбрать конкретную дату. Путеводитель по категориям показывает список всех программ для выбранной даты, попадающих в выбранную категорию. Проходя по путеводителю, телеприемник собирает критерии сортировки для окончательного отображения списка телепередач. é Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора типа путеводителя. Перемещайте шайбу выбора вниз и направо для выбора передач. При наличии аннотации или комментария к передаче они отображаются в нижней части экрана. Для перехода от передачи к передаче перемещайте курсор вверх/вниз. 13

18 Путеводитель по Телетексту & С помощью цифровых кнопок введите номер страницы телетекста, содержащей информацию о передачах текущего канала. é Используя кнопку перемещения курсора вправо, расположите шайбу на «шарике» выбора. Перемещая курсор вверх/вниз, можно переходить от передачи к передаче. «Шарик» страницы «Шарик» выбора Список каналов BBC1 BBC2 ITV CH4 CH5 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Обзор Запись Напом Смотр. Блокир. «Шарик» субстраницы «Шарик» прокрутки Если для выбранной передачи имеется номер страницы с необязательным кодом, указывающим на страницу телетекста, содержащую дополнительную информацию о программе, нажмите кнопку ОК для отображения этой информации. При повторном нажатии кнопки ОК Вы вернетесь к странице путеводителя по программам. Если выбранная страница путеводителя по программам соответствует требованиям стандарта VPT (Видеопрограммирование с помощью телетекста), то: - Вы сможете записывать передачи, создавать напоминания, просматривать и блокировать передачи; - телевизор запомнит номер последней выбранной страницы телетекста того канала, который содержит информацию о программе передач и будет показывать, какая передача в какое время начинается. Каждый раз, когда Вы нажмете кнопку æ, Вы получите доступ к странице путеводителя по программам выбранного в текущий момент канала. При необходимости Вы можете выбрать номер субстраницы, переместив курсор к «шарику» страницы и нажав кнопку перемещения вправо. Примечание: Для каждого телеканала Вам нужно вводить номер страницы телетекста. Менять каналы можно также перемещая курсор вверх/вниз в списке, расположенном в левой части страницы. Основные функции Для вызова функций режима Путеводителя по Телетексту/NEXTVIEW можно использовать серую, красную, зеленую, желтую и голубую экранные клавиши. Если определенная функция недоступна, ее изображение окрашивается в серый цвет. Обзор: это меню предоставляет список передач, помеченных для напоминания, тех, которые должны быть записаны, и заблокированных передач. Это меню можно использовать для смены или удаления помеченных программ. Запись: служит для программирования записи видеомагнитофоном (если он поддерживает функцию NEXTVIEWLink и подключен к внешнему входу EXT.2). Напоминание: автоматически включает телевизор, если он выключен, либо показывает сообщение, если телевизор включен. Блокировка: блокирует запись и просмотр определенных передач. При вызове функций Запись, Напоминание и Блокировка появляется небольшое меню, в котором Вы можете задать интервал: только однажды, ежедневно или раз в неделю, либо удалить ранее сделанные установки записи, напоминания и блокировки. По умолчанию выбрана установка Только однажды. Для подтверждения выбора интервала нажмите кнопку OK. Смотреть: для просмотра выбранной транслируемой в текущий момент передачи. Получение и обновление информации в системе NEXTVIEW Получение и обновление информации NEXTVIEW происходит, когда Вы смотрите телеканал выбранного провайдера услуг NEXTVIEW, см. Меню Конфиг., стр. 8, либо когда телевизор выключен (находится в режиме ожидания). Получение новых данных будет происходить один раз в ночное время. Примечание: Возможно, будет необходимо перевести телевизор в режим ожидания, если вся информация системы NEXTVIEW устарела - например, при возвращении из отпуска. 14

19 Телетекст Большинство телеканалов осуществляют трансляцию в режиме Телетекста. Ваш телевизор может сохранять в памяти 1200 страниц, что позволяет записать большинство принятых страниц и под-страниц и тем самым сократить время ожидания. После каждого переключения на другую программу содержимое памяти обновляется. Вкл. и выкл. Телетекста Нажмите кнопку b для включения Телетекста. 102 « » BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Lottery 230 Travel 550 Finance 240 Subtitling 888 Music 280 TV Listings 600 Красный Зеленый Желтый Голубой Выбор страницы Телетекста - Введите нужный номер страницы с помощью цифровых клавиш, перемещения курсора вверх/вниз, влево/вправо либо нажимая кнопку -P+. - Выберите вариант в нижней части экрана с помощью «цветных» кнопок. Ранее выбранная страница телетекста Использование возможно только в том случае, если отсутствует список предпочтительных страниц телетекста (см. стр. 16). Используйте кнопку 0. Выбор страницы оглавления Телетекста Нажмите серую кнопку для вывода на экран страницы главного оглавления (обычно это стр. 100). Выбор субстраниц Если выбранная страница Телетекста состоит из нескольких субстраниц, на экране появляется одна из них. Для выбора предыдущей или следующей субстраницы перемещайте курсор влево или вправо. Увеличение страницы телетекста Повторно нажимайте кнопку q для просмотра верхней части страницы телетекста, нижней части страницы и для возврата к нормальному размеру страницы телетекста. Когда страница телетекста увеличена, Вы можете прокручивать текст построчно, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз. Гипертекст Используя гипертекст, можно быстро перейти к странице с определенным номером либо искать конкретное слово на текущей странице телетекста. & Нажмите кнопку ОК для того, чтобы подсветить первое слово или номер на странице. é Перемещая курсор вверх/вниз, влево/вправо, выберите любое другое слово или номер, которые Вы хотите искать. Нажмите ОК для подтверждения выбора. Начнется поиск. В нижней части экрана появляется сообщение о ходе поиска, либо сообщение о том, что слово или страница не найдены. Переместите курсор вверх для выхода из режима гипертекста. Только для Телетекста в стандарте Т.О.Р.: Нажмите кнопку i. На экране появляется общий обзор предлагаемых разделов Телетекста, передаваемого в стандарте Т.О.Р. С помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз, влево/вправо выберите нужный объект и нажмите кнопку OK. Не все телевизионные каналы транслируют Телетекст, соответствующий стандарту Т.О.Р. 15

20 Меню Телетекста & Нажмите кнопкy MENU Ï для вызова меню. é Выбирайте пункты меню, используя кнопки перемещения курсора вверх/вниз. Для активизации выбора переместите курсор вправо. Функция «Показ» Позволяет открывать/прятать скрытую информацию на странице (например, разгадки к загадкам и головоломкам). Для активизации выбора переместите курсор вправо. Избранное Вы можете создать список из восьми предпочтительных страниц телетекста, выбранных из различных ТВ каналов. Для добавления предпочтительной страницы к списку: & Выберите страницу телетекста. é Выберите режим Предпочтит.в меню телетекста и нажмите курсор вправо для входа в список. Нажмите курсор вправо ещё раз для добавления страницы. Нажмите MENU Ï для просмотра текущей страницы. Для просмотра предпочтительной страницы из списка: В режиме телетекста используйте клавишу 0 для пролистывания выбранных предпочтительных страниц телеканалов. Примечание: может быть выбрана страница только текущего канала. Поиск Выбор слова Пользуясь отображаемой на экране клавиатурой, Вы можете набрать слово, которое хотели бы найти на страницах Телетекста. Регистр символов (строчные или прописные буквы) при этом значения не имеет. Указатель WORD Отмена Принять NAME Пробел A B C D E F G TELETEXT Удалить FOOTBALL 1 2 BBC1 3 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 Сдвиг Спец. Красный Зеленый Желтый Голубой & Переместите курсор вправо для работы с клавиатурой. é Пользуйтесь кнопками перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз для выбора символов, слов или функций. Нажимайте кнопку OK для подтверждения каждого выбранного символа. Выберите Отмена для отмены ввода слова, Пробел для ввода пробела, Удалить для стирания последнего выбранного символа, Сдвиг для переключения между вводом строчных и заглавных символов, Специальный для показа на клавиатуре специальных символов. Затем нажмите кнопку ОК. ( Нажмите нужное число раз кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню Телетекста. Поиск слова & Напечатайте слово на экране либо выберите слово из списка предыстории справа и нажмите кнопку ОК. é Выберите Принять и снова нажмите ОК. Появится сообщение о поиске. Для отмены поиска или поиска нового слова следует выбрать Клавиатуру и нажать ОК. Если слово не найдено, появляется сообщение. Если слово найдено, оно подсвечивается на странице телетекста. Для продолжения поиска нажмите кнопку ОК. Цикл субстраниц (если есть субстраницы) Автоматическая смена субстраниц в цикле. Нажимая кнопку перемещения курсора вправо, запускайте и останавливайте цикл автоматической смены субстраниц. Задание времени показа для страниц Данная функция обеспечивает демонстрацию определенной страницы в заданное время. & Нажмите кнопку перемещения курсора вправо для выбора Да или Нет. é Введите время и номер страницы, пользуясь кнопками перемещения курсора или цифровыми кнопками. Примечание: Не обязательно, чтобы телетекст был включен, однако должен быть включен тот канал, с которого Вы выбрали конкретную страницу. Нажмите кнопку перемещения курсора влево для возврата в меню телевизора. Язык Если символы, выводимые на экран, не соответствуют набору символов, используемых телевещательной компанией, транслирующей Телетекст, эта функция позволяет изменить языковую группу. С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо выберите Группа 1 или Группа 2. Нажмите кнопку MENU Ï для выхода из меню Телетекста. 16

21 EXT3 EXT1 Pr Pb Y Pr Pb Y R L R L R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN Подключение внешних устройств Существует широкий круг аудио- и видеоустройств, которые могут быть подключены к Вашему телевизору. Приведенные ниже схемы иллюстрируют подключение таких устройств. Примечание: Вход EXT.1 может поддерживать системы передачи сигналов CVBS и RGB, вход EXT.2 - системы CVBS, RGB и Y/C, EXT.3 - систему CVBS u Y/C, YPbPr - систему Y-Pb-Pr 480p, 560p, 1080i, VGA IN VGA, SVGA, 480p, 560p, 1080i. Рекомендуется подключать устройства с выходным сигналом в системе RGB к выходам EXT.1 или EXT.2, т.к. RGB обеспечивает лучшее качество изображения. Если Ваш видеомагнитофон поддерживает функцию EasyLink, его следует подключать ко входу EXT.2 для использования преимуществ EasyLink. Peкopдep (VCR-DVD+RW) Записывающее устройство (Видеомагнитофон, записывающий DVD-плеер) Примечание: Не размещайте видеомагнитофон слишком близко к экрану, поскольку некоторые видеомагнитофоны восприимчивы к сигналам, исходящим от дисплея. Расстояние до экрана должно быть не менее 0,5 м. 1 CABLE 2 EXT2 3 Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели 1, 2 и, для получения наилучшего качества изображения, еврокабель 3. При отсутствии евроразъема, единственным возможным способом подключения является антенный кабель. Поэтому Вам нужно будет настроить тестовый сигнал вашего записывающего устройства и назначить для этого сигнала программу с номером 0, либо сохранить тестовый сигнал как программу с номером в интервале от 90 до 99 (см. Ручная установка, стр. 6). См. руководство по Вашему записывающему устройству. VCR 1 4 DECODER Декодер и видеомагнитофон Подключите еврокабель 4 к своему декодеру и к специальному евроразъему видеомагнитофона. См. также инструкцию по эксплуатации видеомагнитофона. См. Декодер, стр. 9. Вы можете также подключить декодер еврокабелем непосредственно к входам EXT.1 или 2. Другое оборудование (приемник спутникового сигнала, декодер, DVD-плейер, игровые приставки и др.) 1 CABLE 4 2 VCR 1 EXT2 3 5 & Подключите, как показано на рисунке, антенные кабели 1, 2 и 3 (только в том случае, если дополнительное устройство имеет телевизионные антенные входы/выходы). Подключите устройство с еврокабелем 4 или 5 к одному из евроразъемов EXT.1, 2 или 3 для получения изображения более высокого качества. é Выполните поиск тестового сигнала внешнего устройства так же, как Вы это делали в случае с видеомагнитофоном. Выберите нужное устройство в меню Конфиг., Источник (сигнала), стр. 9. Oборудование при использовании разъемов компонентного видеосигнала (YPbPr) 1 Pr Pb Y L R & Подключите три отдельных кабеля компонентного видеосигнала 1 к гнездам DVD-проигрывателя Y, U (Pb) и V (Pr) и к гнездам Y, PB и PR на приемнике. é Подключите аудио-кабель к гнездам L и R DVDпроигрывателя и к гнездам AUDIO-входов L и R YPbPr на приемнике. DVD 17

22 R L VGA CENTRE IN VGA Наушники & Вставьте штекер в предназначенный для наушников разъем L, как показано на рисунке. é Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления для выключения встроенных динамиков телевизора. Полное сопротивление наушников должно составлять от 8 до 4000 Ом. Размер гнезда для подключения наушников - 3,5 мм. В меню Звук выберите Громкость на Многоканальный приемник объемного звучания & Подключите аудио-кабель к многоканальному приемнику объемного звучания и к выходам AUDIO OUT L и R на задней панели Вашего телевизионного приемного блока 1. 1 L R AUDIO OUT R L CENTRE IN 2 é Если Вы хотите, чтобы динамики Вашего монитора работали в качестве центрального динамика, подключите также аудиокабель к многоканальному приемнику объемного звучания и к входу CENTRE IN (Вход центра объемного звучания) на задней панели Вашего телевизионного приемного блока 2. Выберите опцию Звyк в центрe Bкл. в меню Конфигурация, Общий, стр. 9. Теперь динамики монитора будут работать только в качестве динамика центрального звука, в то время как динамики, подключенные к аудио-приемнику, будут обеспечивать объемное звучание. Громкость должна регулироваться через многоканальный приемник объемного звучания. Примечание: Звука не будет, если телеканал или внешний источник заблокирован через меню Зaмoк oт peбeнкa (см. стр. 12). Выбор подключенного устройства Повторно нажимайте кнопку v на пульте дистанционного управления или выберите Источник в меню Конфигурации, см. стр. 9, для выбора нужного входа - EXT.1, EXT.2, EXT.3, YPbPr или VGA - в соответствии с тем, куда Вы подключили устройство на задней или кнопок на передней панели приемного блока телевизора. Примечание: Большинство устройств (декодер, видеомагнитофон) сами обеспечивает необходимое переключение. 18

23 R L R L VGA VGA Приемник объемного звучания с поддержкой возможностей Cinema Link См. входящую в комплект поставки отдельную инструкцию по использованию Cinema Link. Внимание: Информация о характеристиках звука на экране не будет соответствовать действительным параметрам воспроизводимого системой звука. TV VCR TV IN VCR IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO CINEMA LINK CENTRE OUT DVD/Recorder или TV VCR VCR IN TV IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO 3 CINEMA LINK CENTRE OUT 1 2 DVD/Recorder 19

24 R L CENTRE IN Подключите свой компьютер R L VGA 1 2 & Присоедините один конец кабеля VGA 1 к видеокарте компьютера, а другой его конец разъему VGA на нижней части телевизора. Надежно закрепите разъемы с помощью винтов на вилке. é При использовании мультимедийного компьютера присоедините аудио кабель 2 к звуковым выходам мультимедийного компьютера и к входам AUDIO R (правый) and L (левый) на боковой панели телевизора. Разъем VGA IN позволяет использовать следующие видеорежимы телевизора и монитора:: EDTV 640/720 x 480p 720 x 576p HDTV 1920 x1080i VGA 640 x Hz SVGA 800 x Hz Peкopдep или DVD с функцией EasyLink Управление записывающим устройством (видеомагнитофоном или пишущим DVD) или DVDплеерем может осуществляться с пульта дистанционного управления с помощью экранных меню Peкopдep или DVD. Рекордер DVD Ò p π Ï Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject Ò p π Ï Prev. Play Stop Play Next Eject & Нажмите кнопку MENU Ï на пульте дистанционного управления. é Перемещая курсор вверх/вниз, выберите меню Peкopдep или DVD. С помощью кнопок перемещения курсора влево/вправо, вверх/вниз выбирайте нужную функцию peкopдepа или DVD. Кнопка для записи, может использоваться в режиме телевизора. Если Ваш видеомагнитофон с функцией EasyLink поддерживает возможность перевода системы в режим ожидания, то при удержании кнопки B в течении трех секунд как телевизор, так и видеомагнитофон выключаются (переходят в режим ожидания). 20

25 Кнопки для управления аудио- и видеоустройствами v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP SAT b MENU Ï P i 0 0 b h q S С помощью пульта дистанционного управления телевизора Вы можете управлять значительной частью аудио- и видеотехники, выпускаемой нашей компанией. Для этого следует нажать одну из нижеследующих кнопок после того, как Вы нажмете кнопку VCR, DVD, AMP (усилитель) или SAT для выбора устройства, которым Вы хотите управлять с помощью пульта дистанционного управления. См. стр. 3 для получения информации об использовании пульта дистанционного управления. B перевод в режим ожидания S пауза (DVD, CD, VCR) запись Òперемотка (VCR, CD); поиск вперед (DVD, AMP) стоп π воспроизведение быстрая перемотка вперед (VCR, CD); поиск назад (DVD/AMP) æ выбор языка субтитров (DVD); новости RDS/TA (AMP); воспроизведение в произвольном порядке (CD) bвыбор названия DVD-диска; показ RDS (AMP); информация на экране (CD) i показ информации Ï включение и выключение меню -P+ выбор части, канала, дорожки 0-9 ввод чисел 0индекс магнитной ленты (VCR), выбор части на DVD-диске, выбор частоты (AMP) U таймер видеомагнитофона Qобъемное звучание (AMP, CD) курсор влево/вправо курсор влево/вправо (для выбора следующего или предыдущего диска (CD) (для выбора следующего или предыдущего трека (CD) (для поиска вверх/вниз (по частоте) (AMP) Примечание: Если не предпринимать никаких действий в течение 60 сек., пульт дистанционного управления возвращается в режим работы с телевизором. Подрежимы Режим SAT можно настроить в соответствии с тем спутниковым приемником, который Вы используете: на сигналы стандартов RC6 или RC5. Находясь в режиме работы с телевизором, нажмите кнопку ОК вместе с: цифровой кнопкой 3 для выбора системы SAT RC-5, цифровой кнопкой 4 для выбора системы SAT RC-6. Запись на видеомагнитофон, поддерживающий возможности EasyLink В режиме телевизора можно начать прямую запись программы, демонстрирующейся на экране телевизора. Нажмите кнопку записи, расположенную под крышкой пульта дистанционного управления. Примечание : Переключение программ телевизора не мешает записи! В случае записи программы с внешнего устройства, подключенного ко входу EXT.1, EXT.3 или YPbPr Вы не можете выбрать другую телевизионную программу на экране. 21

26 Советы Температура Не размещайте монитор над батареями центрального отопления и другими источниками окружающей среды тепла. Уход за экраном Протирайте плоскую стеклянную поверхность экрана с антиотражающим покрытием слегка влажной мягкой тканью. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами и растворителями, поскольку они могут повредить стеклянную поверхность экрана. Характеристики Предупреждение: Видео-источник (например, видеоигра, DVD или информационный плазменного дисплея телеканал), который показывает постоянную неподвижную картинку на экране, может вызвать повреждение экрана. Если Ваш Flat-TV постоянно используется с такими источниками, неподвижная картинка игры (DVD, и т. п.) может оставить постоянный след на экране. Если видеоисточник не используется, рекомендуется его выключать. Регулярно чередуйте использование подобных видеоисточников с просмотром обычного телевидения. При переключении на другое изображение, после отображения неподвижной картинки в течение длительного времени (несколько часов), может так случиться, что некоторые элементы предыдущего изображения останутся на экране из-за так называемого «эффекта памяти». Через некоторое время это ложное изображение пропадет. Чтобы избежать этого эффекта, регулярно меняйте изображение, либо, если Вы пользуетесь компьютером, включайте хранитель экрана. В отношении видеосигналов, компания Philips внедрила систему автоматического сдвига изображения каждые 5 минут во избежание данного эффекта и с целью продления срока службы экрана. Изредка, если прибор длительное время (порядка года) не использовался, цвета на экране могут быть неполноценными. Это обычное явление для плазменных экранов, и после того как прибор пробудет некоторое время во включенном состоянии, эти эффекты исчезнут. Плазменный дисплей содepжит oгpoмнoe кoличecтвo цветовых пикселeй. Отраслевой стандарт предполагает дефективность очень малого количества (< 0,001%) пикселов даже у совершенно новых приборов. Это не причина сомневаться в качестве прибора. Плазменная технология основана на применении инертных газов, на которые оказывает влияние атмосферное давление. На высоте до 2000 м над уровнем моря (пpи aтмocфepнoм дaвлeнии вoздyxa paвнom или cвышe 800 гeктoпacкaлeй), диcплeй фyнкциoниpyeт нopмaльнo. Пpи paбoтe ycтpoйcтвa нa бoльшeй выcoтe (пpи бoдee низкoм дaвлeнии вoздyxa), изoбpaжeниe cтaнoвитcя нecтaбильным и eгo кaчecтвo yxyдшaeтcя. Плaзмeнный диcплeй пpи этoм мoжeт вocпpoизвoдить гyдящий звyк. Пocлe paзмeщeния ycтpoйcтвa нa выcoтe нижe 2000 м нaд ypoвнeм мopя (пpи aтмocфepнoм дaвлeнии paвнoм или cвышe 800 гeктoпacкaлeй) paбoтocпocoбнocть вoccтaнaвливaeтcя. Транспортировка не повлияет на его характеристики. Управление Инфракрасные сигналы экрана могут повлиять на чувствительность приема других периферийным периферийных устройств. Варианты решения: замените батареи на пульте дистанционного оборудованием управления, либо измените положение периферийного оборудования. Например, беспроводной телефон желательно держать не ближе 1,5 м. Транспортировка Плохое изображение Сохраняйте оригинальную упаковку для того, чтобы при необходимости транспортировать монитор. Правильно ли Вы выбрали систему телевещания в меню ручной установки? Не находится ли TB или антенна слишком близко к динамикам, незаземленному аудиооборудованию, неоновым светильникам и другим устройствам? Горы и высокие здания могут вызывать двойное изображение или «фантомное» изображение на экране. Иногда качество картинки удается улучшить путем изменения направленности антенны. Невозможно разобрать изображение или телетекст? Проверьте, правильную ли частоту Вы ввели (см. Установка, стр. 6). Не удается отрегулировать яркость, резкость и контрастность? Выберите пункт Завод. установки в меню Конфиг. - см. стр

27 Нет изображения или звука Искажение цифрового изображения Нет звука Правильно ли подключены кабели и шнуры, входящие в комплект поставки? (Антенный кабель к телевизионному приемному блоку, еще один к видеомагнитофону, кабели VGA к дисплею, шнуры питания.) Выключена или нет функция Зaмoк oт peбeнкa? Включен ли Ваш компьютер? Если перед Вами черный экран и индикатор на передней панели TB светится зеленым, то это означает, что не поддерживается режим индикации. Переключите источник VGA в правильный режим работы. В случае слабого или плохого сигнала проконсультируйтесь со своим дилером. Низкое качество подготовки цифровых материалов может быть причиной искажения цифровых изображений. В этом случае выберите параметр Программный в меню Изображ., Cмapт изoбpaжeния, не изменяя настройки изображения вручную. Нет звука по всем каналам? Проверьте, не установлена ли громкость на минимум. Звук прерывается при нажатии кнопки выключения звука? Вы не смогли разрешить проблему с изображением или звуком? Меню Система NEXTVIEW Пульт дистанционного управления Режим ожидания VGA-изображение неустойчиво или несинхронизовано Выключите и снова включите телевизор. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный телевизор. Свяжитесь с Вашим продавцом либо вызовите телемастера. Возможно, Вы неверно выбрали меню? Нажмите ту же кнопку повторно для выхода из меню (MENU Ï). Hет информации системы NEXTVIEW: См. Получение и обновление информации в системе NEXTVIEW, стр. 14. Отображается неверное время: Канал, выбранный как программа 1, не транслирует правильные локальные время и дату. Используйте пункт Сортировка в меню Установка для установки в качестве первой программы другого телевещательного канала. Если Ваш телевизор перестал реагировать на сигналы от пульта дистанционно го управления, возможно закончился заряд батарей либо установлен неверный режим Для управления телевизором Вы можете использовать кнопку MENU/OK и кнопки -/+, расположенные на верхней панели телевизора. Телевизор потребляет электроэнергию и в режиме ожидания. Расход электроэнергии вносит определенный вклад в загрязнение воздуха и воды. Расход энергии: 2 Вт. Проверьте, правильный ли VGA-режим Вы установили в своем компьютере. Обратитесь к отдельному руководству пользователя для монитора. Разное Температура окружающей среды: C Максимальная высота при эксплуатации: 2000 м (мин. дaвлeнии вoздyxa: 800 гeктoпacкaлeй) Сеть: автоматическое напряжение в диапазоне от 95 В до 264 В 50/60Hz Энергопотребление: около 290 Вт Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт Вес (без упаковки): дисплей: 40 кг Габаритные размеры (ширина x высота x глубина): дисплей: 107 x 66 x 9 см В комплект входит кронштейн для настенного монтажа 23

28 24

29 Spis treści Potrzebujesz pomocy? Jeżeli niniejsza instrukcja obsługi nie daje odpowiedzi na Twoje pytanie, «Porady» zaś nie rozwiązują problemu z Twoim telewizorem, możesz zadzwonić do Lokalnego Ośrodka Obsługi Klientów lub Ośrodka Serwisowego Philipsa. Patrz załączony folder zawierający informacje o warunkach gwarancji w całym świecie. Prosimy Cię, abyś przed zwróceniem się o pomoc do Philipsa, miał w pogotowiu dane o modelu i numerze wyrobu, które możesz znaleźć z tyłu telewizora lub na opakowaniu. Model: 42PF9945 Nr wyrobu:... Instalacja Przygotowanie... 2 Przyciski na górnej powierzchni telewizora... 2 Pilot Korzystanie z menu... 5 Wybór języka menu i kraju... 5 Wprowadzenie do pamięci kanałów TV... 6 Strojenie auto...6 Strojenie ręczne... 6 Nazwa stacji... 7 Zmiana kolejności... 7 Ulubione programy... 7 Konfiguracja telewizora... 7 Ogólny... 8 Źródło... 9 Dekoder... 9 Demo... 9 Polskii Utrzymanie ekranu Się Porady, str. 22. R Polecenia co do postępowania ze sprzętem wysłużonym Philips dba o produkcję przyjazną dla środowiska.twój nowy telewizor zawiera materiały, które da się przetworzyć i użyć ponownie. Po zestarzeniu się sprzętu wyspecjalizowane firmy mogą zadbać o jego zdemontowanie, wyodrębnienie materiałów nadających się do przeróbki i ponownego użycia minimalizując ilość materiałów przeznaczonych do wyrzucenia. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów postępowania ze starym sprzętem telewizyjnym. UWAGA! W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjać wtyczkę z gniazda sieciowego! Działanie Menu TV Menu «Obraz» Menu «Dźwięk» Menu «Funkcje» Przewodnik po NEXTVIEW/telegazecie Telegazeta Podłączenie urządzeń zewnętrznych Podłączenie i wybór urządzeń Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo Urządzenie rejestrujące wyposażone w funkcję EasyLink.. 21 Porady Właściwości systemu EasyLink opierają się o zasadę działania «za jednym naciśnięciem». Oznacza to, że kolejne czynności wykonywane są jednocześnie przez telewizor i magnetowid, pod warunkiem, że obydwa urządzenia są wyposażone w funkcję EasyLink i połączone eurokablem należącym do wyposażenia Twojego magnetowidu. 1

30 Přípravy & Montaż naścienny Przy montażu naściennym proszę kierować się instrukcją dołożoną do zestawu.prosimy się upewnić że uchwyty montażowe są zamocowane zgodnie z wymogami standardów bezpieczeństwa. Masa TV (bez opakowania) wynosi około 40 kg. Uwaga: nie dostarczane z kompletem elementy są elementami dodatkowymi. Przed ich zastosowaniem prosimy skontaktować sie z działem technicznym dostawcy. é Proszę postawić lub powiesić odbiornik TV w dowolnym miejscu, aby możliwy był swobodny przepływ powietrza wokół wentylacyjnych otworów. Niedopuszczalne jest ustawienie TV w zbyt ograniczonej przestrzeni, na przykład na półce do książek czy też w innym analogicznym miejscu. Aby zapobiec niebezpieczeństwu nie należy umieszczać przedmiotów z otwartym źródłem ognia, takich jak świece, w bliskim otoczeniu. Należy unikać wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia oraz kontaktu z wodą. Urządzenie nie może być narażone na zachlapanie a obiekty wypełnione płynem nie powinny być stawiane na obudowie. Włoż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny x z spod telewizora. Aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu, użyj należącego do wyposażenia kabla ekranowanego. Przyciski na górnej powierzchni telewizora min. 1m W celu podłączenia komputera, się na str. 20. Dla podłączenia innych urządzeń zewnętrznych prosimy zapoznać się z opisem znajdującym się na str. 17.Jeżeli wykorzystany jest tryb typu Cinema Link (kombinacja odbiornika typu Cinema Link Audio i / lub magnetowidu typu Cinema Link i / lub odtwarzacza DVD), prosimy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w oddzielnych podręcznikach użytkownika wchodzących w komplet danego urządzenia.w przypadku gdy łączymy TV z magnetowidem, a także magnetowid z gniazdem antenowym, dla uzyskania optymalnej jakości dźwięku i obrazu, prosimy korzystać tylko z fabrycznych (wchodzących w komplet) kabli. ( Podłącz kabel zasilający dostarcznay w zestawie do gniazda zasilającego na spodzie urządzenia oraz do sieci o napięciu V. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu sieciowego, a w konsekwencji pożarowi lub porażeniu prądem nie ustawiać na przewodzie ciężkich przedmiotów. Pilot:Włóż 2 należące do wyposażenia baterie (Typ R6-1,5V). Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali ciężkich, rtęci i kadmu. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie likwidowania zużytych baterii. è Włącz telewizor: naciśnij wyłącznik zasilania B na prawo Twojego telewizora. Z przodu telewizora zapali się wskaźnik, i ekran będzie się świecił. Jeżeli TV jest w stanie czuwania (czerwonego wskaźnik), naciśnij przyciski -P+ lub B pilota. - V + MENU/OK - P/CH + TV Konfigur. Demo Instal. Wyjście 2 Obraz Dźwięk Funkcje Jeżeli zgubisz czy uszkodzisz pilot, możesz nadal zmieniać niektóre podstawowe ustawienia za pomocą przycisków na górnej powierzchni TV. Naciskaj: przyciski V - lub +, aby wyregulować głośność; przyciski -P/CH+, aby wybrać kanały TV lub źródła sygnału. Przyciskiem MENU/OK możesz przywołać główne menu nie używając pilota. Użyj: przycisków V - i + oraz przycisków P/CH- i P/CH+,aby wybrać pozycje menu we wskazanych kierunkach; przycisku MENU,aby potwierdzić dokonany wybór. Uwaga : Gdy menu jest aktywowane za pomocą przycisku MENU/OK na gćrnej powierzchni telewizora, jedynie pozycja Wyjście umożliwia Ci wyjście z menu. Przesuń kursor do pozycji Wyjście i naciśnij przycisk MENU/OK.

31 Pilot RC2080 Uwaga: Większość przycisków aktywuje określoną funkcę po jednokrotnym naciśnięciu. Drugie naciśnięcie deaktywuje funkcję. Gdy przycisk uaktywnia kilka opcji, ukazuje się niewielka lista. Naciskaj raz po raz, aby wybrać kolejną pozycję z listy. Lista znika automatycznie po 4 sekundach, albo naciśnij OK, aby usunąć ją natychmiast. Uwaga: W opcji VGA mogą być dostępne tylko niektóre funkcje. v Wybór urządzeń zewnętrznych (str. 18) VCR DVD AMP SAT Przyciski służące do sterowania sprzętem audio oraz wideo (str. 21). Ò π Przyciski służące do sterowania sprzętem audio oraz wideo (str. 21). Nagrywanie Patrz: Nagrywanie za pomocą magnetowidu wyposażonego w funkcję EasyLink, str. 21. U Wyświetlenie czasu Na ekranie wyświetlany jest czas. æ NEXTVIEW wł./wył. str. 13. OK Naciśnij ten przycisk będąc w menu, aby aktywować wybrany tryb. aby wyświetlić listę programów. V Aby wyregulować głośność Przerwanie/wznowienie dźwięku i Informacja ekranowa Naciśnij ten przycisk (jeżeli jest dostępny),aby wyświetlić informacje dotyczące wybranego kanału i programu telewizyjnego. Informacja o menu/o pilocie Gdy menu jest na ekranie, naciśnij przycisk i,aby wyświetlić informacje o wybranej pozycji menu. Aby uzykać informacje o funkcjach pilota w trakcie wyświetlania informacji o menu, naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Przycisk w tym wypadku nie pełni swej normalnej funkcji. v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP i b h q SAT b Ï P 0 S MENU B Tryb czuwania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć telewizor. Gdy telewizor jest wyłączony, pali się wskaźnik czerwony. Podczas pozyskiwania informacji w trybie nextview patrz str. 14 pali się wskaźnik pomarańczowy. Po upływie najwyżej 1 godziny następuje przełączenie telewizora w stan pełnego czuwania, i zapala się wskaźnik czerwony. QEfekt surround Incredible surround (Nieprawdopodobny surround) Gdy w wypadku transmisji programu stereo wybierze się tryb Incredible surround (Nieprawdopodobny surround), wydaje się, że głośniki zostały odsunięte dalej od siebie. Virtual Dolby surround (Wirtualny Dolby surround) Optymalnie nadaje się do sygnałów Dolby surround. Odtwarzany niecodzienny efekt dźwiękowy umożliwia Ci przeżycie efektu Dolby surround Pro Logic. Patrz: menu Dźwięk, Efekt 3-wymiarowy, str. 11. Uwaga: Możesz dokonać takiego samego wyboru w menu Dźwięk, Efekt surround, str. 11. ÌCinema Go (Pokaz filmu) Patrz załączoną osobno instrukcję użytkowania systemu Cinema Link. PIXEL PLUS brak funkcji btelegazeta wł./wył. str. 15 Ï Główne menu patrz str. 5 P Wybór programów Przyciski służą do przeglądania kanałów TV i źródeł sygnału wpisanych do listy ulubionych kanałóv i źródeł. 0/9 Przyciski numeryczne Służą do wyboru kanału TV.Aby wybrać dwucyfrowy numer programu, naciśnij drugi przycisk nie później niż w 2 sekundy po pierwszym.aby niezwłocznie przełączyć na wybrany kanał telewizyjny o jednocyfrowym numerze, naciśnij i przytrzymaj nieco dłużej przycisk z tym numerem. 3

32 v VCR DVD AMP B SAT 0 Poprzedni kanał TV Naciśnij, aby przełączyć na poprzednio oglądany kanał TV. U Q Ì PIXEL PLUS b brak funkcji Ò π h Active control (Aktywne sterowanie) patrz str. 11. æ OK b MENU Ï q Format obrazu Naciskaj ten przycisk raz po raz lub przesuwaj kursor w górę/w dół, aby wybrać jeden z następujących formatów obrazu:auto format, Super zoom, 4:3,Format 14:9,Format 16:9,Napisy zoom, Szeroki ekran. V P Auto format Super zoom 4:3 Format 14: i 0 0 Format 16:9 Napisy zoom Szeroki ekran b h q S Wybór formatu Auto sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnie możliwym stopniu.w trybie Auto format napisy na czarnym tle u dołu ekranu stają się widoczne. Logo stacji nadawczej w rogu czarnego paska u góry ekranu w trybie tym znika z ekranu. Tryb Super zoom usuwa z minimalnymi zniekształceniami czarne pasy po bokach ekranu, gdy się ogląda programy nadawane w formacie 4:3. W formatach obrazu Kino 14:9, Kino 16:9 lub Superzoom możesz uwidocznić napisy za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/ w dół. Uwaga: W przypadku gdy sygnał przekazywany jest przy użyciu złącz typu VGA IN, ilość dostępnych formatów obrazu może być mniejsza. S Stopklatka Służy do zatrzymania obrazu.w zależnożci od typu wejściowego sygnału, funkcja może być niedostępna. 4

33 Korzystanie z menu v B Ò π æ OK VCR DVD AMP SAT U Q Ì PIXEL PLUS b MENU Ï kursor do wyboru ustawień powrót lub włączenie/wyłączen ie Głównego menu & Naciśnij przycisk MENU Ï na pilocie, aby przywołać Główne menu.w każdej chwili możesz wyjść z menu ponownie naciskając przycisk MENU Ï. Uwaga: Jeżeli masz podłączony sprzęt w systemie Cinema Link, w menu znajdzie się więcej pozycji. TV Konfigur. Demo Instal. Obraz Dźwięk Funkcje V PP przycisk OK do aktywowania Naciśnij przycisk i pilota, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu. é Używaj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół do wyboru menu TV, Konfigur., Demo lub Instal. Przesuwając kursor w lewo/w prawo wybierz Obraz, Dźwięk lub Funkcje. Uwaga: Czasem na ekranie ukazują się nie wszystkie pozycje menu (na pozostałe wskazuje skupisko niebieskich kulek). Aby odsłonić wszystkie pozycje, przesuwaj kursor w dół czy w prawo. Aby wybrać określoną pozycję menu, użyj przycisków do przesuwania kursora w lewo/w prawo. Ponownie użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, aby wybrać element sterowniczy, który chcesz wybrać lub dostroić. Uwaga: Pozycje czasowo niedostępne czy nie mające zastosowania są pokazane w kolorze jasnoszarym i nie mogą zostać wybrane. Instalacja Menu instalacji zawiera następujące pozycje: Instal. Język Kraj Strojenie Strojenie Nazwa Zmiana Ulubione auto ręczne stacji kolejności programy EasyLink Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące jest wyposażone w funkcję EasyLink, to w trakcie instalacji język, kraj oraz dostępne kanały są automatycznie transmitowane do urządzenia rejestrującego wideo. Wybór języka menu i kraju Instal. Instal. Język Ćestina Dansk Deutsch Kraj Austria Belgia Chorwacja & Naciśnij przycisk MENU Ï na pilocie. é Użyj przycisku przesuwania kursora w doł, aby wybrać Instal. Użyj przycisku przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Język. Działaj zgodnie ze wskazówkami ukazującymi się na ekranie. Użyj przycisku przesuwania kursora w górę/w dół, aby wybrać preferowany język i naciśnij przycisk OK,aby potwierdzić dokonany wybór. ( Użyj przycisku przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Kraj. Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz, i naciśnij przycisk OK. Wybierz Inny, jeżeli w wykazie brak potrzebnego kraju. è Dalsze czynności wykonuj w menu Instal. 5

34 Wprowadzenie do pamięci kanałów TV Po właściwym ustawieniu języka i kraju możesz odszukać i wprowadzić do pamięci potrzebne Ci kanały na dwa różne sposoby: używając Strojenia auto lub Strojenia ręcznego (strojenie kanału po kanale). Dokonaj wyboru przesuwając kursor w prawo. Strojenie auto Strojenie auto Instal. Instal. Start & Wybierz Strojenie auto w menu Instal. Uwaga: Aby działało autoprogramowanie, wszystkie kanaly mają być odblokowane. Na żądanie systemu wprowadź Twój kod PIN w celu odblokowania wszystkich kanałów. (Patrz:TV, menu Funkcje, Blok. funkcje, str. 12). é Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół. Ukazuje się dodatkowa opcja autoprogramowania Start (Uruchomienie). Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo. ' Ukazuje się komunikat Wyszukiwanie,i zostanie wyświetlony przebieg autoprogramowania. W wypadku wykrycia systemu kablowego lub kanałów TV nadających ACI (Automatic Channel Installation - automatyczne strojenie kanałów), ukazuje się lista programów. W razie braku systemu nadawczego ACI kanały są numerowane zgodnie z wybranymi ustawieniami języka i kraju. Można użyć funkcji «Zmiana kolejności», aby zmienić ich numerację. Patrz str. 7. Jest możliwe, że spółka kablowa lub kanał TV nadaje menu wyboru programów. Układ i zestaw pozycji takiego menu określane są przez spółkę kablową lub kanał TV. Wybierz potrzebną Ci pozycję kursorem i naciśnij przycisk OK. Strojenie ręczne Instal. Strojenie ręczne Rodzaj wyboru System Program Szukaj Dostrajanie Pamięć Wyszukiwanie i wprowadzenie do pamięci kanałów TV wykonywane jest po kolei kanał po kanale. Będziesz musiał wykonać wszystkie kroki w menu Strojenie ręczne. & Wybierz pozycję Strojenie ręczne z menu Instal. Uwaga: Na żądanie systemu wprowadź Twój kod PIN w celu odblokowania wszystkich kanałów. (Patrz:TV, menu Funkcje, Blok. funkcje, str. 12). é Naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół. Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia. Uwaga: Wyszukiwanie lub bezpośredni wybór kanału TV. Jeżeli znasz częstotliwość, numer kanału kablowego lub eterowego, wprowadź bezpośrednio 3 lub 2 cyfry odpowiadające częstotliwości używając przycisków numerycznych od 0 do 9 (np., 048). Aby kontynuować, naciśnij przycisk kursora w dół. Aby wyszukać inny kanał TV, powtórz powyższe czynności. 6

35 Nazwa stacji Instal. VCR1 BBC1 BBC2 CNN TVE... Nazwa stacji p Możesz zmienić zachowane w pamięci nazwy lub nadać nazwę kanałowi TV, jeżeli nie została jeszcze wprowadzona. Nazwa do 5 liter lub cyfr może być nadana programom o numerach od 0 do 99. Uwaga: Nie można zmienić nazwy żródła sygnału VGA. Zmiana kolejności na liście programów Możesz zgodnie z Twoimi preferencjami zmieniać kolejność zapamiętanych kanałów TV. Wybór ulubionych kanałów TV π Spacja Usuń ABCDEFG 123 HIJKLMN 456 OPQRSTU 789 VWXYZ 0 Shift Specj. Źródło sygnału VGA obowiązkowo wchodzi w spis ulubionych kanałów. & Wybierz pozycję Ulubione programy z menu Instal. é Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz numer programu & Wybierz pozycję Nazwa stacji z menu Instal. i naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół. é Wybierz numer programu. Uwaga:Trzymaj wciśnięty przycisk przesuwania kursora w górę/w dół, aby szybko przesunąć listę programów. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo. Na ekranie ukazuje się klawiatura. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do klawiatury. Przesuwaj kursor w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać pierwszy znak i naciśnij OK.Powtórz to dla każdego znaku, który chcesz wprowadzić. Wybierz Spacja,aby wprowadzić odstęp; Usuń,aby usunąć wyróżnioną literę we wprowadzonej nazwie; Shift,aby wyświetlić na klawiaturze litery duże i małe; Specj.,aby wyświetlić na klawiaturze symbole specjalne. Aby potwierdzić wybór, naciśnij OK. Po nadaniu nazwy kilkakrotnie naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo. ( Wybierz inny numer programu i powtórz kroki -. & Wybierz pozycję Zmiana kolejności w menu Instal. é Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia. Przesuwajęc kursor w prawo wybierz Tak lub Nie. Powtórz kroki é i dla każdego kanału TV lub zewnętrznego źródła sygnału, które chcesz traktować jako ulubione lub usunąć z listy ulubionych. Konfiguracja telewizora Konfigur. Tło menu Ustaw. fabryczne Nadawca NEXTVIEW OSD Nazwa programu Telegazeta 2.5 Auto surround Ustaw/Zmień kod Ogólny Menu Konfiguracja zawiera pozycje sterujące ustawieniami funkcji odbiornika TV, środków sprzętowych, obsługujących oraz urządzeń zewnętrznych, które mogą być podłączone do telewizora. Menu Ogólny umożliwia Ci zmianę różnych ustawień, które w założeniu są dostrajane rzadziej niż większość innych ustawień. Menu Źródło umożliwia Ci wybranie źródła sygnału. Menu Dekoder umożliwia Ci wyznaczenie jednego lub większej ilości numerów programów w charakterze numerów programów dekodera. 7

36 Ogólny To menu umożliwia Ci zmianę różnych ustawień, które w założeniu są dostrajane rzadziej, niż większość innych. Naciśnij przycisk i pilota, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu. Tło menu Włączenie/wyłączenie danej opcji odbywa się za pomocą przycisków Tak lub Nie. Ustawienia fabryczne Ta funkcja przywraca fabrycznie predefiniowane wartości nastaw obrazu i dźwięku lecz zachowuje ustawienia instalacji kanału. Nadawca NEXTVIEW Wybierz nadawcę programów telewizyjnych, który dostarcza danych w systemie NEXTVIEW. Korzystanie z systemu NEXTVIEW patrz str. 13. OSD (Wyświetlanie informacji ekranowej) Patrz «Pilot», str. 3, i Informacja ekranowa. & Wybierz pozycję menu OSD. é Wybierz Normal,aby aktywować stałe wyświetlanie numeru programu.w tym wypadku jest też podawana poszerzona informacja o kanale TV i programie. Jeżeli wybierzesz Minimum, uzyskasz uszczuploną informację o kanale. Uwaga: Gdy włączony jest tryb «Napisy» - patrz «Funkcje», str. 12, ciągłe wyświetlanie numeru programu nie jest możliwe. Programcím Vállasza Programcím Igen vagy Nem lehetőséget. Az Igen lehetőség kiválasztása esetén egy TV program szelekcióját vagy a távirányító i gombjának megnyomását követően a teletextet is közvetítő csatornák megjeleníthetik a csatorna nevét vagy a program címét. A Nem lehetőség kiválasztása esetén a program címe csak az i gomb megnyomását követően jelenik meg, a TV-csatorna szelekciója után azonban nem látható. Telegazeta 2.5 Niektórzy nadawcy oferują możliwość oglądania na stronach telegazety bogatszych kolorów, innej kolorystyki tła, lepszych obrazów. & Wybierz pozycję menu Telegazeta 2.5. é Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Telegazeta 2.5 Zał., jeżeli chcesz skorzystać z zalet tej funkcji. Jeżeli wolisz bardziej neutralny układ telegazety, naciśnij ponownie przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Telegazeta 2.5 Wył. Dokonany wybór jest ważny dla wszystkich kanałów nadających telegazetę 2.5. Uwaga: Przełączenie nadawanej telegazety do trybu «Telegazeta 2.5» może potrwać kilka sekund. Auto surround Czasem nadawca stosuje specjalne sygnały transmitując kodowane programy o dźwięku surround. Gdy funkcja Auto Surround jest ustawiona na Wł., telewizor automatycznie przełącza się na najodpowiedniejszy tryb dźwięku surround. Ustal/Zmień kod Pozycja «Blok. funkcje» (patrz «TV», «Funkcje», str. 12) umożliwia blokowanie kanałów zapobiegające oglądaniu określonych programów przez dzieci.aby oglądać zablokowane kanały, należy podać 4-cyfrowy kod dostępu. Pozycja menu Ustal/Zmień kod umożliwia stworzenie lub zmianę Twojego osobistego numeru identyfikacyjnego (Personal Identification Number - PIN). & Wybierz Ustal/Zmień kod. é Jeżeli dotąd kodu nie podano, pozycja menu ustawiona jest na Ustal kod. Jeżeli kod został już wcześniej podany, pozycja menu ustawiona będzie na Zmień kod. Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia. To ważne: Jeżeli zapomniałeś Swój kod! & Wybierz pozycję Zmień kod w menu Ogólny i naciśnij OK. é Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i podaj uniwesalny kod zastępczy Naciśnij przycisk sterowania kursorem ponownie i podaj nowy osobisty 4-cyfrowy kod. Poprzedni kod zostaje skasowany, a nowy wprowadzony do pamięci. 8

37 Źródło Konfigur. Źródło EXT1 EXT2 EXT3 YPbPr Wejście centr. Gł. kanału centr Dzięki temu menu możesz wskazać urządzenie zewnętrzne, które podłączyłeś do jednego z zewnętrznych wejść. & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia. é Wybierz urządzenie zewnętrzne przesuwając kursor w górę/w dół. Skoro wybierzesz źródło sygnału, np. DVD, źródło to zostanie wybrane automatycznie za każdym razem, gdy Twój pilot znajdzie się w trybie DVD, patrz str. 3, oraz gdy naciśniesz na pilocie przycisk v. Wejście centralny - Głośność kanału centralnego Jeżeli podłączysz do telewizora amplituner dźwięku surround, patrz str. 18, głośniki telewizora mogą funkcjonować jako głośnik centralny, dzięki czemu osobny głośnik centralny staje się niepotrzebny. Wybierz Wejście centralny Wł. albo Cinema Link (jeżeli podłączyłeś amplituner systemu Cinema Link Surround). Jeżeli wybrałeś Wł., za pomocą przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo możesz wyregulować Głośność kanału centralnego, aby skorygować różnice poziomu głośności zewnętrznego amplitunera i głośników. Uwaga: To nie dotyczy amplitunera systemu Cinema Link Surround. Dekoder Konfigur. Dekoder Program Status Jeżeli do telewizora podłączony jest dekoder lub deszyfrator, (patrz str. 17), możesz wyznaczyć jeden lub większą ilość numerów programów w charakterze numerów programów dekodera. & Przesuwając kursor w prawo wybierz Dekoder. é Wybierz Program. Wybierz numer programu, pod którym zachowałeś program dochodzący z Twego dekodera. Wybierz Status. Wybierz wejście używane do podłączenia Twego dekodera: Nie, EXT1 lub EXT2. Wybierz Nie, jeżeli nie chcesz, aby wybrany numer programu aktywowano jako numer programu dekodera. Uwaga: Wybierz EXT.2, gdy dekoder jest podłączony do Twego magnetowidu wyposażonego w funkcję EasyLink. Demo TV Konfigur. Demo Instal.. Auto demo... Tryb demonstracyjny dealera - Dig natural motion - Czujnik światła - Filtr grzebieniowy Menu Demo umożliwia zademonstrowanie każdej funkcji telewizora osobno albo w ciągłym cyklu. Jeżeli wybrano tryb Auto demo, zostaną pokazane wszystkie możliwości telewizora po kolei cyklicznie. Naciśnij jeden z przycisków kursora, aby zatrzymać demonstrowanie automatyczne. Jeżeli wybrano tylko jedną z funkcji, zostanie ona zademonstrowana tylko jeden raz, po czym menu Demo ukaże się znowu. Uwaga:Tryb demonstracyjny dealera nie stanowi części sekwencji automatycznej i może być aktywowany tylko osobno. 9

38 Menu TV (Telewizor) Naciśnij przycisk MENU Ï na pilocie, aby przywołać główne menu. Uwaga: W zależnożci od typu wejściowego sygnału, jedna lub więcej opcji menu może być niedostępna.. Naciśnij przycisk i na pilocie, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu. Obraz TV Nastawy obrazu Kontrast Jasność Kolor Ostrość Odcień Dig natural motion Dynamicz. kontrast DNR Wzmocnienie kolor. (Nasycenie) Format obrazu Obraz Dźwięk Funkcje & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Obraz. é Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz pozycje menu w menu Obraz. Przyciskami przesuwania kursora w lewo/w prawo wyreguluj ustawienia, lub przesuwając kursor w prawo wejdź do listy pozycji podmenu.wybierz pozycję podmenu przesuwając kursor w górę/w dół. Uwaga: Aby usunąć tło menu przed wyregulowaniem ustawień obrazu, patrz «Konfiguracja», «Ogólny», str. 8. Nastawy obrazu Wybierz Nastawy obrazu,aby wyświetlić listę predefiniowanych ustawień obrazu. Każde z tych ustawień odpowiada określonym ustawieniom fabrycznym. Pozycja Personalny dotyczy osobiście preferowanych ustawień obrazu w menu obrazu. Digital natural motion (Cyfrowa korekcja obrazu) Dwukrotne zagęszczenie linii zmniejsza miganie i drżenie obrazu, a także sprawia. że obraz staje się bardziej gładki. Ostrość przekazu ruchomych obrazów w przypadku filmów nie ulega przy tym znacznemu pogorszeniu. Różnicę w jakości obrazu można na praktyce ocenić przełączając kolejno Włącz.i Wyłacz. Dynamicz. kontrast Ustawia poziom, przy którym TV automatycznie uwydatni szczegóły obrazu w ciemnych i jasnych obszarach. DNR Pozwala na ustawienie poziomu, przy którym są mierzone i redukowane szumy na obrazie. Wzmocnienie kolor. Ożywia kolory i poprawia odtwarzanie szczegółówdla jasnych barw. Nasycenie Umożliwia kompensację zmian kolorów podczasodbioru sygnału w standardzie NTSC. Format obrazu Funkcja ta ustawi rozmiary obrazu w zależności od transmitowanego formatu i własnych preferencji. 10

39 Active Control (Aktywne sterowanie) Odbiornik TV ciągle mierzy i koryguje wpływające sygnały, aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu. & Naciśnij przycisk h na pilocie. é Ukazuje się menu Active Control (Aktywne sterowanie). Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz wartości Wył., Minimalna, Średnia (zalecana) lub Maksymalna. Ustawienia obrazu są ciągle automatycznie optymalizowane, ukazują to wskaźniki słupkowe. Pozycji menu nie da się wybrać. Naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo wybierz Nastawy obrazu. ( Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz któreś z predefiniowanych ustawień obrazu. Naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo wybierz Active display (Zobrazowanie aktywne). è Naciskając przycisk przesuwania kursora w górę/w dół wybierz Pokaż wskaźniki, którąkolwiek część ekranu podwójnego lub Wył. Gdy wybierasz Dynamiczny kontrast,dnr (Cyfrowe tłumienie szumów) czy DNM (Dynamiczny ruch naturalny), ekran telewizora zostaje podzielony na dwie części: w lewej części ustawienie wybranej cechy obrazu jest wyłączone; w prawej jest ono włączone. Uwaga: W zależnożci od typu wejściowego sygnału, funkcja demostracji opcji dual screen (podwójny ekran) może być niedostępna.! Naciśnij ponownie przycisk h,aby wyłączyć menu Active Control. Dźwięk Dźwięk TV Nastawy dźwięku Korektor graficzny Głośność Balans Loudness Głośność słuchawek Efekt surround (Fonia I-II) (Mono/Stereo) (Nicam/Analogowy) (Efekt 3-wymiarowy) AVL Korekta głośności & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać menu Dźwięk. é Przesuwając kursor w górę/w dół wybieraj pozycje w menu Dźwięk; ustawienia należy regulować naciskając przyciski przesuwania kursora w lewo/w prawo. Należy pamiętać, że ustawienia kontrolne znajdują się w normalnym średnim zakresie, gdy kreska skali jest po środku. Nastawy dźwięku Wybierz Nastawy dźwięku,aby wyświetlić listę predefiniowanych ustawień dźwięku, z których każde odpowiada określonym ustawieniom fabrycznym wielkiej częstotliwości i małej częstotliwości. Pozycja Personalny dotyczy osobiście preferowanych ustawień dźwięku w menu dźwięku. Uwaga: - Niektóre pozycje menu są dostępne tylko w przypadku zastosowania konfiguracji Cinema Link i uaktywnienia Cinema Link. Inne sterowane są przez odbiornik akustyczny, nie zaś telewizyjny. Patrz załączony osobno folder do Cinema Link. - Pozycja Fonia I-II dostępna jest tylko dla podwójnego kanału transmisji dźwięku. - Pozycję Mono/Stereo (przełączanie trybów Mono/Stereo) możesz wybrać tylko w wypadku transmisji analogowej stereo. - Pozycję Nicam/Analogowy da się wybrać tylko w wypadku transmisji w systemie Nicam. Funkcje TV Lista programów Napisy Wyłącznik czasowy Blok. funkcje Timer Zoom Funkcje Wył. Zał. Włącz gdy wyciszony & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Funkcje. é Przesuwając kursor w górę/w dół wybieraj pozycje menu Funkcje, ustawienia w menu reguluj naciskając przyciski przesuwania kursora w lewo/w prawo. Naciśnij przycisk i na pilocie, aby uzyskać informacje o wybranej pozycji menu. 11

40 Lista programów Naciśnij przycisk OK,aby przełączyć na wybrany kanał telewizyjny lub zewnętrzne źródło sygnału. Wybór napisów Stronę napisów należy zachować w pamięci dla każdego kanału telewizyjnego: Włącz telegazetę i wybierz właściwą stronę napisów z indeksu.wyłącz telegazetę. Pozycja menu Napisy Zał. zapewnia automatyczne wyświetlanie napisów na wybranych kanałach telewizyjnych jeżeli, napisy są nadawane. Specjalny symbol będzie wskazywał, że tryb jest włączony.wybierz pozycję Włącz gdy wyciszony, jeżeli chcesz, aby napisy były automatycznie wyświetlane, tylko gdy dźwięk jest wyciszany przyciskiem na pilocie. Blokowane funkcje Wyświetlanie obrazu ze źródła VGA nie może być zablokowane. & Wybierz pozycję menu Blok. funkcje. Blok. funkcje Blokada Blokada pers. Odblokuj Blok. wiekowa Blok. czasowa Blok. progr. Blok. gatunku é Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do menu Blok. funkcje. Ukaże się polecenie podania Twego kodu. Uwaga: Za każdym razem wchodząc do menu Blok. funkcje będziesz musiał podać Swój kod dostępu. To ważne: Jeżeli zapomniałeś Swój kod! Patrz str. 8. Wybierz jedną z pozycji menu Blok. funkcje: Blokada, jeżeli chcesz zablokować wszystkie kanały i urządzenia zewnętrzne. Blokada pers. i naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo. Pozycje Blok. wiekowa i Blok. gatunku są do dyspozycji tylko w wypadku dysponowania serwisem NEXTVIEW. Wybierz: - Blok. wiekowa, jeżeli chcesz zablokować programy według określonego wieku: wył., 2, ; - Blok. czasowa, jeżeli chcesz od określonej godziny zablokować wszystkie programy. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo i wprowadź czas przesuwając kursor w górę/w dół i w prawo. Naciśnij przycisk OK, by potwierdzić. - Blok. progr., jeżeli chcesz zablokować określony kanał telewizyjny czy urządzenie zewnętrzne; - Blok. gatunku, jeżeli chcesz zablokować programy według określonej tematyki: Film, Sport, Zabawa... Wybierz Odblokuj,aby odblokować wszystkie nastawione poprzednio blokady.nastawione poprzednio blokady. Timer & Przesuwając kursor w dół wybierz Timer. VCR1 Niedziela BBC1 Wył. Poniedziałek BBC2 Timer Zał. CNN... 15:45 TVE Codz. Zał é Przesuwając kursor w prawo wybierz Zał. Jeszcze raz naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do listy progr. Wybierz kanał TV lub urządzenie zewnętrzne, którego włączenie chcesz zaprogramować na określony czas i dzień. ( Ponownie przesuń kursor w prawo, aby wybrać dzień tygodnia, lub wybierz Codz. Zał. Jeszcze raz przesuń kursor w prawo, aby wprowadzić czas włączenia używając przycisków num. lub przesuwając kursor w górę /w dół i naciśnij OK,aby aktywować tę funkcję. è Naciśnij przycisk MENU Ï,aby wyłączyć menu. Uwaga: Aby sprawdzić ustawienia timera, naciśnij przycisk i. Zoom Uwaga: W zależnożci od typu wejściowego sygnału, funkcja Zoom może być niedostępna. & Wybierz Zoom przesuwając kursor w dół i naciśnij przycisk OK. é Naciśnij przycisk OK,aby wybrać którekolwiek powiększenie (x1, x4, x9, x16). Dodatkowo możesz przesuwać wybrane okno powiększenia po ekranie za pomocą przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo. Naciśnij przycisk MENU Ï,aby wyłączyć funkcję powiększenia. 12

41 Przewodnik po NEXTVIEW/telegazecie NEXTVIEW - to przewodnik elektroniczny, który pozwala Ci zorientować się w programach, tak jak gazeta czy czasopiśmo poświecone telewizji. Możesz sortować programy według tematyki (filmy, sport itd.), uzyskiwać szczegółowe informacje i programować Twój magnetowid, jeżeli jest on wyposażony w funkcję NEXTVIEW. Ważna uwaga: Serwis NEXTVIEW dostępny jest tylko na określonych programach i w określonych krajach. Jeżeli nie jest nadawana żadna informacja NEXTVIEW,w jej miejscu pojawia się przewodnik programowy telegazety oparty na informacji o programach zawartej w telegazecie (jeżeli ta informacja jest dostępna), i oferuje większą część funkcji systemu nextview. Uwaga: Za treść informacji odpowiada nadawca. Przywołanie przewodnika po NEXTVIEW/telegazecie Aby przywołać przewodnik po NEXTVIEW/telegazecie, naciśnij przycisk æ na pilocie. Ukazuje się menu z komunikatem Proszę chwilę zaczekać.po chwili zobaczysz na ekranie: stronę NEXTVIEW, jeżeli wybrany kanał nadaje ten serwis (wyświetlane jest logo NEXTVIEW), stronę telegazety, jeżeli wybrany kanał TV nie nadaje NEXTVIEW, komunikat Brak informacji ukazuje się, jeżeli nie są nadawane ani NEXTVIEW, ani telegazeta.w tej sytuacji wybierz inny kanał. Zobrazowanie strony NEXTVIEW Informacje kompletuje kanał, który nadaje serwis NEXTVIEW. Patrz też: menu Konfigur., Ogólny, Nadawca NEXTVIEW, str. 8. Wskaźnik To logo jest wyświetlane tylko podczas transmisji NEXTVIEW albo gdy dokonuje się wyboru jednego z urządzeń zewnętrznych. Brak logo wskazuje na to, że na ekranie jest przewodnik programowy telegazety Mon 05 Feb Mon 03 Mon 03 Menu Kanał Temat Tue 04 BBC BBC News Wed 05 BBC The Simpsons Thu 06 CNN Fri 07 FR2 Sat 08 CH World News On a tout essayé! Tomorrow Never Dies Przeg. Nagraj Zazn. Podgl. Blok. Przewodniki po NEXTVIEW Tytuł programu i czas nadawania Klawisze ekranowe Przewodniki po NEXTVIEW & Użyj przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo, aby wybrać Czas, Kanał, Temat, Data lub Menu. Przewodnik wg czasu transmisji oferuje przegląd tytułów wszystkich programów nadawanych w ramach wybranego przedziału czasu. Przewodnik po kanale oferuje przegląd wszystkich programów nadawanych na jednym kanale w ciągu jednego dnia. Korzystając z pozycji Przewodnik wg dat możesz wybrać konkretną datę. Przewodnik tematyczny wyświetla listę wszystkich programów na określony dzień, które odpowiadają wybranemu zakresowi tematycznemu. Analizując przewodnik po menu telewizor gromadzi kryteria sortowania, aby ostatecznie wyświetlić listę pozycji programowych. é Naciśnij przycisk OK,aby wybrać typ przewodnika. Przesuwaj wskaźnik w dół i w prawo, aby wybrać programy. Streszczenie czy komentarz do programu, jeżeli jest do dyspozycji, ukazuje się je w dolnej części ekranu. Użyj przycisków przesuwana kursora w górę/w dół, aby przejrzeć listę programów. 13

42 Przewodnik po telegazecie & Za pomocą przycisków numerycznych podaj numer strony zawierającej informację o programach danego kanału. é Przesuń kursor w prawo, aby ustawić wskaźnik na "kulce" wyboru. Użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół do poruszania się po liście programów. «Kulka» strony «Kulka» wyboru Lista kanałów BBC1 BBC2 ITV CH4 CH5 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Przeg. Nagraj Zazn. Podgl. Blok. Podstrony «Kulka» przesuwania Jeżeli wybrany program posiada numer strony z opcjonalnym podkodem odsyłającym do strony zawierającej bardziej szczegółowe informacje o programie, naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić tę informację. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby powrócić na stronę przewodnika po programach. Jeżeli wybrana strona przewodnika programowego odpowiada wymaganiom standardu VPT (Programowanie wizyjne z użyciem telegazety): - będziesz mógł nagrywać, zaznaczać, podglądać lub blokować programy; - telewizor zapamięta numer ostatniej wybranej strony telegazety, która zawiera informację przewodnika po programach i wskaże, który program o której godzinie się zaczyna. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk æ, ukaże się strona przewodnika programowego wybranego kanału telewizyjnego. W razie potrzeby możesz wybrać numer podstrony ustawiając kursor na kulce starony i naciskając przycisk przesuwania kursora w prawo. Uwaga: Musisz podawać numer strony telegazety dla każdego kanału. Możesz zmieniać kanały również przesuwając kursor w górę/w dół listy znajdującej się w lewej części strony. Funkcje podstawowe Użyj jednego z klawiszy ekranowych: szarego, czerwonego, zielonego, żółtego lub niebieskiego, aby aktywować Przewodnik po telegazecie. Jeżeli ta funkcja nie jest dostępna, klawisze ekranowe mają kolor szary. Przegląd: to menu oferuje listę zaznaczonych programów, tych, co mają być nagrane, i tych do zablokowania.tego menu możesz użyć do zamiany czy usunięcia zaznaczonych programów, które chciałbyś nagrać. Nagraj: do zaprogramowania nagrywania na urządzenie rejestrujące wideo (jeżeli jest wyposażone w funkcję NEXTVIEWLink i podłączone do wejścia EXT.2). Zaznacz: automatycznie włącza telewizor, jeżeli jest on w stanie czuwania, lub wyświetla odpowiedni komunikat, jeśli telewizor jest włączony. Blokada: blokuje pewne programy, aby zapobiec ich nagrywaniu i oglądaniu. Dla funkcji Nagraj, Zaznacz i Blokada ukazuje się małe menu, w którym możesz wybrać odstęp czasu: jeden raz, codziennie lub co tydzień, względnie usunąć wykonane wcześniej ustawienia nagrywania, zaznaczenia i blokady. Domyślnie wybrano ustawienie odstępu czasu na jeden raz. Aby potwierdzić wybór odstępu czasowego, naciśnij przycisk OK. Podglądanie:aby podglądać wybrany i nadawany w chwili bieżącej program. Uzyskiwanie i aktualizacja informacji NEXTVIEW Uzyskiwanie i aktualizacja informacji serwisu NEXTVIEW odbywa się gdy oglądasz kanał telewizyjny wybranego nadawcy NEXTVIEW, patrz menu Konfigur., str. 8 lub gdy telewizor znajduje się w stanie czuwania.uzyskiwanie świeżych danych odbywa się jeden raz w ciągu nocy. Uwaga: Ustawienie telewizora w stan czuwania może się okazać niezbędne w wypadku dezaktualizacji całej informacji NEXTVIEW, na przykład, gdy wracasz z urlopu. 14

43 Telegazeta Większość kanałów TV nadaje informację w trybie telegazety. Pamięć tego telewizora mieści 1200 stron, co umożliwia zachowanie większości nadanych stron i podstron oraz skraca czas oczekiwania. Po każdym przełączeniu programów pamięć jest odświeżana. Włączenie i wyłączenie telegazety Naciśnij przycisk b,aby włączyć telegazetę. 102 « » BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Lottery 230 Travel 550 Finance 240 Subtitling 888 Music 280 TV Listings 600 Czerw. Ziel. Żółty Nieb. Wybór strony telegazety - Wprowadź pożądany numer strony używając przycisków numerycznych, przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo lub przycisków P+. - Wybierz opcje u dołu ekranu używając przycisków kolorowych. Poprzednio wybrana strona telegazety (Możliwe tylko w wypadku jeżeli lista ulubionych stron telegazety nie jest dostępna. Patrz str. 16). Naciśnij przycisk 0. Wybór strony z indeksem telegazety Naciśnij szary przycisk aby wyświetlić główny indeks (zazwyczaj str. 100). Tylko dla telegazety nadawanej w standardzie T.O.P.: Naciśnij przycisk i. Na ekranie ukazuje się w standardzie T.O.P. przegląd oferowanych rozdziałów telegazety. Używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo wybierz pożądany rozdział i naciśnij przycisk OK. Nie wszystkie kanały telewizyne nadają telegazetę T.O.P. Wybór podstron Gdy wybrana strona telegazety składa się z różnych podstron, lista oferowanych podstron ukazuje się na ekranie.aby wybrać następną lub poprzednią podstronę, naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo / w prawo. Powiększenie strony telegazety Naciskaj raz po raz przycisk q,aby zobrazować górną część telegazety, dolną część telegazety, a następnie wrócić do normalnego rozmiaru strony. Gdy strona telegazety jest powiększona, możesz przesuwać tekst, linijka po linijce, używając przycisku przesuwania kursora w górę/w dół. Hipertekst Dzięki tej funkcji możesz szybko wykonać skok na określony numer strony, albo wyszukać określone słowo znajdujące się na bieżącej stronie telegazety. & Naciśnij przycisk OK,aby wyróżnić pierwsze słowo lub liczbę na stronie. é Użyj przycisków przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać słowo lub liczbę, które chcesz wyszukać. Naciśnij przycisk OK,aby potwierdzić wybór. Rozpoczyna się wyszukiwanie. U dołu ekranu ukazuje się komunikat podający, że wyszukiwanie jest w toku, lub że słowa czy strony nie znaleziono. Użyj przycisku przesuwania kursora w górę, aby wyjść z hipertekstu. 15

44 Menu «Telegazeta» & Naciśnij przycisk MENU Ï,aby aktywować menu. é Wybieraj pozycje menu używając przycisków przesuwania kursora w górę/w dół. Naciskaj przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywować wybrane pozycje. Funkcja «Odsłonięcie» Umożliwia odsłonięcie/schowanie na stronie ukrytej informacji, w rodzaju rozwiązań zagadek i łamigłówek. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywowaś tę funkcję. Ulubione strony Możesz utworzyć listę Twoich ulubionych stron telegazety wybranych ze wszystkich kanałów TV Aby dodać ulubioną stronę do listy: & Wybierz ulubioną stronę. é Wybierz Ulubiony w menu teletekstu i naciśnij prawy kursor aby wejść do listy. Naciśnij prawy kursor ponownie aby dodać stronę. Naciśnij MENU Ï by oglądać bierzącą stronę. Aby otworzyć ulubioną stronę z listy: W trybie teletekstu użyj przycisków 0 do przeglądania ulubionych stron dla obecnie wybranego kanału TV. Uwaga: tylko strony aktualnie oglądanego kanału mogą być wybrane. Wyszukiwanie Wybór słowa Używając klawiatury ekranowej możesz wpisać słowo, które chciałbyś wyszukać na stronach telegazety. Nie ma znaczenia, jakich liter do tego się użyje, dużych czy małych. Wskaźnik Czerw. Ziel. Żółty Nieb. & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wejść do klawiatury. é Użyj przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo, w górę/w dół aby wybrać znaki, słowa lub funkcje Anuluj Spacja Akcept TELETEXT Usuń BBC1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 Shift Specj. WORD NAME FOOTBALL Naciśnij przycisk OK,aby potwierdzić każdy wybrany znak. Wybierz Anuluj,aby anulować wybrane słowo; Spacja,aby wprowadzić odstęp; Usuń, aby usunąć ostatni wprowadzony znak; Shift,aby przejść z małych liter na duże i odwrotnie; Specj., aby wyświetlić na klawiaturze symbole specjalne i naciśnij przycisk OK. ( Naciskaj raz po raz przycisk przesuwania kursora w lewo, aby wrócić do menu telegazety. Wyszukiwanie słowa & Wpisz słowo na ekranie lub wybierz potrzebne słowo z listy rejestracji po prawej stronie i naciśnij przycisk OK. é Wybierz Akcept i ponownie naciśnij przycisk OK. Ukazuje się komunikat Wyszukiwanie. Aby anulować wyszukiwanie czy podjąć wyszukiwanie kolejnego słowa, wybierz Klawiatura i naciśnij OK. Jeżeli słowa nie znaleziono, ukazuje się odpowiedni komunikat. Po znalezieniu słowa jest ono wyróżnione na stronie telegazety. Aby kontynuować wyszukiwanie, dwukrotnie naciśnij przycisk OK. Cykl podstron (jeżeli jest dostępny) Umożliwia automatyczną cykliczną zmianę podstron. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby aktywować lub na powrót zdeaktywować tę funkcję. Ustawienie czasu wyświetlenia stron Funkcja ta zapewnia wyświetlenie określonej strony o określonym czasie. & Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby wybrać Tak lub Nie. é Wprowadź czas i numer strony używając przycisków sterowania kursorem lub przycisków numerycznych. Uwaga:Telegazeta nie musi pozostawać włączona, ale musi być włączony ten kanał telewizyjny, na którym wybrałeś określoną stronę. Naciśnij przycisk przesuwania kursora w lewo, aby znów wrócić do menu TV. Język Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają literom używanym przez nadawcę telegazety, możesz zmienić tu grupę językową. Używając przycisku przesuwania kursora w prawo wybierz Grupa 1 lub Grupa 2. Naciśnij przycisk MENU Ï,aby wyjść z menu «Telegazeta».

45 EXT3 EXT1 Pr Pb Y Pr Pb Y R L R L R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN Podłączenie urządzeń zewnętrznych Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i wideo, który można podłączyć do Twojego odbiornika TV. Podane poniżej schematy połączeń pokazują Ci sposoby podłączenia dodatkowego sprzętu. Uwaga: Wejście EXT 1 może obsługiwać systemy transmitowania sygnałów CVBS i RGB, wejście EXT 2 - systemy CVBS, RGB i Y/C, EXT 3 tylko CVBS,YPbPr Y-Pb-Pr 480p, 576p; 1080i, VGA IN VGA, SVGA, 480p, 576p, 1080i. Poleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie RGB do wejść EXT 1 i EXT 2, ponieważ RGB zapewnia lepszą jakość obrazu. Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące jest wyposażone w funkcję EasyLink, należy podłączyć je do wejścia EXT 2 w celu właściwego wykorzystania zalet funkcjonalnych EasyLink. Urządzenie rejestrujące (VCR-DVD+RW) Uwaga: Nie ustawiaj magnetowidu zbyt blisko od ekranu. Niektóre modele magnetowidów,są bardzo czułe na sygnały emitowane z monitora. Odległość magnetowidu od ekranu powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. 1 1 CABLE CABLE 4 VCR EXT2 3 4 EXT2 3 5 DECODER Podłącz kable antenowe 1, 2 oraz, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, kabel Euro 3, jak to pokazane jest na rysunku. Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące nie posiada łącznika Euro, jedyne połączenie, które jest możliwe - to połączenie poprzez kabel antenowy. Następnie musisz wyszukać sygnał testowy i nadać mu numer programowy 0, albo wprowadzić sygnał testowy do pamięci pod numerem programowym od 90 do 99. Patrz «Strojenie ręczne», str. 6. Patrz instrukcję obsługi urządzenia rejestrującego. Dekoder i urządzenie rejestrujące Podłącz eurokabel 4 do Twojego dekodera i do specjalnego łącznika Euro Twojego urządzenia rejestrującego. Patrz instrukcję obsługi urządzenia rejestrującego. Patrz «Dekoder», str. 9. Możesz także podłączyć Twój dekoder kablem Euro bezpośrednio do wejść EXT. 1 lub 2. Inne urządzenia zewnętrzne (odbiornik satelitarny, dekoder, odtwarzacz DVD, gry, itd.) & Podłącz kable antenowe 1, 2 i 3, jak to przedstawione jest na rysunku (tylko jeżeli Twoje urządzenie zewnętrzne posiada telewizyjne wejście/wyjście antenowe). Podłącz Twoje urządzenie zewnętrzne eurokablem 4 czy 5 do jednego z eurokonektorów EXT.1, 2 lub 3,aby uzyskać lepszą jakość obrazu. é Poszukaj sygnału testowego Twojego urządzenia zewnętrznego w taki sam sposób jak robiłeś to w wypadku urządzenia rejestrującego. Wybierz urządzenie w menu Konfigur., Źródło, str. 9. VCR 1 Urządzenia zewnętrzne z wykorzystaniem specjalnych gniazd dla wyścia video (YPbPr) 1 Pr Pb Y L R & Podłącz trzy oddzielne kable dla sygnału video 1 do gniazd odtwarzacza DVD: Y, U (Pb) i V (Pr) i do gniazd Y, Pb i Pr w tunerze TV. é Podłącz audio kabel do gniazd L i R odtwarzacza DVD i do gniazd wyjściowych AUDIO L i R YPbPr w tunerze TV. DVD 17

46 R L VGA CENTRE IN VGA Słuchawki & Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda L tak, jak to jest przedstawione na rysunku. é Naciśnij przycisk na pilocie, aby wyłączyć wbudowane głośniki telewizora. Impedancja słuchawek powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów. Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm. W menu Dźwięk wybierz Głośność słuchawek,aby wyregulować poziom głośności słuchawek. Wielokanałowy Odbiornik Przestrzennego dźwięku 1 L R AUDIO OUT R L CENTRE IN 2 & Podłącz kabel audio do wielokanałowego odbiornika przestrzennego dźwięku i do wyjść AUDIO OUT L i R na spodzie panelu tunera TV 1. é Jeżeli użytkownik życzy sobie, aby głośniki monitora pracowały w charakterze centralnego głośnika, podłącz również kabel audio do wielokanałowego odbiornika przestrzennego dźwięku i do wejścia CENTRE IN (Wejście systemu dźwięku przestrzennego) na spodzie panelu tunera TV 2. Wybierz punkt menu Dźwięk centralny Włącz. w menu Konfiguracja, menu Ogólny, str. 9. Teraz głośniki monitora będą pracować tylko jako centralny głośnik, a głośniki podłączone do odbiornika audio, zapewnią przestrzenny dźwięk. Głośność powinna być ustawiana na wielokanałowym odbiorniku przestrzennego dźwięku. Uwaga: Dźwięk nie będzie przekazywany, jeśli stacja TV lub zewnętrzne żródło sygnału zablokowane zostało w menu Blokada funkcji, str. 12. Wybór podłączonego urządzenia Proszę dwukrotnie nacisnąć przycisk v na pilocie lub wybrać punkt Źródło z menu Konfigurace, patrz p. 9, aby wybrać EXT1, EXT2, EXT3, YPbPr lub VGA - w zależności od tego, gdzie podłączyłeś Swoje urządzenia, z tyłu czy z przednim panelu tunera TV. Uwaga: Większość urządzeń (dekoder, urządzenie rejestrujące) same zapewniają konieczne przełączenia, gdy są włączone. 18

47 R L R L VGA VGA Odbiornik Cinema Link Surround Patrz załączony osobny podręcznik do systemu Cinema Link. Uwaga: Informacja o parametrach dźwięku na ekranie nie będzie odpowiadała rzeczywistym parametrom odtwarzanego dźwięku. TV VCR TV IN VCR IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO CINEMA LINK CENTRE OUT DVD/Recorder LUB TV VCR VCR IN TV IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO 3 CINEMA LINK CENTRE OUT 1 2 DVD/Recorder 19

48 R L CENTRE IN Podłączenie komputera 2 R L VGA 1 & Proszę podłączyć jeden koniec kabla połączeniowego VGA 1 do karty graficznej komputera, a drugi koniec do złącza VGA znajdującego się w dolnej części odbiornika TV. Dla pewności połączenia proszę zabezpieczyć złącze za pomocą śrub (rozmieszczone na wtyku VGA). é W przypadku gdy używamy komputera multimedyjnego proszę połączyć za pomocą kabla audio 2 wyjście z karty dźwiękowej komputera i wejście AUDIO R (prawy) i L (lewy) na monitorze. Złącze typu VGA IN pozwala wybrać następujące opcje rozdzielczości ekranu TV: EDTV 640/720 x 480p 720 x 576p HDTV 1920 x1080i VGA 640 x Hz SVGA 800 x Hz Urządzenie rejestrujące lub odtwarzacz DVD wyposażne w funkcję EasyLink Urządzeniem rejestrującym (magnetowidem lub DVD+RW) czy odtwarzaczem DVD można sterować za pomocą pilota poprzez menu ekranowe Rejestr. czy DVD. Rejestr. DVD Ò p π Ï Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject Ò p π Ï Prev. Play Stop Play Next Eject & Naciśnij przycisk MENU Ï na pilocie. é Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz menu Rejestr. lub DVD. Używając przycisków przesuwania kursora w lewo/w prawo, w górę/w dół wybierz pożądaną funkcję urządzenia rejestrującego lub odtwarzacza DVD. Przycisku (nagrywanie) można używać w trybie TV. Jeżeli Twoje urządzenie rejestrujące działające w systemie EasyLink posiada funkcję stanu gotowości systemu, to przytrzymanie przycisku B przez 3 sekudy powoduje przełączenie zarówno telewizora jak urządzenia rejestrującego do stanu czuwania. 20

49 Przyciski sterowania urządzeniami audio i wideo v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP SAT b MENU Ï P i 0 0 b h q S Za pomocą pilota Twojego telewizora możesz sterować wieloma urządzeniami audio i wideo produkowanymi przez naszą firmę. W tym celu po naciśnięciu przycisku VCR (magnetowid), DVD (odtwarzacz DVD), AMP (wzmacniacz) lub SAT naciśnij jeden z podanych poniżej przycisków zależnie od urządzenia, którym chcesz sterować za pomocą pilota. Patrz str. 3 - Pilot. B przełączenie do trybiu pogotowia S pauza (DVD, CD,VCR) nagrywanie Ò przewijanie wstecz (VCR, CD); przeszukiwne wstecz (DVD, AMP) stop π odtwarzanie szybkie przewijanie do przodu (VCR, CD); przeszukiwnie do przodu (DVD/AMP) æ wybór języka napisów (DVD); dziennik RDS/TA (AMP); zmiana porząduku odtwarzania (CD) b wybór nazwy dysku DVD; wyświetlanie RDS (AMP); informacja na ekranie (CD) i wyświetlanie informacji Urządzenie rejestrujące wyposażone w funkcję EasyLink Ï włączanie/wyłączanie menu -P+ wybór rozdziału, kanału, ścieżki 0-9 wprowadzanie cyfr 0 indeks kasety (VCR), wybór rozdziału na dysku DVD wybór częstotliwości (AMP) U timer magnetowidu Q włączenie/wyłączenie dźwięku surround (AMP, CD) przyciski prze- wybór następnego suwania kur- lub poprzedniego sora w górę/ dysku (CD) w dół przyciski prze- wybór poprzedniej suwania kur- lub następnej ścieżki sora w lewo/ (CD) w prawo przeszukiwanie do przodu/wstecz (AMP) Uwaga: Jeżeli w ciągu 60 sekund nie podjęto żadnych działań, pilot wraca do trybu TV. Podtryby Tryb SAT można dopasować do odbiornika satelitarnego, z którego masz zamiar korzystać, w zależności od odbieranego standardu sygnałów: RC6 czy RC5. Po uruchomieniu trubu TV naciśnij przycisk OK jednocześnie z: przyciskiem numerycznym 3,aby wybrać system SAT RC-5 przyciskiem numerycznym 4,aby wybrać system SAT RC-6. W trybie TV można zaczynać bezpośrednie nagrywanie programu wyświetlanego na ekranie telewizora. Naciśnij na pilocie przycisk nagrywania i przytrzymaj go ponad 2 sekundy. Uwaga: Przełączanie numerów programów na telewizorze nie zakłóca nagrywania! Jeżeli program jest nagrywany z urządzenia zewnętrznego podłączonego do wejścia EXT 1,EXT 3 lub YPbPr nie możesz wybrać na ekranie innego programu telewizyjnego. 21

50 Porady Temperatura otoczenia Czyszczenie ekranu Nie rekomenduje się umieszczać monitor bezpośrednio nad elementami systemu centralnego ogrzewania i innymi żródłami ciepła. Płaską, szklaną powierzchnię ekranu z antyblikowym pokryciem przecierać lekko wilgotną miękką tkaniną. Zabrania się stosować abrazywne środki myjące, mogące uszkodzić szklaną powierzchnię ekranu. Parametry Uwaga:Źródło obrazu (na przykład gra video, DVD lub telewizyjny informacyjny kanał), ciekłokrystalicznego które wyświetla niezmienny, nieruchomy obraz na ekranie, może spowodować uszkodzenie ekranu ekranu. Jeśli wasz ekran TV, jest stale wykorzystywany ze źródłami obrazu takimi jak: wzór nieruchomej części obrazu gry (DVD, etc.), na ekranie może pojawić się stały ślad takiego obrazu. Jeśli źródło obrazu nie jest używane, rekomenduje się jego wyłączenie (OFF) Regularnie prosimy zamieniać omówione wyżej typy źródeł obrazu ze standardowym obrazem TV. Przy przełączeniu ekranu na inne źródło obrazu, po uprzednim, długotrwałym (kilka godzin) wyświetlaniu jednego, nieruchomego obrazu, niektóre części poprzedniego, nieruchomego obrazu mogą pozostać widoczne na ekranie z powodu tak zwanego efektu pamięci. Po pewnym czasie fałszywy obraz zniknie. Dla uniknięcia tego efektu prosimy regularnie zmieniać wyświetlany obraz lub w przypadku komputera PC włączać wygaszacz ekranu. Specjalnie dla sygnałów video, firma Philips opracowała system automatycznego przesuwania obrazu co 5 minut, co pozwala uniknąć efektu pamięci i przedłużyć okres użytkowania monitora. Czasami, a także po okresie długotrwałego przestoju (około 1 roku), kolory wyświetlane na monitorze mogą być nieintensywne (nienaturalne). Jest to zwykłym zjawiskiem dla ciekłokrystalicznych monitorów, a sam efekt znika po pewnym czasie po włączeniu monitora. Ekran plazmowy posiada ogromną liczbę pikseli. Standardem dla monitorów jest fakt, że nieduża część pikseli (<0,001%) może być uszkodzona, nawet w przypadku absolutnie nowych aparatów. Nie stanowi to absolutnie powodu do obaw o jakość wyświetlanego obrazu. Technologia ciekłokrystalicznych ekranów oparta jest na wykorzystaniu rozrzedzonego gazu, który poddaje się wpływowi ciśnieniu atmosferycznemu. Ekran plazmowy funkcjonuje bez zarzutu do wysokości 2000 m nad poziomem morza (ciśnienie powietrza równe lub powyżej 800 hpa). Powyżej tej wysokości (lub niższy poziom ciśnienia powietrza), działanie ekranu może ulegać zakłóceniom a jakość wyświetlanego obrazu może się pogorszyć. Odtwarzany dźwięk może wówczas także ulec zakłóceniom. Po ulokowaniu ekranu plazmowego poniżej wysokości 2000 m nad poziomem morza (ciśnienie powietrza równe lub powyżej 800 hpa), praca ekranu ponownie wraca do normy i nie ulega zakłóceniom. Sam proces transportu monitora nie ma wpływu na jakość wyświetlanego obrazu. Wpływ na inne Podczerwony sygnał emitowany z ekranu, może spowodować zaburzenia w pracy innych peryferyjne czułych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Rozwiązanie: zamienić baterie w pilocie zdalnego urządzenia sterowania lub zmienić pozycję urządzenia. Dla przykładu: bezprzewodowy telefon rekomenduje się urzywać w odległości nie bliżej niż 1,5 m od monitora. Transportowanie Zła jakość obrazu Prosimy zachować oryginalne opakowanie dla ewentualnego transportu monitora. Czy wybrałeś właściwy system TV w menu «Strojenie ręczne»? Czy Twój odbiornik TV lub antena domowa nie są za blisko głośników, nie uziemionych urządzeń audio, świateł neonowych itp.? Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie obrazu lub zjawy na ekranie. Czasem udaje się polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku anteny. Nie możesz rozróżnić obrazu czy odczytać telegazety? Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość (Patrz: Instalacja, str. 6). Nie udaje się wyregulować jasności, ostrości i kontrastu? Wybierz pozycję Ustaw. fabryczne w menu Konfigur., str

51 Brak obrazu Zniekształcenie Brak dźwięku Nie potrafisz rozwiązać problemu z obrazem czy dźwiękiem? Menu NEXTVIEW Pilot Tryb gotowości VGA-Obraz jest niestabilny lub nie ma synchronizacji Czy kable i sznury wchodzące w komplet zostały prawidłowo podłączone? (Kabel antenowy - do TV, jeszcze jeden do magnetowidu, kable VGA do monitora, kable zasilające). Sprawdź ustawienia funkcji Blokada funkcji. Czy komputer jest włączony? Jeżeli na monitorze widać czarny ekran i wskaźnik na przednik panelu świeci się na zielono, oznacza to, że wybrany w komputerze graficzny tryb pracy nie jest zgodny z możliwościami monitora. Ustaw w źródle sygnału VGA prawidłowy graficzny tryb pracy. W przypadku słabego lub złego sygnału, proszę skonsultować się ze służbą serwisu. Zła jakość niektórych wizyjnych materiałów cyfrowych może spowodować cyfrowe zniekształcenie obrazu cyfrowego.w tym wypadku wybierz ustawienie Miękki w menu Obraz, Nastawy obrazu, nie zmieniając ręcznie ustawień obrazu. Brak dźwięku na wszystkich kanałach? Sprawdź, czy głośność nie została ustawiona na minimum. Czy dźwięk nie został zakłócony z powodu naciśnięcia przycisku wyciszenia? Wyłącz i ponownie włącz telewizor. Nigdy nie próbuj sam naprawiać uszkodzonego telewizora. Zwróć się do Twojego dealera lub zadzwoń do warsztatu naprawy TV. Może niewłaściwie wybrałeś menu? Naciśnij przycisk MENU Ï ponownie, aby wyjść z menu. Brak informacji NEXTVIEW: Patrz: Uzyskiwanie i aktualizacja informacji NEXTVIEW, str. 14. Wyświetlany czas nie jest prawidłowy: Nadawca programu TV nr 1 nie podaje prawidłowej lokalnej daty i prawidłowego czasu. Użyj pozycji Zmiana kolejności w menu Instal., aby ulokować innego nadawcę na programie nr 1. Jeżeli Twój telewizor przestał reagować na sygnały pilota, być może baterie są rozładowane lub wybrano niewłaściwy tryb. Do sterowania telewizorem możesz użyć przycisku MENU/OK przycisków -/+ znajdujących się na gornej panela tunera TV. W trybie czuwania Twój telewizor zużywa energię. Zużycie energii sprzyja zanieczyszczeniu środowiska. Zużycie energii: 2 W. Sprawdź prawidłowość ustawienia trybu VGA na komputerze. Patrz oddzielna instrukcja użytkownika dla monitora. Parametry Temperatura pracy: C Maksymalna wysokość eksploatacji: 2000 m n.p.m. (min. ciśnienie powietrza: 800 hpa) Zasilanie: automatyczna regulacja w zakresie od 95V do 264V 50/60Hz Pobierana moc: około 290 Wt Pobierana moc w trybie oczekiwania : < 2 Wt Masa (bez opakowania) monitor: 40 kg Wymiary gabarytowe (szerokość x wysokość x głębokość): monitor: 107 x 66 x 9 cm W komplecie znajduje się jeden element do naściennego montażu. 23

52 24

53 Tartalomjegyzék Indítás Szervíz! Ha a készülékkel kapcsolatban olyan kérdése merül fel, amit a használati utasítás alapján nem tud megoldani, kérje a helyi Philips márkaszervíz segítségét. Lásd a mellékelt füzetet a Philips márkaszervizek címlistájával! Mielőtt a szervíz segítségét kérné, kérjük, hogy olvassa le a készülék hátulján, vagy a dobozon található típusszámot, ill. gyári számot. Típus: 42PF9945 Gyári szám:... Előkészítés... 2 A TV-készülék elején található gombok... 2 A távirányító Menü használat... 5 A menü nyelvezet és az ország kiválasztása... 5 A TV-csatornák tárolása... 6 Automatikus indítás... 6 Kézi indítás... 6 Névadás... 7 A programlista rendszerezése... 7 A kedvenc csatornák kiválasztása... 7 A TV beállítása... 7 Általános... 8 Forrás... 9 Decoder... 9 Demo... 9 Magyar A kepernyő Lasd Hasznos tanácsok, 22.old R Az üzemen kívül helyezett készülékkel kapcsolatos utasítások A Philips cég különösen nagy figyelmet fordít arra, hogy termékeivel a környezetet a lehető legkisebb mértékben szennyezze vagy károsítsa. Új TV-készüléke tartalmaz újrafelhasználható anyagokat. Ajánlatos az üzemen kívül helyezett készülék szétszerelését erre szakosodott vállalatokkal végeztetni, mert ezek az újrafelhasználható anyagok és alkatrészek elkülönítése útján minimálisra csökkentik a hulladékanyag mennyiségét. Kérjük, hogy üzemen kívül helyezett készülékének eldobásakor tartsa be a helyi előírásokat! Működtetés TV menü Kép menü Hang menü Funkciók menü NEXTVIEW/Teletext műsorismertető Teletext Periféria csatlakoztatás A berendezés csatlakoztatása és szelekciója Audio- és videoberendezés gombok Felvétel EasyLink funkcióval ellátott videomagnóval Hasznos tanácsok Az Easy Link speciális funkció az «egy kattintással» módszeren alapszik. Ez azt jelenti, hogy a televízió és videomagno egyszerre teljesíti az egymás utáni műveleteket, azzal a feltétellel, hogy mind a két berendezés rendelkezik Easy Link funkcióval, és a videoberendezéséhez mellékelt eurokábellel vannak összekötve. 1

54 Előkészítés & Útmutató a falra történő felszereléshez A falra történő felszereléshez kövesse a külön betétlapra nyomtatott, lépésenkénti, illusztrációkkal ellátott utasításaink lépéseit. Győződjön meg a fali felerősítés megbízhatóságáról, annak meg kell felelnie a biztonságtechnikai követelményeknek. A televízió vevőkészülék súlya (a csomagolás nélkül) körülbelül 40 kg. Megjegyzés: az állvány opcionális tartozék. Konzultáljon keresked.jével. é Állítsa fel vagy függessze fel a televíziókészüléket a kívánt helyre, de olyan módon, hogy ne legyen akadályoztatva a levegő szabad cirkulációja a szellőzőrácsokon keresztül. A vevőkészüléket nem szabad túl szűk helyen elhelyezni, például könyvespolcon vagy hasonló helyeken. Veszélyes szituációk keletkezésének kizárása érdekében nem megengedhető nyílt láng (például égő gyertyák) jelenléte a televíziókészülék közvetlen közelében. Kerülni kell, hogy a hőforrások, a közvetlen napsugárzás, csapadék vagy egyéb nedvesség a televízióra közvetlenül fejtsenek ki hatást. Ki kell zárni, hogy a készülékbe nedvességcseppek vagy kifröccsent víz kerüljön, ezért tilos rajta elhelyezni bármilyen olyan tárgyat, amely folyadékkal van megtöltve (például vázákat). Illessze az antenna dugós csatlakozóját a készülék alsó oldalán található antennahüvelybe x! A képminőség javítása érdekében használja a készülékhez biztosított árnyékolt kábelt! min. 1m Egyéb külső berendezések csatlakoztatásához tanulmányozzák a 17. vagy a 20. oldalon található útmutatókat.ha Ön a Cinema Link kombinációt (Cinema Link audio- és/vagy videó-magnetofon, Cinema Link és/vagy DVD-lejátszó) használ, tanulmányozza át a megfelelő utasításokat, amelyeket a szállítási cso-magban megtalálható külön útmutatóban talál meg.a lehető legjobb eredmények elérése érdekében csak a szállítási csomagban található kábeleket használja a vevőkészülék és a videó-magnetofon egymáshoz történő, valamint a videó-magnetofon-nak és az antennacsatlakozónak a csatlakoztatására. ( Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozózsinórt a televíziókészülék alsó részén található aljazathoz és a Volt feszültségű hálózati konnektorhoz. Ovja a hálózati csatlakozókábelt sérüléstől, mert a sérült kábel tüzet és áramütést okozhat, ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozókábelre. Távirányítás: Helyezze el a csomagolásban található két elemet (R6 típus 1,5V)! A készülékhez biztosított elemek nem tartalmaznak higanyt és kadmiumot (nehéz fémek). Számos országban azonban még az ilyen elemeket is tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ajánlatos tehát lakóhelyén felvilágosítást kérni a helyi előírásokkal kapcsolatban. ( Kapcsolja be a TV-t: nyomja meg a standby gombot B, ami a TV készülék elején található. A TV készülék elején található kontrollampa kigyullad és a képernyő is bekapcsolódik. Ha a készülék standby módban van, azaz ég a piros kontrollámpa, nyomja meg a -P+ vagy B gombokat a távirányítón. 2 A TV-készülék elején található gombok - V + MENU/OK - P/CH + TV Beállítás Demo Indítás Kilépés Kép Hang Funkciók Ha távirányítója esetleg elvész, vagy eltörik, az alapvető beállítást a készülék elején található gombok segítségével is elvégezheti. A hangerőt a V - vagy + gomb megnyomásával szabályozhatja A-P/CH+ gomb megnyomásával válthat TV-csatornát vagy programot. A fő menü előhívható távirányító nélkül is a MENU/OK gombbal. Használja: A V - + és a P/CH-, P/CH+ gombokat megfelelő irányban a mellékelt ábra szerint, hogy kiválassztja a menüpontot. Az MENU/OK gomb megnyomásával erősítse meg választását. Figyelem : A készülék elején elhelyezkedő MENU/OK gombbal vezérelt menüből csak a Kilépés menüponttal léphet ki. Lépjen a Kilépés menüpontra és nyomja meg a MENU/OK gombot.

55 A távirányító használata RC2080 Figyelem: A gombok többségének egyszeri megnyomásával aktiválja, ismételt megnyomásukkal pedig kikapcsolja az adott funkciót. Ha a gomb megnyomásával néhány változat közül választhat, akkor megjelenik a változatok listája. A gomb ismételt megnyomásával a lista következő pontjára lép. 4 másodperc múlva a lista automatikusan eltűnik, a listának a képernyőről való azonnali eltűnéséhez nyomja meg az OK gombot. Megjegyzés: VGA üzemmódban csak bizonyos meghatározott gombok működnek. v Periféria választás (ld. 18.old) VCR DVD AMP SAT Audio- és videoberendezés gombok (ld. 21. old.) Ò π Audio- és videoberendezés gombok (ld. 21.old) Felvétel Lásd: Videofelvétel Easy Link funkció alkalmazásával (ld. 21. old.) U Időkijelzés A képernyőn megjelenik az idő. æ NEXTVIEW Be/Ki ld. 13. old OK Nyomja meg a gombot, hogy aktiválja a menüből választott pontot. hogy megjelenjen a programlista. V A hangerőt a - vagy + gomb megnyomásával szabályozhatja A gomb a hang ideiglenes kiilletve visszakapcsolására szolgál i A képernyőn közölt információ A gomb egyetlen rövid megnyomására a képernyőn információ (ha vannak aloldalak) jelenik meg a sugárzott TVcsatornáról illetve programról. Menü/távirányító információ Amennyiben a menü a képernyőn látható, a i gomb megnyomására jelenik meg a kiválasztott címszóval kapcsolatos információ. A távirányító funkcióiról kap információt, ha megnyomja a távirányító bármelyik gombját, amikor a képernyőn a menü látható. Ám ekkor a megnyomott gombnak megfelelő utasítás nem teljesül. v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP i b h q SAT b Ï P 0 S MENU B Készenléti üzemmód (Standby) A TV be- és kikapcsolására szolgál. A készülék kikapcsol és kigyullad a piros jelzőlámpa. NEXTVIEW adatgyűjtés, ld. 14.old, esetén a készülék maximum 1 óra elteltével teljes készenléti üzemmódba kapcsol, amit a piros lámpa kigyulladása is jelez. Q Térhatás választás Incredible térhatás Sztereoadás esetén a Incredible térhatás üzemmód olyan benyomást kelt, mintha a hangszórók távolabb helyezkednének el egymástól, mint a valóságban. Virtual Dolby térhatás Biztosítja a Dolby térhatással közvetített adások kitűnő hangátvitelét. Élvezhetővé teszi a Pro Logic hátulról jövő hang Dolby térhatást. Lásd 11.old.: Hangbeállítás menü, 3D hatás. Figyelem: Az adott üzemmód kiválasztható a Hangbeállítás menü, térhatás üzemmód menüpontjában (ld. 11.old.). Ì Cinema Go Ld. a készülékhez mellékelt külön Cinema Link útmutatót. Pixel Plus nincs funkció b Teletext Be/Ki ld.15.old. Ï Főmenü Be/Ki ld. 5.old P Programválasztás A gombok a kedvenc listán szereplő TV-csatornák és programok váltására szolgálnak. 0/9 Számjegygombok A TV-csatornák kiválasztására szolgálnak. Két számjegyből álló programszám esetén a második számjegyet 2 másodpercen belül be kell táplálni. Egy számjegyű, szelektált TV-csatornára való közvetlen átkapcsoláshoz tartsa a számjegygombot valamivel hosszabb ideig lenyomva! 3

56 v VCR DVD AMP B SAT 0 Előző televíziós csatorna Nyomja meg az előző kiválasztott televíziós csatorna megtekintéséhez. b nincs funkció U Q Ì PIXEL PLUS Ò π h Active control (Aktív szabályozás) ld. 11.old. æ OK b MENU Ï q Képformátum A gomb többszöri megnyomásával választhat a különböző képformátumok közül: Auto formázás, Kép szélesítő, 4:3, 14:9 képformátum, 16:9 képformátum, Felirat látható, Széles képernyő. V P Auto formázás Kép szélesítő 4:3 14:9 képformátum i :9 képformátum Felirat látható Széles képernyő b h q S Az Auto formázás segítségével a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt. Az alsó fekete sávban megjelenő feliratot az Auto format teszi láthatóvá. Ha a felirat nem teljesen látszik, mozgassa a cursort felfelé. A televíziós társaságnak a felső fekete sáv sarkában esetlegesen látható logoja eltűnik a képernyőről. A Szuperszélesítő minimális torzulással távolítja el a 4:3 programok esetén a képernyő két szélén látható fekete sávot. A 14:9, 16:9 mozi képformátum vagy Szuperszélisítő esetén a felirat a cursor le/fel mozgatásával tehető láthatóvá illetve láthatatlanná. Megjegyzés: A bemenő jelnek a VGA IN csatlakozón történő bemenete esetén kevesebb képformátum lesz elérhető. S Képmerevítés A kép leállítására (merevítésére) szolgál. A bemenő jeltől függően az adott funkció elérhetetlen lehet. 4

57 v B Ò π æ OK V Menü használat VCR DVD AMP SAT U Q Ì PIXEL PLUS b Ï MENU PP cursor a beállítás kiválasztásához visszalépés vagy Főmenü be/kikapcsolása kiválasztott üzemmód aktiválására Nyomja meg a távirányító i gombját, hogy hozzájusson a kiválasztott menü címszóval kapcsolatos információhoz. & A távirányító MENU Ï gombjának megnyomására megjelenik a főmenü. Bármikor kiléphet a menüből a MENU Ï gombjának ismételt megnyomásával. Figyelem: Ha Cinema Link üzemmódban bekötött berendezésekkel rendelkezik, akkor a menüben kiegészítő címszavak szerepelnek. Kép Hang Funkciók TV Beállítás Demo Indítás é A cursor fel/le mozgatásával válassza a TV, Beállítás, Demo vagy Indítás menüt. A cursor balra/jobbra mozgatásával választhat a Kép, Hang, Funkciók közül. Figyelem: Előfordulhat, hogy a képernyőn nem látható minden címszó (erre utalnak a kék gömbök). Mozgássa a cursort lefelé vagy jobbra az összes címszó megjelenítéséhez. A kívánt címszó kiválasztása a cursor balra/jobbra mozgatásával történik. Ezt követően a cursor fel/le mozgatásával választhatja ki a szelektálni illetve beállítani kívánt funkciót. Figyelem: A menü ideiglenesen nem elérhető vagy nem aktivált címszavai világosszürke színűek, ezeket nem lehet kiválasztani. Indítás A Beállítás menü a következő címszavakkal rendelkezik: Indítás Nyelv Ország Auto Kézi Névadás Redszerezés Kedvenc indítás indítás programok Easy Link funkció Ha videomagnója rendelkezik Easy Link funkcióval, akkor a beállításkor meghatározott nyelv, ország és elérhető csatornák automatikusan beállnak a videomagnón is. A menü nyelvezet vagy ország kiválasztása Indítás Indítás Ćestina Dansk Deutsch Ausztria Belgium Horvátorsz. Nyelv Ország & Nyomja meg a távirányítón a MENU Ï gombot. é A cursor lefelé mozgatásával válassza az Indítást. A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a Nyelvet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd az OK gomb megnyomásával erősítse meg választását. ( A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az Országot. Válassza ki a lakóhelye szerinti országot, majd nyomja meg az OK gombot. Amennyiben a képernyőn megjelenő országok közül egyik sem megfelelő, válassza az Egyéb lehetőséget. è Lépjen tovább az Indítás menüben. 5

58 A TV-csatornák tárolása A nyelv és ország helyes beállítása után hozzáláthat a TV-csatornák kikereséséhez és tárolásához. Ennek két módja az automatikus indítás illetve a kézi indítás (a csatornák egyenkénti kikeresése és beállítása).válasszon a cursor jobbra történő megnyomásával. Automata indítás Automata indítás Indítás Indítás Start & Válassza az Automata indítás az Indítás menüben. Figyelem: Az automata program csak valamennyi csatornazár feloldása után lehetséges. Amennyiben szükséges, táplálja be PIN kódját a csatornazárak feloldásához. Ld.TV, Funkciók menü, Gyermekzár, 12.old. é Nyomja meg a cursort lefelé. Megjelenik az automata programozás opció Start kijelzés. Nyomja meg a cursort jobbra. Megjelenik a Keresés és kijelzésre kerül az automata programozás folyamata. Az autoprogramozás befejezése után a korong újból átáll az Indítás címszóra. Automatikus csatorna indítást (ACI Automatic Channel Installation) közvetítő kábelrendszer vagy TV-csatorna detektálása esetén a keresés leáll és megjelenik a programlista. ACI közvetítés nélkül a csatornák az Ön által kiválasztott nyelvnek illetve országnak megfelelően kerülnek számozásra. A Rendszerezés funkció segítségével újra megszámozhatja a csatornákat. Ld. 7.old. Előfordulhat, hogy a kábeltársaság vagy a TV-csatorna szelekciós menüt is közvetít. Az ilyen menü elrendezését és címszavait az adott kábeltársaság vagy TV-csatorna határozza meg. Válasszon a cursor segítségével, majd nyomja meg az OK gombot. Kézi indítás Indítás Kézi indítás Üzemmód válasz Rendszer Program Keresés Finomállítás Tárolás A TV-csatornák keresése és tárolása ez esetben egyenként történik. A Kézi Indítás menüben egyetlen lépését sem szabad kihagyni. & Válassza az Indítás menüben a Kézi indítást. Figyelem: Amennyiben szükséges, táplálja be PIN kódját a csatornazárak feloldásához. Ld.TV, Funkciók menü, Gyermekzár, 12.old. é Nyomja meg a cursort lefelé. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Figyelem: Keresés vagy egy adott TV-csatorna közvetlen kiválasztása. Ha ismeri a frekvenciát, illetve a C- vagy S-csatornaszámot, a távirányító számjegygombjai segítségével közvetlenül is kikeresheti az adott csatornát. A 0-tól 9-ig terjedő számjegygombokkal táplálja be a frekvencia 3 számjegyét (például: 048). A cursor lefelé történő megnyomásával lépjen tovább. Ismételje meg a folyamatot egyenként minden egyes TV-csatornára. 6

59 Névadás Indítás VCR1 BBC1 BBC2 CNN TVE... Névadás p Bármikor lehetősége nyílik egy már tárolt név megváltoztatására, illetve egy betáplálásra kerülő program új névvel való megjelölésére. A 0-tól 99-ig terjedően megszámozott programok maximum öt betűből vagy számból álló névvel láthatók el. Megjegyzés: A VGA forrást nem lehet átnevezni. π Space Töröl ABCDEFG 123 HIJKLMN 456 OPQRSTU 789 VWXYZ 0 Shift Egyedi. & Az Indítás menüben válassza ki a Névadás-t, majd nyomja meg az OK gombot! é Válassza ki a programszámot!. Figyelem: Gyors léptetéshez a programlistán tartsa lenyomva a cursort fel/le mozgató gombot. Nyomja meg a cursort jobbra. A képernyőn billentyűzet jelenik meg. A billentyűzetbe való belépéshez nyomja meg a cursort jobbra. A cursor fel/le, jobbra/balra történő megnyomásával válassza ki az első betűt, majd nyomja meg az OK gombot. A folyamat megismétlésével táplálja be a kívánt betüket. Válassza a Space billentyűt szóköz betáplálásához és a Töröl billentyűt abban az esetben, ha a megjelölt karaktert törölni kívánja. A Shift billentyűvel válthat a felső- illetve alsóállású karakterek között, a Egyedi billentyű segítségével pedig megjelenítheti a billentyűzet speciális karaktereit. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg választását. Az elnevezés befejezését követően a menü előző szintjére való átálláshoz nyomja meg egymás után többször a cursort balra mozgató gombot. ( Válasszon egy másik programszámot és ismételje meg a " - lépéseket. A programlista rendszerezése A tárolt TV-csatornák sorrendjét megváltoztathatja. & Az Indítás menüben válassza a Rendszerezés-t, majd nyomja meg. é Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A kedvenc TV-csatornák kiválasztása A VGA forrás mindig beletartozik a kedvenc Programok listájába. & Az Indítás menüben válassza a Kedvenc programok címszót. é A kívánt programszámot a cursor fel/le mozgatásával választhatja ki. A cursorral balra/jobbra mozgatva válassza Igen és Nem! Ismételje meg a é és a lépést minden olyan TV-csatorna vagy külső forrás esetén, amelyet a kedvenc csatornák vagy külső források listájára fel kíván venni, illetve arról törölni kíván. A TV beállítása Általán. Beállítás Menü háttér Gyári beállítások NEXTVIEW szolgált. OSD Programcím Teletext 2.5 Auto surround Kód módosítás A Beállítás menüben olyan jellemzők vannak, amelyek szabályozzák a tv és a csatlakoztatható perifériák üzemmódjainak és jellemzőinek beállítását. Az Általános menü azoknak a beállításoknak a megváltoztatását teszi lehetővé, amelyeket a többséghez képest általában ritkábban változtatnak meg. Forrás menü a tv-adó kiválasztására szolgál. A Decoder menü lehetővé teszi egy vagy néhány programszám üzemeltetését decoderen keresztül. 7

60 Általános Ez a menü lehetövé teszi a különbőző beállitások megváltoztatásat, amelyek feltehetőleg ritkabban változnak mint a mások többsége. Nyomja meg a távirányító i gombját, hogy hozzájusson a kiválasztott menü címszóval kapcsolatos információhoz. Menu háttér Válassza az Igen vagy Nem lehetőséget a menü háttér ki- illetve bekapcsolásához. Gyári beállítások E címszó kiválasztásakor a kép- és hangbeállítások visszatérnek a gyári beállításra. Ugyanakkor megmaradnak a csatorna beállítások. NEXTVIEW szolgált A NEXTVIEW rendszereben közvetitö televiziótársaságanak kiválasztása. Információ a NEXTVIEW felhasználásaról lásd a 13. old. OSD (On Screen Display) Ld.A távirányító használata, 3.old., i Képernyőn megjelenő információ. & Válassza a OSD. é Válassza az Általános-t a programszám folyamatos kijelzésére a képernyőn. Egyidejűleg széleskörű információt kap a tv-csatornáról és programról. A Minimális címszó kiválasztásával a tv-csatornáról és programról kevesebb információt kap. Figyelem: A Felirat bekapcsolt állapotában, ld. Funkciók, 12.old., a programszám folyamatos kijelzésére nincs lehetőség. Programcím Vállasza Programcím Igen vagy Nem lehetőséget. Az Igen lehetőség kiválasztása esetén egy TV program szelekcióját vagy a távirányító i gombjának megnyomását követően a teletextet is közvetítő csatornák megjeleníthetik a csatorna nevét vagy a program címét. A Nem lehetőség kiválasztása esetén a program címe csak az i gomb megnyomását követően jelenik meg, a TV-csatorna szelekciója után azonban nem látható. Teletext 2.5 Bizonyos TV társaságok nagyobb színválasztékot, külöböző háttérszíneket és szebb képet biztosítanak a teletext oldalakon. & Válassza a Teletext 2.5. é A cursor jobbra történő megnyomásával kiválaszthatja a Teletext 2.5 szint Be lehetőséget és élvezheti e funkció előnyeit. Amennyiben inkább a Teletext oldalak semleges elrendezését választja, nyomja meg ismét jobbra a cursort és válassza a Teletext 2.5 szint Ki lehetőséget. 8 Választása valamennyi teletextet sugárzó csatornára vonatkozik. Figyelem: a Teletext 2.5 szintre történő átváltás néhány másodpercet vehet igénybe. Automatikus térhatás A műsorközvetítő TV-társaságok sok esetben speciális jeleket sugároznak a térhatású hanggal sugárzott programokhoz. Ha ilyenkor aktiválva van az Automatikus térrhatás, a TV-készülék automatikusan átáll a térhatású hang közvetítést biztosító üzemmódra. Kód Beállítás/Módosítás A Gyermekzár funkció (ld.tv, Funkciók, 12.old.) segítségével zárolhatja a nem gyermekek számára készült programokat sugárzó csatornákat.a zárolt csatornákat csak kódja betáplálása után nézheti. Személyes Azonosító Kódját (PIN) a menü Kód Beállítás/Módosítás címszava alatt határozhatja meg illetve módosíthatja. & Válassza a Kód Beállítás/Módosítás. é Amennyiben korábban még nem táplált be kódot, automatikusan a Kód Beállítás jelenik meg. Már létező kód esetén a Kód Módosítás lehetőség jelenik meg. Kövesse a képernyőn látható utasításokat. Figyelem: mi a teendő, ha elfelejtette a kódját? & Válassza a Kód Módosítás.Nyomja meg az OK. é Nyomja meg jobbra a cursort. Táplálja be a hatálytalanító kódot. Nyomja meg újra a cursort, majd táplálja be új négy számjegyből álló személyi kódját.a készülék törli előző kódját, és tárolja az új kódot.

61 Forrás (jel) Beállítás Forrás EXT1 EXT2 EXT3 YPbPr Középső bemenet Köz.bemen.hang. E menü segítségével kiválaszthatja a külső bemenetek egyikéhez csatlakoztatott bármelyik perifériát. & A cursor jobbra történő megnyomására megjelenik a kiválasztott bemenethez csatlakoztatott perifériák listája. é A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt perifériát. Az adott forrás, pl. DVD/videomagnó, kiválasztása után a készülék automatikusan ezt a forrást szelektálja, ha a távirányító DVD/videomagnó módban van, ld. 4.old., vagy ha megnyomja a távirányító v gombját. Középső bemenet - Középső bemenethangerősség A térhahghatásos renszeri rádióvevőnek a TVhez csatlakozása esetében a TV hangszórók mint a középső hangszóró tudnak működni, ami fölöslegésnek teszi a külön középső hangszórónak felhasználásat, ld. 18.old. Válassza ki a Középső bemenet Be, vagy a Cinema Link (abban az esetben, amikor a térhahghatás rendszeri rádióvevő meg van csalkoztava a Cinema Link támogatásaval). A Be kiválasztása után a hangerősséget a cursor bal/jobb áthelyezésevel meg lehet szabályozni a külső rádióvevő és hangszórók közti kivánatos hangerősség balánszajanak eléréseig. Megjegyzés: Ez nem vonatkozik ahhoz az esethez, amikor a térhahghatás renszeri rádióvevő meg csalkoztava a Cinema Link támogatásaval. Decoder Decoder Beállítás Program Státusz Decoder vagy descrambler csatlakoztatása esetén (ld. 17.old.) egy vagy több programszámot is megjelölhet decoder programszámként. & Válassza a Decoder. é Válassza a Program. Válassza azt a programszámot, amelyen a dekóderről érkező programot tárolta. Válassza a Státusz. Mozgássa a cursort balra/jobbra a megfelelő irányba, válassza ki a decoder csatlakoztatására felhasznált eurocsatlakozást: Nincs, EXT1 vagy EXT2. Ha az adott programot nem kívánja decoder programszámként aktiválni, válassza a Nincs feliratot! Figyelem: Ha Easy Link üzemmódú videomagnóhoz lett csatlakoztatva a decoder, válassza az EXT2 bemenetet. Demo TV Beállítás Demo Indítás Automata demo... Dealer demo - Dig natural motion - Fényérzékelő - Fésűs szűrő A Demo menü segítségével külön-külön illetve folyamatos programciklus keretében tekinthet meg bemutatót a különböző TV funkciókról. Auto demo kiválasztása esetén a készülék folyamatos ciklus formájában, automatikusan mutat be valamennyi funkciót. Az Auto demo a cursor gombok egyikének megnyomásával állítható le. A funkciók egyikének kiválasztása esetén a készülék csak az adott funkció demoját játssza le, s a Demo menü egyszeri lejátszást követően eltűnik Figyelem: A Dealer-demo üzemmód nem része az automatikus sorrendnek és külön kell aktiválni. 9

62 TV menü A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító MENU Ï gombját. Megjegyzés: A bemenő jeltől függően a menü egy vagy több pontja elérhetetlen maradhat. Nyomja meg a távirányító i gombját, hogy információt kapjon a kiválasztott menü címszóról. Kép TV Smart kép Kontraszt Fényerő Színtelítettség Képélesség Szinezet Dig natural motion Dynam. kontraszt DNR Színerősítés (Színárnyalat) Képformátum Kép Hang Funkciók & A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a Kép menüt. é A cursor fel/le mozgatásával válasszon a Kép beállítás menü címszavai közül. A cursor balra/ jobbra történő megnyomásával állítsa be a szükséges értékeket, illetve a cursort jobbra megnyomva lépjen az almenü címszavak listájára. A cursor fel/le történő megnyomásával válassza ki a kívánt almenü címszót. Figyelem: A menü háttérnek a képbeállítások módosítása előtti eltüntetéséhez ld.tv beállítás Kiválasztása, Általános, 8.old. Smart kép Válassza a Smart kép címszót az előre meghatározott képbeállítások listájának előhívásához, melyek közül mindegyik egy meghatározott gyári beállításnak felel meg. Az Kedvenc beállítások a képbeállítás menüjében az előnyben részesített személyes beállításokhoz tartoznak. Digital natural motion A sorduplázás által a képen sorremegés keletkezik, a mozgáskorrekció csökkenti a remegést és egyenletes mozgásreprodukciót biztosít a mozifilmek közvetítése esetén. A funkció be- illetve kikapcsolásával ellen.rizheti a képmin.ségben fellép. különbséget. Dynam. kontraszt Beállítja azt a szintet, amelynél a televízió automatikusan feljavítja az egyes elemek megjelenítését a kép sötét, világos és közepes részein. DNR Itt lehet beállítani a szintet a képzaj méréséhez és csökkentéséhez. A színek felerősítése Ez a funkció a színeket és a díszítéseket elevenebbé teszi és növeli a felbontóképességet az egyes elemeknek világos tónusokban történő átvitelekor. Árnyalat Itt kompenzálódnak a színvariációk az NTSC-ben kódolt adások esetében. Képformátum Önök itt tudják beállítani a kép méreteit a műsorszórás formátumának és a kedvenc beállításoknak a függvényében. 10

63 Active control (Aktív szabályozás) A TV-készülék folyamatosan méri és módosítja az összes bejövő jelt annak érdekében, hogy a kép a lehető legjobb minőségű legyen. & Nyomja meg távirányító h gombját. é Megjelenik az Activ Control (Aktív szabályozás) menü. Mozgatva a cursort fel/le válasszon egyet az Aktív szabályozások közül: Kikapcs., Minimum, Közepes (javasolt érték) vagy Maximum. Ekkor folyamatban van az automatikus képbeállítás, ami a beállítási vonalakon látható. Ilyenkor nincs lehetőség választani a menü címszavai közül. Mozgássa a cursort jobbra és válassza a Smart kép-et. ( Mozgatva a cursort fel/le, válassza a meghatározott képbeállítások egyikét. Mozgássa a cursort jobbra és válassza az Aktív kijelző. è Mozgatva a cursort fel/le, válassza a Karakter menü,a Két kép képernyő demójának egyikét, vagy a Ki. Ha a Dinamikus kontraszt, DNR (Digitális zajszűrés) és Digital Natural Motion (Digitális természetes) mozgás lett a választása, a TVképernyő 2 részre oszlik: bal oldali részén ki van kapcsolva a kiválasztott épminőség szabályzás, a jobb oldali részén pedig be van kapcsolva. Megjegyzés: A bemenő jeltől függően a dupla képernyő egy vagy több demonstrációs üzemmódja elérhetetlen maradhat.! Az Aktív szabályozás menüből való kilépéshez ismételten nyomja meg a h gombot. Hang Zvuk TV Smart hang Equalizer Hangerő Balansz Loudness Fejhallg. hangerő Térhatás (Kétnyelvű I-II) (Mono/Sztereó) (Nicam/Analóg) (3D hatás) AVL Delta hangerő & A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a Hang-ot. é A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a Hang menü kívánt címszavait, majd a cursor balra/jobbra történő megnyomásával végezze el a kívánt módosításokat. A funkció beállítások a vonalskála központosítása esetén normál sávközép szinten vannak. Smart hang Válassza a Smart hang címszót az előre meghatározott hangbeállítások listájának előhívásához, amelyben a nagyfrekvenciájú és basszus hangok egy-egy meghatározott gyári beállításnak felelnek meg. Az Kedvenc beállítások a hangbeállítás menüjében az előnyben részesített személyes beállításokhoz tartoznak. Figyelem: -A menü bizonyos címszavai kizárólag Cinema Link konfiguráció esetén és a Cinema Link aktivált állapotában hozzáférhetők. Léteznek olyan címszavak is, amelyeket nem a TV, hanem az audio receiver szabályoz. Ld. a készülékhez biztosítot, külön Cinema Link útmutatót. - Kétnyelvű X kizárólag kétnyelvű közvetítés esetén lehetséges. -A Mono/Sztereó csak analóg sztereó közvetítés esetén választható. -A Nicam/Analóg csak Nicam közvetítés esetén választható. Funkciók TV Programlista Felirat Aut. kikapcs. állít Gyermekzár Időzítő Zoom Funkciók Ki Be Hang némítás felir. & A cursor jobbra történő megnyomásával válassza a Funkciók. é A cursor fel/le mozgatásával válassza ki a Funkciók menü kívánt címszavait, majd a cursor balra/jobbra történő megnyomásával végezze el a kívánt módosításokat. Nyomja meg a távirányító i gombját, hogy információt kapjon a kiválasztott menü címszóról. 11

64 Programlista Az OK gomb megnyomásával kapcsoljon át a kiválasztott TV-csatornára vagy külső forrásra. Felirat A Felirat oldal legyen kitöltve minden egyes TVcsatorna esetében: Kapcsolja be a teletextet és válassza ki a tárgymutatóból a megfelelő felirat-oldalt! Kapcsolja ki a teletextet! Miután a felirat információ tárolva van és kiválasztotta a Felirat Be (feliratot mutatni) címszót a menüben, a kiválasztott csatornákon a felirat automatikusan megjelenik (ha feliratos az adás). A mód bekapcsolt állapotára külön jelzés utal. Válassza a Hang némítás felir. lehetőséget, ha szeretné, hogy a távirányító gombjának megnyomásával történt némítást követően a képernyőn automatikusan megjelenjen a felirat. Gyermekzár Megjegyzés: A VGA forrás nem lehet blokkolt. & Válassza a Gyermekzár. Gyermekzár Zár Egyéni zár Kiold Korzár Zár után Programzár Kategóriazár é A Gyermekzár menübe történő belépéshez nyomja meg a cursort jobbra.a készülék felkéri kódja betáplálására. Figyelem: A Gyermekzár menübe történő belépéskor minden alkalommal újra be kell táplálnia kódját. Figyelem: Mi a teendő, ha elfelejtette a kódját! Ld. 8.old Válassza ki a Gyermekzár menü kívánt címszavát. A Zár lehetőséget, ha minden csatornát és külső forrást zárolni kíván. A Egyéni zár lehetőséget, majd nyomja meg jobbra a cursort. Korzár és Kategóriazár pontok csak akkor élérehetök, amikor lehetőség van a NEXTVIEW renszerben felvételere. Válassza ki: - Korzárt, ha Ön blokkolni kiván minden program a bizonyos kor számára: ki - 2, 4 18; - Időpont zár, ha egy bizonyos idő után minden csatornát és külső forrást zárolni kíván. Mozgássa a cursort jobbra, majd táplálja be a kívánt időpontot a cursor fel/le mozgatásával. Nyomja meg az OK gombot a beállítás megerősítésére. - Programzár, ha zárolni kíván egy meghatározott csatornát vagy külső forrást. - Kategóriazár, ha Ön blokkolni kiván a bizonyos program kategóriahoz tártozó adásokat: filmek, sport, sow-programok és stb. Kiold lehetőséget minden zárolás felodására. Időzítő & Válassza az Időzítő. VCR1 Vasárnap BBC1 Ki BBC2 Hétfő Időzítő Be CNN... 15:45 TVE Napi é Válassza a Be lehetőséget a cursor jobbra történő megnyomásával. A programlistába történő belépéshez nyomja meg ismét jobbra a cursort. Válassza ki azt a TV-csatornát, vagy külső forrást, amelyet a TV-nek a megadott napon és időpontban aktiválnia kell. ( A kívánt nap illetve a Naponta lehetőség kiválasztásához nyomja meg ismét jobbra a cursort. Újból mozgássa a cursort jobbra az idő betáplálására számgombokkal, vagy mozgássa a cursort fel/le, majd nyomja meg az OK gombot a beállítás aktiválásához. è A MENU Ï gomb megnyomásával kapcsolja ki a menüt. Figyelem: Az időbeállításokat az i gomb megnyomásával ellenőrizheti. Zoom (Nagyítás) Megjegyzés: A bemenő jeltől függően a Nagyítás elérhetetlen maradhat.. & Mozgássa a cursort le és válassza a Zoom címszót, majd nyomja meg az OK gombot. é Nyomva tartva az OK gombot válasszon a nagyítások közül (x1, x4, x9, x16). A nagyított ablakot eltolhatja a képernyőn a cursort fel/le, balra/jobbra mozgató gombokkal. Nyomja meg a MENU Ï gombot a nagyítás feloldására. 12

65 NEXTVIEW / Teletext Müsorismertető NEXTVIEW mint elektronos kalauz mutatkozik, amely lehetőve teszi a atv-ádasok menetrendet átnézegetni k.b. ugy mint a TV-programok tartalmáző újságokban, illetve folyóiratokban. Lehetősége van a programokat bizonyos kategoriá szerint szortirozni (filmek, sport és stb.). Azonkivül Ön tudja részletés információt kapni és programozni a videomagnojat, amenyiben NEXTVIEWLink funkciónak tamogatása nála van. Fontos megejgyzés: NEXTVIEW csak a bizonyos TV-programok számára és meghatározott országokban használhatóak. Ha a NEXTVIEW rendszere semilyen információt nem közvetit, akkor öt a Teletext Müsorismertető helyettésiti. Ez a Teletext rendszer átadási információn alapszik (ha ilyen jelen van) és a NEXTVIEW rendszer funkciójanak többséget kinálja fel. Megjegyzés: Az információ tartalomért a müsorsugározó társaság felelős. NEXTVIEW / Teletext Müsorismertető kihivása NEXTVIEW / Teletext Müsorismertető kihivásahoz nyomja meg æ gombot a távirányitón. Megjelenik a menü a Várjon, kérem felirattal. Rövid idö mulva a kepernyőn megjelenik: A NEXTVIEW rendszerenek listja, hacsak a választott csatorna ilyen szolgáltatást rendelkezésre bocsát (egyben tükrözik a NEXTVIEW logo is). Azután jön: A teletext oldal, ha a kiválasztott csatorna NEXTVIEW rendszereben nem válosit a közvetitest. Értesités: Nincsenek adatok az adóról, ha hiányzik adás mint NEXTVIEW rendszereben, mint Teletextben. Ebben az esetben atjárjon a másik csatornara. A NEXTVIEW rendszer oldalanak felmutatása Közvétitett információ attól a csatornatól függ, amely a szolgáltatásokat rendelkezésre bocsát NEXTVIEW számára. Lasd: menü Konfiguráció, Altalános, NEXTVIEW szolgált, 8. old. Tárcsa Ez a logo csak a NEXTVIEW rendszereben kővétitésnél, vagy a jel külső forrás egyike kiválasztásanal reprodukálódik. A Müsorismertető a Teletext rendszeri programokban kővétitésnél a logo nincs jelen. Mon 05 Feb Mon 03 Mon 03 Menü Csatorna Kategória Tue 04 BBC BBC News Wed 05 BBC The Simpsons Thu 06 CNN Fri 07 FR2 Sat 08 CH World News On a tout essayé! Tomorrow Never Dies Áttek. Felvét Figyel Nézés Zár NEXTVIEW Müsorismertetői A program megnévezése és közvetités ideje Funkcionális combok NEXTVIEW Müsorismertető & A cursor balra/jobbra mozgatásával válassza ki Müsorismertetőt az ldő, Csatorna, Téma, Dátum (vagy Menü) szerint. Idő szerinti Müsorismertető lehetőve teszi minden program megnévezései átnézést a kiválasztott időtarm folyaman. A Csatorna szerinti Müsorismertető értesit a bizonyos csatorna minden adásait egy napra. A Dátum szerinti Müsorismertető segiségevel Ön a konkrét dátumat tudja választani. A Téma szerinti Müsorismertető a kiválasztott dátumra minden programokat mutatja fel, amelyek az adott kategória/témahoz tártóznak. Müsorismertető keresztül áthaladva a tévékészülék összegyűt a szortirozás kritériumait tévéközvetitések listajanak végleges lejátszás céljaúl. é Nyomja meg OK gombot a Müsorismertető tipús törtenő kiválasztás megerősitésere. Mozgássa a kiválasztás-tárcsat lefelé és jobbra az adások kiválasztás céljaúl. Az annotácó, illetve a kommentár jelenleteben a TV ezeket kepernyő alsó feleben tükröz. Mozgássa a cursort lefelé/felfelé ha egyik adástól a másikra akar átmenni. 13

66 Teletext Műsorismertető & A számjegygombok segitségevel adja meg a Teletext oldalanak számat, amely a folyó csatorna programjairól információt tartalmáz. é A curszort áthelyezési gombot felhasznalva mozgássa öt jobbra és elhelyezzen tárcsat a kiválasztó gombon ( golyócskan ). A cursor lefelé/felfelé áthelyezésevel meglehet átmenni egyik adástól a másikra. Oldal gomb Kiválasztó gomb Aloldalak Csatornák listája BBC1 BBC2 ITV CH4 CH5 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Áttek. Felvét Figyel Nézés Zár Görgető gomb Ha a kiválasztott adás számára van az oldalszám egy nem kötelező koddal, amely a programról kiégeszitő információt tartalmázo teletex oldalra mutatja meg, nyomja meg OK gombot ezt a információ visszatükrözése érdekében. Az OK gomb ismételten megnyomásával Ön a Müsorismertető oldalhoz visszatér. Ha a kiválasztot Müsorismertető oldal a VPT standard követelményinek megfelel (Videoprogramozás a teletext segitségevel), akkor: - Ön tudni fog felvenni az adásat, a kivánt figyelmeztetéseket létrehozni, átnezni és blokkirozni bizonyos adásokat. - A TV emlékezetébe vési az utolsó kiválasztott oldalanak számat annak a csatornanak, amely a müsorprogram időt tartalmaz és meg fog mutatni melyik adás mikor kézdödik. Mindenkor amikor Ön a æ gombot nyomja meg, az adott pillanatra kiválasztott csatornanak Müsorismertető oldalhoz megkapja a megközelitést. Szükség esetén Ön tud kiválasztani az álodalnak számat is a cursor az oldali «golyócskahoz» áthelyezve és megnyomva jobbra a mozgatási gombat. Megjegyzés: Minden TV-csatorna számára Önnek meg kell beadni a teletext oldalának számat. A csatornak cseret lehet végrehajtani cursor lefelé/felfelé áthelyezésevel abban a listaban, amely az oldal bal részében elhelyezkedik. Alapfunkciók A Teletext Műsorismertető funkció aktiválásához nyomja meg a szürke, a piros, a zöld, a sárga vagy a kék, gombot. Amennyiben a funkció nem elérhető, a gombok szürke színben jelennek meg. Áttekintő: ez a menü áttekintést ad a figyelmeztetés vagy felvétel érdekében megjelölt és a zárolt programokról. Az adott menü alkalmazható a betáplált programok cseréjére, törlésére. Felvétel:a videomagnó felvételének beprogramozására szolgál (amennyiben NEXTVIEWLink funkcióval rendelkezik és az EXT. 2 kimenethez csatlakozik). Figyelmeztetés: automatikusan bekapcsolja a készenléti üzemmódban lévő TV-készüléket, illetve figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a TV üzemel. Zár: bizonyos programok zárolására, azok felvételének vagy nézésének megakadályozására szolgál. A Felvétel, Figyelmeztetés vagy Zár funkció esetén rövid menü jelenik meg, amelyben kiválaszthatja a kívánt gyakoriságot (egyszer, naponta, hetente) illetve törölhet bármely korábbi felvétel, figyelmeztető vagy zár beállítást. A gyári beállítás szerinti gyakoriság: Egyszer. A beállított gyakoriságot az OK gomb megnyomásával erősítse meg. Néz:a kiválaszott és az adott pillanatban sugárzott program nézését teszi lehetővé. Az információ megkapása és felfrissitése NEXTVIEW rendszereben Az információ megkapása és felfrissitése NEXTVIEW rendszereben akkor történik meg, amikor Ön a kiválasztott NEXTVIEW szolgáltatások povideretól kapott csatornat nézi, (Lásd: Konfig. Menü, 8. old), vagy amikor a TV be van kapcsolva (a készenléti rendszerben tartózkodik). Az új adatok megkapása egyszer fog történni az éjszakai idöben. Megjegyzés: Lehetséges, hogy szükség lesz átállitani a TV-t a készenléti rendszerbe, abban az esetben, amikor NEXTVIEW rendszer információja elavult (példaúl: visszatérve a szabadságról). 14

67 Teletext A legtöbb TV-csatorna teletexten keresztül közvetít információt.tv-készüléke 1200 oldalás memóriával rendelkezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb közvetített oldalt és aloldalt tárolja. A memória minden programváltás után felfrissítésre kerül. A teletext be- és kikapcsolása Nyomja meg a b gombot. 102 « » BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Lottery 230 Travel 550 Finance 240 Subtitling 888 Music 280 TV Listings 600 Piros Zöld Sárga Kék A kívánt teletext oldalszám kiválasztása - Táplálja be a szükséges teletext oldalszámot számgombokkal, a cursor fel/le, balra/jobbra mozgatásával, illetve a P+ gomb megnyomásával. - Válassza ki a képernyő alsó részén a színes gombok segítségével a szükséges opciót. Visszatérés az előző teletext oldal Csak abban az esetben alkalmazható, ha nincs kedvenc teletext oldalak listája (ld. 16.old.). Nyomja meg a 0 gombot! A teletext tárgymutató kikeresése A fő tárgymutató (általában 100.oldal) a szürke színű gomb megnyomásával jeleníthető meg. Az aloldalak kiválasztása Egy több aloldalt tartalmazó teletext oldal esetén csak az aloldalak egyike jelenik meg a képernyőn. Az előző vagy következő oldal kiválasztásához mozgássa a cursort balra vagy jobbra. Teletext oldal nagyítás Ismételten nyomja meg a qgombot a teletext oldal felső alsó részének áttekintéséhez, valamint a normálméretre való visszatéréshez. Amikor a teletext oldal ki van nagyítva, a cursor fel/le mozgatásával soronként görgetheti a szöveget. Hypertext A Hypertext alkalmazásával könnyen átléphet egy meghatározott számú oldalra, illetve konkrét szót kereshet a teletextben. & Az OK gomb megnyomása után kivilágosodik az oldalon szereplő első szó vagy szám. é A cursor fel/le, balra/jobbra mozgatásával válassza ki a keresni kívánt szót vagy számot. Nyomja meg Az OK gomb megnyomásával erősítse meg választását. Elkezdődik a keresés. A képernyő alján üzenet jelzi, hogy a keresés folyamatban van, vagy azt, hogy az adott szó vagy szám az oldalon nem található. Mozgássa felfelé a cursort, hogy kilépjen a Hypertext üzemmódból. Csak T.O.P. teletext közvetítéshez: Nyomja meg a i gombot! Megjelenik a hozzáférhető teletext témák T.O.P. áttekintése. A cursor fel/le, balra/jobbra megnyomásával válassza ki a kívánt címszót, majd nyomja meg az OK gombot! Nem minden TV-csatorna sugároz T.O.P. teletextet. 15

68 Teletext menü & A menü aktiválásához nyomja meg a MENU Ï gombot. é A cursor fel/le történő megnyomásával válassza ki a menü kívánt címszavait. Mozgássa cursort jobbra, hogy aktiválja a választást. Kimutat Az egyes oldalakon elrejtett információ (pl. rejtvények, találós kérdések megoldása) megjelenítésére / elrejtésére szolgál. Mozgássa cursort jobbra, hogy aktiválja a választást. Kedvenc Ez a szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző csatornákról kiválasztott maximum 8 teletext oldalt listába rendezze. A kedvenc oldal listába rendezéséhez a következő lépések szükségesek: & Válassza ki a kedvenc teletext oldalt. é Válassza ki a teletext menüben a Kedvenc menüpontot és a kurzor jobbra nyillal rendezze a kiválasztott oldalt a listába. Nyomja le ismét a kurzot jobbra nyilat az érvényesítéshez. Nyomja meg a MENU Ï gomgot az aktuális oldalra való visszatéréshez. A kedvenc oldalak megjelenítése: Teletext módban használja a 0 gombot a már kiválasztott oldalak áttekintéséhez. Megjegyzés: kiválasztás csak az éppen nézett csatornáról lehetséges. Keresés Szó kiválasztása A képernyőn megjelenő billentyűzeten betáplálhatja azt a szót, amelyet a teletext oldalakon ki szeretne keresni. Kis- és nagybetűk használatának nincs jelentősége. Korong WORD Törlés Rendben NAME Space A B C D E F G TELETEXT Töröl FOOTBALL 1 2 BBC1 3 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 Shift Egyedi. Piros Zöld Sárga Kék & Nyomja meg jobbra a cursort, hogy használhassa a billentyűzetet. é A cursor balra/jobbra, fel/le történő megnyomásával válassza ki a karaktereket, szavakat vagy funkciókat. Az egyes karakterek kiválasztását az OK gomb megnyomásával erősítse meg. Válassza a Törlés lehetőséget a kiválasztott szó törlésére, a Space-t szóköz beiktatására, a Töröl az utolsó kiválasztott karakter törlésére, a Shift - a kis és nagybetűk cseréjére, az Egyedi a billyentyűzet speciális karaktereinek megjelenítésére szolgál, majd nyomja meg az OK gombot. ( Nyomja meg egymás után többször balra a cursort, ha vissza kíván térni a Teletext menühöz. Szó keresése & Gépelje be a képernyőn a kívánt szót, vagy válasszon a korábban kikeresett szavak jobb oldali listájából és nyomja meg az OK gombot. é Válassza az Rendben, majd nyomja meg újra az OK gombot. Megjelenik a Keresés üzenet. A keresés megszakítására vagy új szó kereséséhez válassza a Billentyűzet-et, és nyomja meg az OK gombot. Ha a rendszer nem találja a megadott szót, a képernyőn ezt közlő üzenet jelenik meg. A megtalált szó kivilágosodik a teletext oldalon. A keresés folytatásához nyomja meg az OK gombot. Aloldalforgatás (ha vannak aloldalak) Az aloldalak automatikus forgatására szolgál. Az aloldalak automatikus forgatásának be/ kikapcsolására nyomja meg a cursort jobbra. Időzített oldal Az adott funkció biztosítja egy kiválasztott oldal bemutatását adott időben. & A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az Igen vagy Nem lehetőséget. é A cursor gombok vagy a számjegygombok segítségével táplálja be az időt és az oldalszámot. Figyelem: Nem fontos, hogy be legyen kapcsolva a teletext, de be kell legyen kapcsolva az a csatorna, amelyről a konkrét oldalt kiválasztotta. Nyomja meg balra a cursort, hogy visszlépjen a TV-menübe. Nyelv Amennyiben a képernyőn megjelenő karakterek nem egyeznek meg a teletext közvetítő által használt karakterekkel, e funkció segítségével megváltoztathatja a nyelvcsoportot. A cursor jobbra történő megnyomásával válassza az1. vagy 2. Csoportot. Ezt követően a MENU Ï gomb megnyomásával léphet ki a Teletext menüből. 16

69 EXT3 EXT1 Pr Pb Y Pr Pb Y R L R L R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN Periféria csatlakoztatása TV-készülékéhez az audio és video berendezések széles skálája csatlakoztatható. A csatlakoztatás menetét az alábbi csatlakoztatási ábrák szemléltetik. Figyelem: EXT 1-el kezelheti a CVBS-és a RGB-t, EXT 2 a CVBS-,, RGB- és a Y/C-t, EXT 3 CVBS- és a Y/C-t, YPbPr Y-Pb-Pr 480p, 576p, 1080; VGA IN VGA, SVGA a 480p, 576p, 1080i. A jobb képminőség eléréséhez csatlakoztassa a perifériákat az RGB kimenetekkel az EXT 1 vagy EXT 2 csatlakozóba. Ha videomagnója rendelkezik Easy Link funkcióval, akkor az EXT 2 csatlakozóba kell bekötni, hogy érvényesüljenek az Easy Link funkció előnyei. Videomagnó (VCR-DVD+RW) Videofelvevő berendezés (Videomagnó, DVD-felvevő) Megjegyzés: A videó-magnetofont ne helyezze túl közel a képernyőhöz, ugyanis néhány videó-magnetofon érzékenyek a képernyőből eredő jelek iránt. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 méter legyen. 1 1 CABLE CABLE 4 VCR 1 Más perifériák 2 2 EXT2 EXT2 3 5 Csatlakoztassa az ábra szerint az 1 és 2 antennakábelt. Kiemelkedő képminőség biztosítása érdekében ajánlatos a 3 eurokábelt is csatlakoztatni. Ha készülékén nincs eurokábeles csatlakozó, akkor az antennakábeles csatlakoztatás az egyetlen megoldás. Ekkor szükségessé válik a videofelvevő berendezése vizsgálójelének beállítása és elmentése 0 programszám alatt, vagy a vizsgálójel elmentése 90 és 99 közötti programszám alatt, ld. Kézi beállítás, 6.old. (Ld a video berendezés használati utasítását)! 3 A decoder és a videomagnó Csatlakoztassa a 4 számú eurokábelt a decoderhez és a 4 videomagnó speciális eurocsatlakozásához! A bekötés elvégzése előtt olvassa el a videofelvevő használati utasításának ide vonatkozó részét is! A 9.oldalon a Decoder címszó alatt is talál DECODER ezzel kapcsolatos információt. A decoder eurokábellel csatlakoztatható közvetelenül a TV EXT 1 vagy 2 csatlakozásába is. (műholdas vevő, decoder, DVD, játékok stb.) & Csatlakoztassa az ábra szerint az 1, 2 és 3 antennakábeleket (csak abban az esetben, ha a periféria rendelkezik tvantenna be/kimenettel!).a jobb kéminőség érdekében csatlakoztassa készüléket egy 4-es vagy 5-ös euroscart kábel segítségével az EXT 1, 2 vagy 3 -es bemenetek egikéhez. é A periféria vizsgálójelének kikeresése ugyanúgy történik, mint a videomagnó esetében. Válassza ki a megfelelő berendezést a Beállítás menü Forrás (adójel) címszavai közül (ld. 9.old.). VCR 1 Perifériák a komponens videó-jel csatlakozók ( YPbPr) használata esetében 1 Pr Pb Y L R & Csatlakoztassa a három különálló komponens videó-jel kábelt 1 a DVD-lejátszó Y, U (Pb) és V (Pr) csatlakozóaljazataihoz és az Y, Pb és Pr csatlakozó-aljazatokhoz a vevőkészüléken. é Csatlakoztassa az audió-kábelt a DVD-lejátszó L és R aljazataihoz és a vevőkészülék L és R YPbPr AUDIObemeneteihez. DVD 17

70 R L VGA CENTRE IN VGA Fejhallgató & Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját L az ábra szerint. é A távirányító gombjának megnyomásával kapcsolja ki a TV beépített hangszóróit!. A fejhallgató impedanciája 8 és 4000 Ohm között kell hogy legyen. A dugaszhüvely 3.5 mm-es. A fejhallgató hangerejének beállításahoz válassza a Hang menüben Fejhallgató Hangerő módot. Térhangzású többcsatornás vevőkészülék 1 L R AUDIO OUT R L CENTRE IN 2 & Csatlakoztassa az audió-kábelt a térhangzású többcsatornás vevőkészülékhez és az Ön televízió-vevőkészüléke 1 hátsó paneljén található AUDIO OUT L és R kimenetekhez. é Ha Ön azt szeretné, hogy az Ön monitorjának hangszórói központi hangszóróként működjenek, akkor az audió-kábelt úgyszintén csatlakoztassa a térhangzású többcsatornás vevőkészülékhez és a CENTRE IN bemenethez (a térhangzás központjának bemenete) az Ön televízió-vevőkészüléke 2 hátsó paneljén. Válassza ki a (jel) Forrás menüben a Hang a központban Bekapcs. opciót (9. oldal). Most a monitor hangszórói csak a központi hang hangszóróiként fognak működni, miközben az audió-vevőkészülékhez csatlakoztatott hangszórók a térhatású hangzást fogják biztosítani. A hangerőt a térhangzású többcsatornás vevőkészüléken keresztül kell szabályozni. Megjegyzés: Nem lesz hang abban az esetben, ha a televíziós csatornát vagy a külső forrást blokkolta a Gyermekzár menü segítségével (lásd 12. oldal). A csatlakoztatott berendezések működtetése Ismételten nyomja meg a v gombot a készülék távirányítóján vagy válassza a Forrás menüpontot a Konfiguráció menüben, lásd a 9. oldalt válassza az EXT1, EXT2, EXT3, YPbPr vagy VGA lehetőséget annak megfelelően, hogy a készülék hátulján illetve jobb oldalán hová csatlakoztatta az adott berendezést! Megjegyzés: A készülékek (decoder, videomagnó) többsége automata módban biztosítják az átkapcsolást. 18

71 R L R L VGA VGA Cinema Link Surround erősítő Ld. a készülékhez mellékelt külön Cinema Link használati utasítást. Figyelem: A képernyőn a hanggal kapcsolatban megjelenő információ ebben az esetben nem felel meg a készülék által ténylegesen kibocsátott hangnak. TV VCR TV IN VCR IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO CINEMA LINK CENTRE OUT DVD/Recorder VAGY TV VCR VCR IN TV IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO 3 CINEMA LINK CENTRE OUT 1 2 DVD/Recorder 19

72 R L CENTRE IN Csatlakoztassa a saját számítógépét 2 R L VGA 1 & Csatlakoztassa a VGA 1 csatlakozókábel egyik végét a számítógép video-kártyájához, a másik végét pedig a televíziókészülék alsó részén található VGA csatlakozóhoz. Megbízhatóan erősítse meg a csatlakozásokat a dugón található csavarok segítségével. é Multimédiás számítógép használatánál a 2 audio-csat-- lakozókábelt csatlakoztassa a multimédiás számítógép han-g-ki-meneteihez valamint az AUDIO R (jobb) és az AUDIO L (bal) bemenetekhez a televíziókészülék paneljén. A VGA IN csatlakozó lehetővé teszi a televíziókészülék és a monitor következő video-üzemmódjainak használatát: EDTV 640/720 x 480p 720 x 576p HDTV 1920 x1080i VGA 640 x Hz SVGA 800 x Hz EasyLink funkciós DVD vagy Magnó Magnó. DVD A videofelvevő berendezést (videomagnó vagy DVD-felvevő) vagy DVD-magnót kezelheti távirányítóval a képernyőre vetített videomagnó vagy DVD menü segítségével. Ò p π Ï Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject Ò p π Ï Prev. Play Stop Play Next Eject & Nyomja meg a távirányítón a MENU Ï gombot. é A cursor fel/le történő megnyomásával válassza a Magnó vagy DVD menüt. A cursor balra/jobbra, fel/le mozgatásával válassza ki a kívánt Videomagnó vagy DVD funkciót. A távirányító fedele alatt található, felvételre szolgáló gomb TV módban működtethető. Amennyiben az EasyLink Videomagnó rendelkezik a rendszer standby funkcióval, a B gomb 3 másodpercig történő lenyomását követően a TV és a Videomagnó egyaránt készenléti üzemmódba kapcsol. 20

73 Audio- és videoberendezés gombok A cégünk által gyártott audio- illetve videoberendezések nagy része a TV távirányítójával is működtethető. v B U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V VCR DVD AMP SAT b MENU Ï P i 0 0 b h q S Nyomja meg valamelyik gombot azt követően, hogy megnyomta a VCR, DVD, AMP vagy SAT gombot, attól függően, hogy melyik berendezést kívánja működtetni a távirányítóval. Ld.A távirányító használata, 3.old. B készenléti üzemmódba kapcsolás S pillanatmegállító (DVD, CD, VCR) felvétel Ò visszatekerés (VCR, CD); keresés előre (DVD, AMP) stop π lejátszás gyors előretekerés (VCR, CD); keresés vissza (DVD/AMP) æ felirat nyelvének kiválasztása (DVD); RDS hírek/ta (AMP); véletlenszerű lejátszás (CD) b DVD cím választás; RDS megjelenítés (AMP); képernyőn megjelenő info (CD) i információ megjelenítés Ï menü be- és kikapcsolás -P+ szegmens, csatorna vagy műsorszám kiválasztása 0-9 számjegybetáplálás 0 kazetta tárgymutatató (VCR), DVD szegmens választás frekvencia választás (AMP) U VCR időzítő Q surround be/ki (AMP, CD) cursor felfelé/lefelé a következő vagy előző lemez kiválasztása (CD) cursor balra/jobbra CD-track kiválasztása, frekvencia kereséskor fel/le (AMP) Figyelem: Amennyiben 60 másodpercen belül nem történik semmi, a távirányító visszakapcsol TV üzemmódba. Alüzemmódok A SAT üzemmód beszabályozható az Ön által használt műholdas vevőre: RC6 vagy RC5 szabványú jelekre. Nyomja meg TV-üzemmódban egyszerre az OK gombot és a 3-as számgombot, hogy kiválassza a SAT RC-5 rendszert, és a 4-es számgombot, hogy kiválassza a SAT RC-6 rendszert. Felvétel EasyLink funkcióval ellátott videomagnóval TV üzemmódban a képernyőn megjelenő program közvetlenül felvehető. Tartsa megnyomva több mint 2 másodpercig a távirányító fedele alatt található felvételre szolgáló gombot. Figyelmeztetés : A tévén végzett programszám-váltás a felvételt nem zavarja! Az EXT 1, EXT 3 vagy YPbPr kimenethez csatlakoztatott perifériáról történő felvétel közben a képernyőn megjelenő műsor nem változtatható 21

74 Hasznos tanácsok Környezeti A monitort ne helyezze el a központi fűtés radiátorai és egyéb hőforrások fölött. hőmérséklet A képernyő A képernyő csillogásmentes borítással ellátott sík üvegfelületét enyhén nedves, puha gondozása ruhával kell letörölni. Ne használjon karcoló mosószereket és oldószereket, ugyanis azok károsíthatják a képernyő üvegfelületét. A plazma-képernyő Figyelmeztetés:Az olyan videójel-forrás (például videójáték, DVD vagy jellemzői információs televíziós csatorna), amely állandó, mozdulatlan képet mutat a képernyőn, kiválthatja a képernyő károsodását. Amennyiben Ön a Flat-TV-jét állandóan ilyen jelforrásokkal használja, a videó-játék (DVD stb.) mozdulatlan képe állandó nyomot hagyhat a képernyőn.amikor a videójel-forrást nem használja, javasoljuk, hogy kapcsolja ki. Rendszeresen váltogassa az ilyen videójel-források használatát a közönséges televíziós programok nézésével. Más képre történő átkapcsoláskor, mozdulatlan kép hosszú időn keresztül (néhány órán keresztül) történő mutatását követően, előfordulhat, hogy az előző kép néhány eleme a képernyőn marad az úgynevezett "memória-effektus" következtében. Bizonyos idő elteltével ez a szellemkép el fog tűnni. Hogy az ilyen effektus elkerülhető legyen, rendszeresen váltogassa a képet, vagy, ha Ön számítógépet használ, kapcsolja be a képernyővédőt. A videójelek vonatkozásában a Philips cég bevezette a kép 5-percenkénti automatikus eltolódásának rendszerét a fenti jelenség elkerülése érdekében és a képernyő élettartamának megnövelése céljából. Nagyon ritkán, ha a készüléket hosszú időn keresztül (körülbelül egy évig) nem használták, a képernyő színei veszíthetnek teljes értékükből. Ez a plazma-képernyők esetében természetes jelenség, és azt követően, hogy a készülék bizonyos időn keresztül bekapcsolt állapotban marad, ez a jelenség el fog tűnni.a plazmaképernyő óriási mennyiségű, több, sok színes képpontot, pixelt tartalmaz. Az ágazatra érvényes szabvány a képpontoknak egy nagyon kis hányadának engedélyezi a hibáját (<0,001%) teljesen új készülékek esetében is. Ez nem ok arra, hogy kétségbe vonhassuk a készülék minőségét.a plazmatechnológia inert gázok felhasználásán alapul, amelyekre az atmoszferikus nyomás hatást fejt ki. A tenger szintje fölötti 2000 méteres magasságig (amikor a levegő légköri nyomása 800 hpa vagy annál több), a képernyő normálisan működik.a készülék nagyobb magasságokban történő működtetésekor (alacsonyabb légköri nyomás mellett) a kép instabillá válik és a minősége romlik.a plazma-képernyő ekkor búgó hangot is kibocsáthat. Miután a készülék ismételten 2000 méter tengerszint feletti magasság alatt került elhelyezésre (800 hpa-nak megfelelő vagy annál magasabb légköri nyomáson), a működése normalizálódik. A szállítás nem befolyásolja a készülék jellemzőit. A periférikus A képernyő infravörös jelei hatást gyakorolhatnak egyéb periférikus berendezések berendezések vételének érzékenységére. vezérlése Változatok a megoldásra: cserélje ki az elemeket a távirányítóban, vagy változtassa meg a periférikus berendezések elhelyezését. Például, a vezeték nélküli telefonkészüléket kívánatos legalább 1,5 méter távolságban tartani. A szállítás Őrizze meg az eredeti csomagolást annak érdekében, hogy szükség esetén a monitor szállítható legyen. Rossz képminőség Helyes TV-rendszert választott a kézi beállítás menüben? Nincs-e túl közel a TV-készülék vagy a szobaantenna a hangszórókhoz, bármely földeletlen audioberendezéshez vagy neonlámpához stb? Hegyek és magas épületek dupla vagy szellemképet okozhatnak. Néha a külső antenna irányának megváltoztatása is elegendő a kép minőségének javításához. Amennyiben a képernyőn felismerhetetlen kép vagy teletext jelenik meg, ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be a frekvenciát! Ld. Indítás, 6.old. Nem tudja beállítani a fényerőt, képélességet és kontrasztot? Válassza a Beállítás menüben, 8.old, található Gyári beállítások címszót! 22

75 Nincs kép A számjegyes kép torzitása Nincs hang Nem tudta megoldani a képpel és hanggal kapcsolatos problémáját? Menü NEXTVIEW rendszer Távirányító Készenléti A VGA-kép nem stabil vagy nem szinkronizált Egyebek Helyesen vannak-e csatlakoztatva a szállítási csomaghoz tartozó kábelek és a vezetékek? (Antennakábel a televíziós vevõkészülék blokkhoz, még egy a videómagnetofonhoz,vga kábelek a képernyõhöz, tápkábelek.) Ki van-e kapcsolva, vagy nincs kikapcsolva a Gyermekzár funkció? Be van-e kapcsolva az Ön számítógépe? Abban az esetben, ha a képernyõ Ön elõtt fekete és a TV elülsõ paneljén található jelzõfény zöld fénnyel világít, akkor ez arra utal, hogy nem támogatott az indikáció üzemmódja. Kapcsolja át a VGA forrást a helyes měködési üzemmódba. Gyenge vagy rossz minõségě jel esetén konzultáljon a dealerjével. A sámjegyes anyagok készitésenek alacsony minősége meglehet az oka a számjegyes kép torzitásanak. Ebben az esetében válassza a Programos paramétert a Kép, Smart képek menüben, nem váltotatva a kép beallitásokat kézileg. Egyik csatornán sincs hang? Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e minimumra kapcsolva! Kikapcsol a hang, ha megnyomja a gombot? Kapcsolja ki, majd újra be készülékét! Hibás készülékét soha ne próbálja egyedül megjavítani! Kérjen tanácsot a készüléket árusító szaküzlettől, vagy hívjon tévészerelőt! Rossz menüt választott? Nyomja meg újra a MENU Ï gombot és lépjen ki a menüből! Nincs NEXTVIEW rendszer információ: Lásd:Az információ megkapása és felfrissitése NEXTVIEW rendszereben. 14. old. Téves idő tükrözik: Mint az 1 számu program kiválasztott csatorna nem közvetit helyes időt és dátumat. Használjon Szortirozás pontot a Beállitás menüben a másik televiziós müsorszorási csatorna beállitásahoz az első programonkent. Ha a TV nem reagál a távirányítóra, ellenőrizze, hogy a távirányító a helyes funkcióra van-e állítva, illetve az elemek nem merültek-e le. A távirányító működésképtelensége esetén használhatja a MENU/OK gombot és a készülék elején található -/+ gombot. TV-készüléke készenléti üzemmódban is fogyaszt villamosenergiát. A villamosenergia üzemmód felhasználás bizonyos a mértékben hozzájárul a levegő- és vízszennyezéshez. Energiafelhasználás: 2 W. Ellenőrizze, hogy helyes VGA-üzemmódot állított-e be a saját számítógépén. Segítségül használja a monitor felhasználója szá-mára külön készített használati utasítást. A környezeti hőmérséklet-tartomány: + 5 +40 oc Maximális tengerszint feletti magasság használatkor: 2000 m/6526 láb (minimálisan 800 hpa légköri levegőnyomás) Hálózat: automatikus feszültség 95 V-tól 264 V-ig terjedő értéktartományban, 50/60 Hz Energiafelhasználás: körülbelül 290 W Energiafelhasználás várakozás üzemmódban: <2 W Súly (csomagolás nélkül): 40 kg Befoglaló méretek (szélesség x magasság x mélység): 107 x 66 x 9 cm A készletbe tartozik egy falra szerelhető tartóállvány 23

76 24

77 Obsah Potřebujete další pomoc? Pokud vám tento návod k obsluze nedal odpověď na všechny vaše otázky týkající se obsluhy televizoru Philips, můžete oslovit zákaznické nebo servisní středisko Philips. Další informace získáte vpřiloženém informačním materiálu Word-wide guarantee. Dříve než zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si typ a výrobní číslo televizoru, které najdete na jeho zadní straně nebo na obalu. Model: 42PF9945 Product No:... Údržba obrazovky Viz Tipy, str. 22. Instalace Přípravy... 2 Tlačítka na horním panelu TV... 2 Dálkové ovládání Používání menu...5 Výběr jazyka a země... 5 Ukládání TV programů... 6 Automatické ukládání... 6 Manuální ukládání... 6 Pojmenovávání TV kanálů... 7 Přeskupení programů... 7 Volba oblíbených TV stanic... 7 Konfigurace přístroje... 7 Základní menu... 8 Menu Zdroj... 9 Menu Dekodér... 9 Menu Demo (Ukázky)... 9 R Až doslouží... Společnost Philips klade veliký důraz na to, aby její výrobky byly šetrné k životnímu prostředí. Váš nový televizor je vyroben z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity. Poté, co uplyne jeho životnost, specializované firmy jej mohou demontovat, a získat tak materiály, které lze znovu použít, a tak minimalizovat dopady na životní prostředí. Naložte prosím s vaším vyřazeným televizorem tak, jak to požadují předpisy ve vaší zemi. POZOR! V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ovládání Menu TV Obraz Zvuk Menu Funkce Průvodce NEXTVIEW /Teletext Teletext Připojení externích zařízení Připojení a volba externího zařízení Tlačítka pro ovládání externích zařízení Nahrávání na rekordéru s funkcí EasyLink Tipy Česky EasyLink je systém založený na možnosti jednodotykového ovládáni různých funkcí. Posloupnost akcí může probíhat současně v televizoru a videorekordéru, pokud jsou obě zařízení vybavena funkcí EasyLink a jsou-li spojena kabelem SCART dodaným s vaším videorekordérem. 1

78 Přípravy & Pokyny pro připevnění na zeď Postup připevnění na zeď proveďte podle ilustrovaných pokynů uvedených v samostatném návodu. Ujistěte se, že je držák na zdi řádně připevněn tak, jak to vyžadují bezpečnostní normy.hmotnost TV (včetně obalu) je přibližně 40 kg. Poznámka: nedodané stojany patří mezi volitelné příslušenství. Poraďte se se svým prodejcem. é Televizor můžete umístit nebo zavěsit na libovolné místo, ale dbejte na to, aby vzduch mohl volně proudit ventilačními otvory. Neinstalujte jej do uzavřených prostor, např. do knihoven nebo na podobná místa. Pokud vlastníte Cinema Link kombinaci (Cinema Link Audio receiver a/nebo Cinema Link videorekordér a/nebo DVD přehrávač), viz samostatný přiložený návod. Pro dosažení optimálních výsledků použijte pouze přibalené anténní kabely mezi TV a videorekordérem a mezi videorekordérem a anténním konektorem. ( Zapojte dodávaný síťový kabel na spodní stranu televizoru a druhým koncem do síťové zásuvky na stěnē. Siťový přívod - Poškození síťového přívodu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem, proto nikdy nepokládejte těžké předměty na přívod. Dálkové ovládání:vložte dvě dodané baterie (typ R6-1,5 V). min. 1m Chcete-li zabránit vzniku nebezpečných situací, nepokládejte na přístroj nebo do jeho blízkosti žádné zapálené předměty (např. svíčky). Nevystavujte přístroj teplu, přímému slunečnímu svitu, dešti a vlhkosti. Chraňte přístroj před kapající a stříkající vodou, nepokládejte na něj předměty naplněné vodou, např. vázy. Zasuňte zástrčku antény do zásuvky x na spodní části přístroje. Kvalitu obrazu můžete zlepšit použitím dodaného anténního kabelu s omezeným šumem. Chcete-li připojit váš počítač, viz strana 20. Chcete-li připojit další externí zařízení, viz strana 17. Dodané baterie neobsahují těžké kovy, rtuť ani kadmium. Přesto je v mnoha zemích zakázáno vkládat je do odpadu. Informujte se na místní předpis, vztahující se ke sběru použitých baterií. è Zapněte televizor: Stiskněte hlavní vypínač B na bočním panelu vašeho televizoru. Indikátor na čelním panelu TV se rozsvítí a obrazovka se zapne. Pokud je televizor ve stavu Standby (pohotovostní stav) (červený indikátor), stiskněte tlačítka -P+ nebo B na dálkovém ovládání. Tlačítka na horním panelu TV - V + MENU/OK - P/CH + TV Konfigurace Demo Instalace Konec Obraz Zvuk Funkce Pokud by se vám dálkové ovládání ztratilo nebo poškodilo, některé základní operace můžete přesto provádět pomocí tlačítek na horním panelu TV. Pomocí: tlačítek V - či + nastavíte hlasitost; tlačítek -P/CH+ zvolíte TV kanály nebo zdroje signálu Pomocí tlačítka MENU/OK vyvoláte hlavní menu i bez použití dálkového ovladače. Pomocí : tlačítek V - a +, P/CH- a P/CH+ označíte položky v menu (v uvedeném směru) tlačítka MENU/OK potvrzujete výběr. Poznámka: Pokud aktivujete menu pomocí tlačítka MENU/OK na horním panelu TV, můžete opustit menu pouze pomocí položky Konec. Označte položku Konec a stiskněte tlačítko MENU/OK. 2

79 Dálkové ovládání RC2080 Poznámka: U většiny tlačítek platí, že když stisknete tlačítko poprvé, aktivuje se příslušná funkce. Dalším stisknutím pak funkci vypnete. Pokud tlačítko obsahuje více voleb, zobrazí se malý seznam. Opakovaným stiskem tlačítka vyberte další položku v seznamu. Seznam automaticky zmizí po 4 sekundách nebo tehdy, pokud stisknete tlačítko OK. Poznámka: V režimu VGA jsou dostupná pouze některá tlačítka. v Volba externích zařízení (str. 18) VCR DVD AMP SAT Tlačítka výběru externích A/V zařízení (str. 21) v VCR DVD AMP B SAT B Standby (pohotovostní stav) Zapnutí/vypnutí TV. Pokud je TV vypnut (v pohoto-vostním režimu), svítí červený indikátor.v případě získání NEXTVIEW, viz str. 14, je TV přepnuta do pozice úplné připravenosti maximálně za 1 hodinu a červený indikátor se rozjasní. U Q Ì PIXEL PLUS Ò π Tlačítka ovládání externích A/V zařízení (str. 21) Nahrávání Viz Nahrávání na videorekordéru s funkcí EasyLink (str. 21) U Zobrazení hodin Zobrazí na obrazovce čas. æ Průvodce teletextem zap./vyp. (str. 13) OK Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete: potvrdit vybranou položku v menu zobrazit seznam programů V Stiskem - nebo + nastavíte hlasitost. Potlačení a obnovení zvuku. i Informace na obrazovce Stisk tlačítka zobrazí informace (je-li k dispozici) ozvoleném televizním kanálu a programu. Informace o menu/dálkovém ovládání Pokud je zobrazeno menu TV, stiskem tlačítka i zobrazíte informace o dané položce menu. Pokud chcete získat informace o funkcích dálkového ovladače, zatímco je zobrazeno menu Info, stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovladače. Normální funkce tlačítka se v tomto případě nevykoná. Ò π æ OK V i b h 0 q b Ï P 0 S MENU Q Surround (prostorový zvuk) Incredible surround Pokud u stereofonních signálů zapnete funkci Incredible Surround, bude se vám zdát, jako by reproduktory byly umístěny dále od sebe. Virtual Dolby surround Tento režim je optimální pro použití se signály Dolby Surround. S jeho pomocí si budete moci vychutnat prostorový efekt Dolby Surround Pro Logic i bez použití zadních reproduktorů.viz Menu Zvuk, 3D efekt, (str. 11). Poznámka: Funkci můžete aktivovat i v menu Zvuk, Surround režim (str. 11). Ì Cinema Go Viz samostatný návod pro systém Cinema Link. PIXEL PLUS bez funkce b Teletext zap./vyp. (str. 15) Ï Hlavní menu (str. 5) P Volba programu Procházení mezi televizními kanály a zdroji signálu uložených v seznamu oblíbených programů. 0/9 Numerická tlačítka Výběr TV kanálů. Při volbě dvoumístných čísel stiskněte druhou číslici do 2 sekund. Chcete-li rychle přepnout na TV kanál označený jednomístným číslem, podržte dané numerické tlačítko stisknuté déle. 3

80 v VCR DVD AMP B SAT 0 Předchozí TV kanál Stiskem zobrazte naposledy zvolený TV kanál. b bez funkce U Q Ì PIXEL PLUS Ò π h Active control (Aktivní ovládání) viz str. 11 æ OK b MENU Ï q Formát obrazu Opakovaným stiskem tohoto tlačítka či použitím horního/dolního kurzorového tlačítka můžete vybrat některý z následujících obrazových formátů:automatický formát, Superzoom (zvětšený obraz), 4:3, Rozšířený obraz 14:9 nebo 16:9, Zvětšení titulků a Širokoúhlý obraz. V P Automatický formát Super -zoom 4:3 Rozšiřený obraz 14:9 i 0 0 Rozšiřený obraz 16:9 Zvětšení titulků Širokoúhlý obraz b h q S Volba Automatický formát optimálně rozloží obraz po celé obrazovce. Volba Automatický formát zvýrazní titulky tak, že je zobrazí na černém pruhu v dolní části obrazovky. Pokud jsou titulky průhledné, stiskněte horní kurzorové tlačítko. Pokud by televizní společnost vysílala logo, které by se mělo v tomto pruhu zobrazovat, pak je tato funkce automaticky potlačí. Volba Super zoom odstraňuje černé pruhy po stranách programu vysílaného ve formátu 4:3 a současně minimalizuje vznikající zkreslení. Při volbách Rozšířený obraz 14:9, 16:9 a Superzoom můžete pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zobrazovat nebo potlačovat titulky. Poznámka: Pro signály procházející konektorem VGA IN je k dispozici méně obrazových formátů. S Statický obraz Pro zastavení (zmražení) obrazu. V závislosti na vstupním signálu tato funkce nebude možná dostupná. 4

81 Používání menu v B VCR DVD AMP SAT & Stiskem tlačítka MENU Ï vyvoláte základní nabídku. Menu můžete kdykoliv opustit dalším stiskem tlačítka MENU Ï. Poznámka: Pokud máte připojené zařízení s podporou Cinema Link, bude menu obsahovat více položek. Ò π æ OK V U Q Ì PIXEL PLUS b Ï MENU PP Směrový kurzor pro výběr nastavení Návrat do hlavního menu nebo jeho zapnutí/vypnutí Tlačítko OK pro aktivaci Stiskem tlačítka i na dálkovém ovladači získáte nápovědu k označené položce v menu. TV Konfigurace Demo Instalace Obraz Zvuk Funkce é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberete z nabídek TV, Konfigurace, Demo či Instalace. Pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka zvolíte menu Obraz, Zvuk nebo Funkce. Poznámka: Někdy se nezobrazí všechny položky menu (to je indikováno shlukem modrých kroužků). Všechny položky zobrazíte pomocí dolního či pravého kurzorového tlačítka. K výběru položky v menu použijte pravé/levé kurzorové tlačítko. Opakovaným stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka označíte ovládací prvek, který chcete zvolit nebo upravit. Poznámka: Dočasně nedostupné nebo nepovolené položky jsou zobrazeny světle šedou barvou a nelze je označit. Instalace Menu Instalace obsahuje následující položky: Instalace Jazyk Země Autom. Manuální Zádání Přesun Oblíbené nastavení nastavení názvu programu programy EasyLink Pokud váš videorekordér obsahuje funkci EasyLink, pak se během instalace do videorekordéru automaticky přenese nastavení jazyka, země a dostupných kanálů. Výběr jazyka a země Instalace Instalace Jazyk Čeština Dansk Deutsch Rakousko Belgie Česká rep. Země & Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU Ï. é Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte položku Instalace. Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku Jazyk. Proveďte pokyny uvedené na obrazovce. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte požadovaný jazyk a potvrďte jej stiskem OK. ( Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku Země. Zvolte zemi, ve které se nacházíte, a potvrďte ji stiskem tlačítka OK.Pokud seznam zemí tuto nezahrnuje, pak proveďte volbu Ostatní. è Pokračujte dalšími položkami v menu Instalace. 5

82 Ukládání TV programů Po úspěšném nastavení jazyka a země můžete nyní vyhledat a uložit TV kanály dvojím způsobem: použitím funkce Automatické nastavení nebo Manuální nastavení (ladění jednoho kanálu po druhém). Pomocí pravého kurzorového tlačítka proveďte požadovanou volbu. Automatické ukládání Autom. nastavení Instalace Instalace Start & V menu Instalace zvolte položku Autom. nastavení. Poznámka: Aby bylo možné provést automatické naladění, všechny kanály musí být odblokované. V případě potřeby odblokujte kanály pomocí kódu. (Viz Menu Funkce, Rodičovský zámek, str. 12.) é Stiskněte dolní kurzorové tlačítko. Zobrazí se tlačítko automatického programování Start. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko. Zobrazí se hlášení Vyhledávám a znázornění průběhu programování. Pokud je zjištěn kabelový systém nebo TV kanál vysílající signál ACI (Automatické uložení kanálu), ladění se přeruší a zobrazí se seznam programů. Kanály bez signálu ACI jsou o číslovány podle pro-vedené volby jazyka a země. K přečíslování kanálů můžete použít funkci Přesun programu, viz str. 7. Provozovatel kabelového nebo vysílacího televizního systému zobrazuje výběrovou nabídku programů. Její uspořádání a volba položek závisí na konkrétním provozovateli.pomocí kurzorových tlačítek proveďte volbu a potvrďte ji stiskem tlačítka OK. Manuální ukládání Instalace Manuální nastavení Způsob výběru Systém Program Ladění Jemné ladění Uložení Vyhledávání a ukládání TV kanálů se provádí po jednom kanálu. Musíte provést všechny kroky nabídky Manuální nastevení. & V nabídce Instalace zvolte položku Manuální nastavení. Poznámka: V případě potřeby odblokujte kanály pomocí kódu. (Viz Menu Funkce, Rodičovský zámek, str. 12.) é Stisknete dolní kurzorové tlačítko. Proveďte pokyny uvedené na obrazovce. Poznámka: Volbu TV kanálu můžete provést buď laděním nebo přímým zadáním. Pokud znáte vysílací frekvenci nebo číslo kabelového či vysílacího kanálu, pak je zadejte pomocí číselných tlačítek 0-9 (např. třícifernou hodnotu frekvence 048). Zadání potvrďte stiskem dolního kurzorového tlačítka. Tento postup opakujte při ukládání dalších kanálů. 6

83 Pojmenovávání TV kanálů Instalace VCR1 BBC1 BBC2 CNN TVE... Zádání názvu Názvy kanálů uložených v paměti je možné upravovat nebo přidělovat jména kanálům, které ještě nebyly pojmenovány. Pod čísla programů 0-99 lze ukládat názvy sestávající až z pěti znaků a/nebo číslic. Poznámka: Zdroj VGA nelze přejmenovat. p & V nabídce Instalace zvolte položku Zádání názvu a stiskněte dolní kurzorové tlačítko. π Mezera Vymazat ABCDEFG 123 HIJKLMN 456 OPQRSTU 789 VWXYZ 0 Shift Speciál é Zvolte číslo programu. Poznámka: podržíte-li horní/dolní kurzorové tlačítko stisknuté, můžete se rychle posunovat v seznamu programů. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka tuto klávesnici zaktivujete. Pomocí horního/ dolního, pravého/levého kurzorového tlačítka vyberte první znak názvu a potvrďte jej stiskem OK.Totéž opakujte pro ostatní znaky. Tlačítko Mezera vloží mezeru, Vymazat vymaže blikající znak v zadaném názvu; Shift přepne mezi velkými a malými písmeny na klávesnici; Speciál zobrazí speciální znaky. Zadání potvrďte stiskem OK. Pokud jste dokončili zadání názvu zvoleného kanálu nebo externího zařízení, potvrďte jej opakovaným stiskem levého kurzorového tlačítka. ( Vyberte číslo dalšího programu a opakujte kroky až. Přeskupení programů Pořadí programů uložených v paměti TV můžete změnit podle svých požadavků. & V nabídce Instalace zvolte položku Přesun programu. é Proveďte pokyny uvedené na obrazovce. Volba oblíbených TV stanic Zdroj VGA je vždy obsažen v seznamu Oblíbené programy. & V nabídce Instalace zvolte položku Oblíbené programy. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte číslo programu. Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte Ano nebo Ne. Pro další TV kanály nebo externí zařízení, která chcete zařadit do seznamu oblíbených/ neoblíbených kanálů/zařízení, opakujte kroky é a. Konfigurace přístroje Základní Konfigurace Pozadí menu Tovární nastavení Poskytov. NEXTVIEW OSD Název Programu Teletext 2.5 Auto surround Zadat/Změňte kód Menu Konfigurace obsahuje položky, pomocí kterých můžete ovládat funkce, procedury a provoz televizoru nebo připojených externích zařízení. Menu Základní slouží ke změně různých parametrů, jejichž změna se neprovádí příliš často. Menu Zdroj umožňuje zvolit zdroj signálu. Menu Dekodér vám umožní definovat jednu či více programových předvoleb jako předvolbu dekodéru. 7

84 Základní menu Toto menu slouží k nastavení základních parametrů, které není potřeba příliš často měnit. Stiskem tlačítka i na dálkovém ovladači získáte nápovědu k označené položce v menu. Pozadí menu Selektujte Ano nebo Ne pro zapnutí nebo vypnutí měny v pozadí. Tovární nastavení Tato volba slouží k uvedení obrazových a zvukových voleb do jejich výchozí stavu. Naladěné TV kanály zůstanou zachovány. Poskytovatel NEXTVIEW Zde můžete zvolit TV stanici, která vysílá údaje NEXTVIEW. Informace o systému NEXTVIEW, naleznete na straně 13. OSD (informace na TV obrazovce) Viz odstavec Dálkové ovládání na str. 3., tlačítko i Informace na obrazovce. & Zvolte položku OSD. é Volba Normální aktivuje trvalé zobrazení čísla programu.to se týká také názvu TV kanálu aprogramové informace. Při volbě Minimum se zobrazí stručnější informace o TV kanálu. Poznámka: Pokud máte zapnuty titulky, nelze průběžně zobrazovat číslo programu (viz Menu Funkce na str. 12). Název programu Selektuje Název programu Ano nebo Ne. Když selektujete Ano po selekci TV programu nebo po stisknití klíče i na dálkovém řízením televizní kanál který vysílá teletext může vysílat jméno televizního kanálu nebo titulek programu. Když jste selektovali Ne, programový titulek bude zobrazen pouze po stisknutí klíče i,a ne po selekci televizního kanálu. Teletext verze 2.5 Některé vysílací společnosti nabízejí možnost zobrazování většího počtu barev, jiných barev pozadí a hezčích obrázků na teletextových stránkách. & Zvolte položku Teletext 2.5. é Stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte Teletext 2.5 Zap.Takto plně využijete výhody této funkce. Pokud chcete sledovat teletext v jednoduchém formátu, dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte Teletext 2.5 Vyp. Tato volba se uplatní pro všechny kanály, které vysílají teletext 2.5. Poznámka: Přepnutí zobrazování teletextu na formát 2.5 může trvat několik sekund. Auto Surround Televizní stanice někdy mohou vysílat speciální signály pro pořady s prostorovým zvukem. Pokud je funkce Auto Surround zapnuta (Zap.), televizor automaticky přepne na nejlepší režim prostorového zvuku. Zadání/Změna kódu Funkce Dětský zámek (viz odstavec Menu Funkce na str.12) umožňuje uzavírat kanály, aby se zabránilo dětem sledování určitých nevhodných programů.abyste mohli uzavřít kanál, je třeba zadat kód. Položka nabídky Zadat/Změňte kód umožňuje vytvořit či změnit uživatelské identifikační číslo (PIN). & Zvolte položku Zadat/Změňte kód. é Pokud ještě není zadán žádný kód, pak se v menu zobrazí položka Zadat kód.. Pokud byl již nějaký kód zadán, pak zde objeví hodnota Změňte kód.proveďte pokyny uvedené na obrazovce. Důležité: Pokud jste zapomněli svůj kód. & V menu Základní zvolte položku Změňte kód a stiskněte OK. é Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a zadejte rušicí kód Stiskněte znovu pravé kurzorové tlačítko a zadejte nový čtyřciferný kód. Předchozí kód se vymaže a nahradí se kódem novým. 8

85 Menu Zdroj Konfigurace Zdroj EXT1 EXT2 EXT3 YPbPr Střední vstup Hlas. středu Toto menu umožňuje výběr externího zařízení, které připojíte k jednomu z externích vstupů. & Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte seznam druhů externích zařízení přiřazených ke zvolenému vstupu. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte požadované externí zařízení. Jakmile jednou nějaký typ zdroje vyberete, např. DVD, pak bude vždy automaticky zvolen tento zdroj při nastavení dálkového ovládání do režimu DVD (viz str. 3) nebo po stisku tlačítka v na dálkovém ovládání. Stfiední vstup, Hlasitost stfiedu Pokud jste k televizoru připojili externí AV receiver (zesilovač), viz str. 18, můžete využít reproduktor v televizoru jako středový reproduktor.tím odpadne potřeba samostatného středového reproduktoru. Zvolte Střední vstup Zap. nebo Cinema Link (v případě, že je připojen AV receiver s podporou Cinema Link). Pokud jste zvolili volbu Zap, můžete dále nastavit hlasitost vstupu Centre In pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka tak, aby se vyrovnala hlasitost mezi reproduktory televizoru a externího zesilovače. Poznámka:Toto se netýká zesilovače s podporou Cinema Link. Menu Dekodér Konfigurace Dekodér Program Stav Pokud jste k TV připojili dekodér nebo deskrambler (viz str. 17), pak můžete definovat jedno či více programových čísel jako programová čísla dekodéru. & Zvolte položku Dekodér. é Zvolte položku Program. Vyberte číslo programu, pod který chcete aby byl uložen program vycházející z dekodéru. Zvolte hodnotu položky Stav. Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: Žádný, EXT1 nebo EXT2. Pokud nechcete, aby číslo vybraného programu bylo aktivováno jako číslo programu dekodéru, zvolte nastavení Žádný. Poznámka: Je-li dekodér připojen k vašemu videorekordéru EasyLink, zvolte EXT2. Menu Demo (Ukázky) TV Konfigurace Demo Instalace Autom. demo... Demo Dealer - Dig natural motion - Světelné čidlo - Comb filter Nabídka Demo umožňuje spouštět ukázky funkcí televizoru jednotlivě nebo v sekvencích. V případě volby Autom. demo se dokola provádějí postupné ukázky všech funkcí. Ukázky ukončíte stiskem jednoho z kurzorových tlačítek. Pokud byla zvolena jen jedna funkce, pak se ukázka spustí právě jednou a opět se objeví menu Demo. Poznámka: Funkce Dealer demo není součástí automatické sekvence ukázek, a proto se musí spouštět zvlášť 9

86 Menu TV Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU Ï, zobrazí se hlavní menu. Poznámka: V závislosti na vstupním signálu nebude možná jedna či více položek nabídky dostupná. Pokud chcete získat informace o označené položce v menu, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovládání. Obraz Obraz TV Smart obraz Kontrast Jas Barevná sytost Ostrost Odstín Dig natural motion Dynamický kontrast DNR Zvýšení sytosti barev (Barevný tón) Formát obrazu Zvuk Funkce & Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku Obraz. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vybírejte položky z této nabídky. Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka nebo pravým kurzorovým tlačítkem zobrazte seznam položek podnabídky. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte některou z položek podnabídky. Poznámka: Chcete-li před provedením nastavení obrazu odstranit pozadí nabídky, postupujte podle odstavce Základní menu na str. 8. Smart obraz Volba Smart obraz zobrazí seznam předdefinovaných obrazových korekcí. Režim Osobní představuje uživatelské nastavení obrazu provedené v menu Obraz. Digital natural motion Dvojité řádkování odstraňuje blikání řádků, kompenzace pohybu odstraňuje jitter a poskytuje plynulou a ostrou reprodukci pohybu při sledování filmů. Rozdíl v obraze uvidíte opakovaným Zapnutím a Vypnutím této funkce. Dynamický kontrast Nastavení úrovně, při které televizor automaticky zvýší detaily v tmavých, středních a světlých částech obrazu. DNR Nastavení úrovně, při které je detekován a snižován šum v obraze. Zvýšení sytosti barev Tato volba zajistí živější podání barev a lepší rozlišení detailů u jasných barevných ploch. Barevný tón Tato volba kompenzuje barevné změny u NTSC vysílání. Formát obrazu Nastavení velikosti obrazu v závislosti na vysílaném formátu a vámi preferovaném nastavení. 10

87 Active control (Aktivní ovládání) Televizor neustále měří a upravuje všechny příchozí signály, aby pak dle těchto informací nastavil nejlepší možný obraz. & Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko h. é Objeví se menu Active control. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte stupeň funkce Active Control: Vyp., Minimum, Střední (doporučeno) nebo Maximum. Nastavení obrazu se optimalizuje neustále a automaticky, což je indikováno pomocí ukazatelů. Položky v menu nelze vybírat. Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte Smart obraz. ( Horním a dolním kurzorovým tlačítkem vyberte jednu z předdefinovaných obrazových korekcí. Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte Aktiv. displej. è Horním a dolním kurzorovým tlačítkem vyberte Stupnice, jednu z ukázek Dual screen nebo Vyp. Pokud zvolíte Dynamický kontrast, DNR (Digital Noise Reduction) nebo Digital Natural Motion (Digit. Přir. Pohyb), rozdělí se TV obrazovka na dvě části: v levé části je zvolená funkce vypnutá, v pravé části zapnutá. Poznámka: V závislosti na vstupním signálu nebude možná jeden či více demonstračních snímků dostupný.! Dalším stiskem tlačítka h vypnete menu Active Control. Zvuk Zvuk TV Smart zvuk Hlasitost Equalizér Vyvážení stereo Loudness Hlasitost sluchátek Surround režim (Zvuk I-II) (Mono/Stereo) (Nicam/Analogový) (3D efekt) AVL Hlasitost Delta & Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku Zvuk. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vybírejte položky z této nabídky. Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka. Nezapomeňte, že nastavení ovládacích prvků je za normálních okolností ve středové poloze, tzn. čárový ukazatel se nachází uprostřed stupnice. Smart zvuk Položka Smart zvuk slouží pro zobrazení seznamu předdefinovaných zvukových korekcí basů a výšek. Režim Osobní zahrnuje uživatelské nastavení zvuku z menu Zvuk. Poznámka: - Některé položky v menu jsou dostupné pouze při konfiguraci Cinema Link a současně při aktivním režimu Cinema Link. Jiné jsou zase ovládány audio receiverem namísto televizorem.viz samostatný návod pro systém Cinema Link. - Položka Dual X je dostupná pouze při přenosu duálního zvuku. - Položky Mono/Stereo jsou volitelné pouze v případě analogového stereofonního přenosu. - Položky Nicam/Analogový jsou volitelné pouze v případě přenosu Nicam. Menu Funkce TV Přehled programů Titulky Automatické vypnutí Rodič. zámek Časov. spínač Zoom Funkce Vyp. Zap. Zapnuto bez zvuku & Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazte nabídku Funkce. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vybírejte položky z této nabídky. Nastavení hodnot provádějte pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka. Pokud chcete získat informace o označené položce v menu, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovládání. 11

88 Přehled programů Stiskem tlačítka OK přepínáte mezi vybranými TV kanály nebo externími zdroji. Volba titulků Konfiguraci titulků je nutné provést pro každý TV kanál: Zapněte teletext a z indexu vyberte příslušnou stránku titulků. Od tohoto okamžiku je stránka titulků pro zvolený TV kanál uložena. Volba Titulky zap. (Subtitle On) zajistí automatické zobrazení titulků u zvoleného TV kanálu (jsou-li titulky přenášeny).aktivace tohoto režimu je znázorněna symbolem. Pokud chcete, aby se titulky automaticky zobrazovaly po stisku tlačítka na dálkovém ovládání, pak použijte volbu Zapnuto bez zvuku. Rodičovský zámek Poznámka: Zdroj VGA není možné uzamknout. & Zvolte položku Rodič. zámek. Rodič. zámek é Stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazíte menu Rodičovský zámek. Pak budete vyzváni k zadání vašeho kódu. Poznámka: Při každém vstupu do nabídky Rodičovský zámek musíte váš kód zadat znovu. Pokud svůj kód zapomenete, viz str. 8. Zvolte jednu z položek nabídky Rodičovský zámek: Blokování zamezí sledování všech kanálů i externích zdrojů. Osobní blok.apak stiskněte pravé kurzorové tlačítko. Pokud je vysílání ve formátu NEXTVIEW, pak budou přístupné položky Věkové omezení a Blokování Kategorie. Zvolte: - Pokud chcete přístup sledování zamezit podle určitého věku (off, 2, 4 18), proveďte volbu Věkové omezení. - Omezeno po chcete-li zablokovat všechny programy od určité hodiny. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a pak pomocí horního/ dolního a pravého kurzorového tlačítka zadejte požadovaný čas. Potvrďte jej stiskem tlačítka OK. - Blokov. progr. chcete-li zablokovat určitý TV kanál či zdroj signálu; -Pokud chcete přístup sledování zamezit podle určitých programových témat (filmy, sport, zábavné pořady ), proveďte volbu Blok. kategorie. Zvolte Uvolnit, pokud chcete zrušit veškerá blokování. 12 Blokování Osobní blok. Uvolnit Věk omezení Omezeno po Blokovaný prog. Blokovaná kateg. Časový spínač & Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte položku Časový spínač. VCR1 Neděle BBC2 Pondělí Vyp. CNN... Časov. spínač Zap. TVE Denně 15:45 π... é Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte položku Zap. Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazíte seznam programů. Vyberte nějaký TV kanál nebo externí zdroj, který chcete, aby se ve zvolený čas a den spouštěl. ( Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zvolte den v týdnu nebo volbu Denně. Dalším stiskem pravého kurzorového tlačítka zobrazíte zadávání času pomocí číselných tlačítek nebo horního/dolního kurzorového tlačítka a zadání zaktivujte stiskem tlačítka OK. è Stiskem tlačítka MENU Ï opustíte menu. Poznámka: Chcete-li zkontrolovat nastavení časového spínače, stiskněte tlačítko i. Zoom (zvětšení) Poznámka: V závislosti na vstupním signálu nebude možná dostupná volba Zoom. & Pomocí dolního kurzorového tlačítka zvolte Zoom a stiskněte OK. é Pomocí tlačítka OK vyberte stupeň zvětšení (x1, x4, x9, x16). Dále pak můžete posunovat zvětšeným obrazem po obrazovce pomocí kurzorových tlačítek. Stiskem tlačítka MENU Ï vypnete funkci Zoom.

89 Průvodce NEXTVIEW / Teletext NEXTVIEW je elektronický průvodce, který vám umožní prohlížet si televizní program, jakoby byl vytištěn v novinách nebo TV magazínu. Programy můžete roztřídit podle kategorií (filmy, sport ), získat o nich podrobné informace a naprogramovat videorekordér, pokud je vybaven funkcí NEXTVIEW. Důležitá poznámka: Služba NEXTVIEW je dostupná pouze u jistých programů a v jistých zemích.pokud se informace NEXTVIEW nevysílají, namísto toho se zobrazí programový průvodce teletextu, který zobrazuje teletextové informace (pokud jsou dostupné) a zároveň nabízí i většinu funkcí služby NEXTVIEW. Poznámka: Provozovatel vysílání je zodpovědný za obsah informací. Spuštění průvodce NEXTVIEW /Teletext Stiskem tlačítka æ na dálkovém ovládání spustíte Průvodce NEXTVIEW/Teletextem. Zobrazí se hlášení Okamžik prosím.po chvíli se zobrazí: Stránka NEXTVIEW, pokud zvolený kanál tuto službu poskytuje (zobrazí se logo NEXTVIEW). Stránka teletextu, pokud zvolený kanál tuto službu neposkytuje. Hlášení Informace nejsou k dispozici, pokud se nevysílá ani služba NEXTVIEW ani teletext.v takovém případě zvolte další kanál. Zobrazení stránky NEXTVIEW Informace jsou sestaveny podle kanálu, který poskytuje službu NEXTVIEW.Viz kapitola Konfigurace přístroje, Základní menu, Poskytovatel NEXTVIEW, str. 8. směrový kurzor Toto logo se zobrazuje pouze v průběhu vysílání NEXTVIEW. Pokud se žádné logo nezobrazuje, pak se vysílá programový průvodce teletextu. Mon 05 Feb Mon 03 Mon 03 Menu Kanál Téma Tue 04 BBC BBC News Wed 05 BBC The Simpsons Thu 06 CNN Fri 07 FR2 Sat 08 CH World News On a tout essayé! Tomorrow Never Dies Prehl. Záznam Upozor. Sled. Omez. Průvodce NEXTVIEW Název programu a čas vysílání funkční tlačítka Průvodci NEXTVIEW & Pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka zvolte požadovaný typ průvodce - Čas, Kanál, Téma, Datum (nebo Menu). Průvodce Čas poskytuje přehled všech pořadů, které se nacházejí ve zvoleném časovém bloku. Průvodce Kanál poskytuje přehled všech pořadů, které se v daný den vysílají na určitém kanálu. Pomocí průvodce Datum můžete zvolit požadované datum. Průvodce Téma zobrazuje seznam všech pořadů, které v daný den odpovídají zvolenému tématu. Jak budete procházet obrazovkou průvodce, bude TV upřesňovat třídicí kritérium, aby nakonec zobrazil výsledný seznam pořadů. é Stiskem tlačítka OK zvolte požadovaný typ průvodce. Pohybem směrového kurzoru dolu a doprava můžete vybírat pořady. Pokud je dostupný popis nebo komentář k některému pořadu, pak se zobrazí v dolní části obrazovky. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka procházejte mezi pořady. 13

90 Průvodce Teletextem & Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo teletextové stránky, která obsahuje informace o pořadech aktuálního TV kanálu. é Pomocí pravého kurzorového tlačítka přesuňte směrový ukazatel na značku výběru. Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka můžete listovat v seznamu pořadů. značka stránky značka výběru podstránky seznam kanálů BBC1 BBC2 ITV CH4 CH5 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Prehl. Záznam Upozor. Sled. Omez. posuvník Pokud zvolený program obsahuje číslo stránky s dodatkovým subkódem odkazujícím na stránku obsahující podrobné údaje o daném programu, stiskem tlačítka OK můžete tyto informace zobrazit. Dalším stiskem tlačítka OK se vrátíte na stránku s programovým průvodcem. Pokud zvolená stránka programového průvodce odpovídá požadavkům VPT, pak: - bude možné nahrávat, časovat, sledovat programy nebo zamezit jejich sledování; - do paměti TV se uloží číslo naposledy zvolené teletextové stránky kanálu, který obsahoval informace programového průvodce, a TV pak zobrazuje informace o tom, kdy tyto programy začínají. Při každém stisku tlačítka æ se zpřístupní teletextová stránka programového průvodce zvoleného TV kanálu. V případě potřeby můžete číslo podstránky zvolit tak, že přesunete kurzor na značku stránky a stisknete pravé kurzorové tlačítko. Poznámka: Číslo teletextové stránky je nutné zadat pro každý kanál. Změnu TV kanálů můžete provádět i pohybem kurzoru nahoru/dolu v levé části obrazovky. Základní funkce Stiskem jednoho z barevných tlačítek (šedé, červené, zelené, žluté a modré) aktivujete funkce NEXTVIEW nebo teletextového průvodce. Pokud není určitá funkce dostupná, tlačítka se zobrazují šedě. Přehl. (přehled): Tato nabídka obsahuje seznam programů, které jsou označeny připomínkou; budou se nahrávat nebo je k nim zamezen přístup.toto menu můžete použít pro změny nebo pro odstranění označených pořadů. Záznam:Programování nahrávání na videorekordéru (pokud je vybaven funkcí nextviewlink a je připojen ke konektoru EXT.2). Upozor. (upozornění): automaticky zapne televizor, je-li vypnutý nebo zobrazí zprávu, je-li TV zapnutý. Omez. (omezení): Zamezuje přístup k některým programům, aby je nebylo možné nahrávat nebo sledovat U funkcí Záznam, Upozor. a Omez. se zobrazují malé rolovací nabídky, ve kterých můžete zvolit požadovaný časový interval: jednou, denně nebo týdně nebo zrušit stará nastavení pro nahrávání, připomínky nebo zamezení přístupu.výchozí hodnota pro časový interval je jednou. Zadaný interval potvrdíte stiskem tlačítka OK. Sled. (sledování): Sledování zvoleného, právě vysílaného programu. Získávání a aktualizace informací NEXTVIEW Získávání a aktualizace informací NEXTVIEW se provádí během sledování TV kanálu zvoleného poskytovatele služby nextview, nastaveného v nabídce Konfigurace (viz str. 8) nebo při přepnutí TV do pohotovostního režimu. Příjem aktuálního času se provádí jednorázově v noci. Poznámka: Pokud jsou všechny informace NEXTVIEW neaktuální, např. po návratu z dovolené, pak bude možná třeba přepnout TV do pohotovostního režimu. 14

91 Teletext Většina TV kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.tento televizor má paměť na 1200 stránek, do které ukládá většinu stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba. Po každé, když se změní program, dojde k obnovení obsahu této paměti Zapnutí a vypnutí teletextu Stiskem tlačítka b teletext zapnete. 102 « » BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Lottery 230 Travel 550 Finance 240 Subtitling 888 Music 280 TV Listings 600 Cerveny Zeleny Zluty Modry Výběr teletextové stránky - Zadejte číslo požadované stránky buď pomocí numerických tlačítek, horním/dolním, levým pravým kurzorovým tlačítkem či pomocí tlačítka -P+. -Volby ve spodní části obrazovky zvolíte pomocí barevných tlačítek. Naposledy zvolené teletextové stránky (K dispozici pouze, když není dostupný seznam oblíbených teletextových stránek. Viz strana 16.) Stiskněte tlačítko 0. Výběr indexové stránky teletextu Stiskem šedého tlačítka zobrazíte hlavní index (obvykle str. 100). Pouze pro vysílání teletextu typu T.O.P (kategorizované uspořádání stránek): Stiskněte tlačítko i. Zobrazí se přehled T.O.P s tématy teletextu, pokud je při vysílání k dispozici. Pomocí levého/pravého, horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte požadovanou položku a potvrďte stiskem tlačítka OK.Všechny TV kanály nemusejí vysílat teletext typu T.O.P. Výběr podstránek Pokud zvolená teletextová stránka obsahuje více podstránek, objeví se na obrazovce seznam dostupných podstránek. Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte následující nebo předchozí podstránku. Zvětšení teletextové stránky Opakovaným stiskem tlačítka q zobrazíte horní polovinu stránky, dolní polovinu stránky a opět se vrátíte do normálního zobrazení stránky. Pokud je teletextová stránka zvětšená, můžete s ní posunovat pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka. Hypertext Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na jinou stránku nebo vyhledávat určitá slova na aktuální stránce. & Stiskem tlačítka OK zvýrazněte první slovo nebo číslo požadované stránky. é Pomocí levého/pravého horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte libovolné slovo nebo číslo které chcete hledat. Potvrďte je stiskem tlačítka OK. Zahájí se hledání. Vdolní části obrazovky se zobrazí zpráva informující o průběhu prohledávání nebo o skutečnosti, že zadané slovo či stránku nelze nalézt. Pomocí horního kurzorového tlačítka opustíte hypertext. 15

92 Menu teletextu & Stiskem MENU Ï vstupte do menu. é Stiskem horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte z nabídky nějakou položku. Pravým kurzorovým tlačítkem ji aktivujte. Zobrazení skrytých informací (Odkrýt) Tato funkce zobrazí/potlačí skryté informace na stránce, jako jsou např. řešení hádanek nebo kvízů. Pravým kurzorovým tlačítkem aktivujte tuto funkci. Oblíbené Můžete si vytvořit seznam osmi oblíbených teletextových stran, které mohou být z různých programů. Pro přidání oblíbené stránky do seznamu: & Vyberte oblíbenou stránku. é Zvolte Oblibený v nabídce teletext a stiskněte kurzor doprava pro úpravy seznamu. Stiskněte kurzor doprava znovu pro přidání stránky. Stiskněte tlačítko MENU Ï pro prohlížení současné stránky. Pro prohlížení oblíbené stránky ze seznamu: V režimu teletext použijte tlačítko 0 pro prohlížení oblíbených stránek na programu, který máte zvolený. Poznámka: pouze stránky současného programu mohou být vybírány. Vyhledávání Zvolení slova Pomocí tlačítek na horním panelu TV můžete zadat slovo, které chcete vyhledat v teletextových stránkách. Psaní velkých/ malých písmen nemá na funkci vliv. směrový kurzor WORD Zrušit Akcept NAME Space A B C D E F G TELETEXT Vymazat FOOTBALL 1 2 BBC1 3 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 Shift Special Cervena Zelena Zluta Modra & Stiskem pravého kurzorového tlačítka aktivujte klávesnici. é Pomocí levého/pravého, horního/dolního kurzorového tlačítka volte znaky, slova nebo funkce. Vždy je potvrzujte stiskem tlačítka OK. Tlačítko Zrušit zruší zvolené slovo či znak, Space (mezera) vloží mezeru, Vymazat vymaže blikající znak v zadaném názvu; Shift přepne mezi velkými a malými písmeny na klávesnici; Speciální zobrazí speciální znaky a stiskněte tlačítko OK. ( Pokud jste dokončili zadání, potvrďte jej opakovaným stiskem levého kurzorového tlačítka. Vyhledávání podle slova & Zadejte nějaké slovo nebo je vyberte ze seznamu použitých slov v pravé části obrazovky a stiskněte tlačítko OK. é Zvolte položku Akcept a potvrďte ji stiskem OK. Zobrazí se hlášení Vyhledávání. Chcete-li zrušit vyhledávání nebo vyhledat jiné slovo, označte položku Klávesn. a stiskněte OK. Pokud hledané slovo není nalezeno, zobrazí se chybové hlášení. Jakmile je slovo nalezeno, zobrazí se na stránce se zvýrazněním. Chcete-li pokračovat v hledání, stiskněte OK. Opakování podstránek (je-li k dispozici) Automaticky opakuje zobrazování podstránek. Pomocí pravého kurzorového tlačítka můžete tuto funkci zapnout a vypnout. Časovaná stránka Tato funkce zobrazí určitou stránku ze zvoleného TV kanálu v předem určenou dobu. & Pomocí pravého kurzorového tlačítka zvolte Ano nebo Ne. é Pomocí kurzorových nebo číselných tlačítek zadejte čas a číslo stránky. Poznámka:Teletext nemusí zůstat zapnutý, ale televizor musí být přepnut na TV kanál, z kterého jste zvolili požadovanou stránku. Pomocí levého kurzorového tlačítka se vrátíte zpět do TV menu. Jazyk Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpo-vídají znakům používaným provozovatelem vysílání, pak můžete změnit jazykovou skupinu. Pomocí levého/pravého kurzorového tlačítka zvolte Skupina 1 nebo Skupina 2. Stiskem MENU Ï opusťte nabídku teletextu. 16

93 EXT3 EXT1 Pr Pb Y Pr Pb Y R L R L R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN Připojení externích zařízení K vašemu TV můžete připojit celou řadu audio a video zařízení. Na následujících schématech najdete způsoby jejich připojení. Poznámka: Konektor EXT 1 je schopen zpracovat signály CVBS a RGB, konektor EXT 2 signály CVBS,Y/C a RGB, EXT 3 signály CVBS (kompozitní signál) a Y/C, YPbPr signály Y-Pb-Pr 480p, 576p, 1080; VGA IN signály VGA, SVGA a 480p, 576p, 1080i. Externí zařízení s výstupem RGB je proto vhodné připojit ke konektoru EXT 1 nebo EXT 2, neboť systém RGB poskytuje nejlepší kvalitu obrazu. Pokud je váš videorekordér vybaven funkcí Easy Link, připojte jej ke konektoru EXT 2,aby bylo možno funkci Easy Link využívat. Rekordér (VCR, DVD+RW) Poznámka : Rekordér neumísťujte příliš blízko k televizní obrazovce, neboť některé rekordéry mohou být citlivé na signály v okolí obrazovky. Dodržujte minimální vzdálenost 0,5m od obrazovky. CABLE EXT2 Připojte anténní kabely 1 a 2 a kabel SCART 3, díky kterému dosáhnete optimální kvality obrazu. Pokud váš rekordér nemá zásuvku SCART, jedinou možností je připojení pomocí anténního kabelu.v tomto případě budete muset naladit testovací signál vašeho rekordéru a přiřadit mu programové číslo 0 nebo číslo mezi 90 a 99. Viz Manuální ukládání (str. 6) a také návod k videorekordéru. 1 VCR DECODER Použití dekodéru a videorekordéru Do dekodéru a do speciálního konektoru SCART videorekordéru připojte kabel SCART 4.Viz též návod kvideorekordéru.viz odstavec Dekodér na str. 9. Dekodér můžete pomocí kabelu SCART připojit také přímo do konektoru EXT.1 nebo 2. Jiná zařízení (satelitní přijímač, dekodér, DVD, herní konzole, atd.) 1 CABLE 4 2 EXT2 3 5 & Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely 1 2 a 3 (pouze, má-li vaše zařízení anténní vstup). Pomocí SCART kabelů 4 nebo 5 propojte zařízení se SCART zásuvkami EXT 1, 2 nebo 3 pro dosažení lepší kvality obrazu. é Stejným způsobem jako u videorekordéru vyhledejte testovací signál u externího zařízení. Proveďte nastavení v menu Konfigurace, Zdroj (str. 9). VCR 1 Zařízení s komponentními videovýstupy ( YPbPr) 1 Pr Pb Y L R & Tři samostatné komponentní (složkové) videokabely 1připojte ke svorkám DVD přehrávače Y, U (Pb) a V (Pr) a ke svorkám Y, Pb a Pr na televizoru. é Připojte audiokabel do zásuvek DVD přehrávače AUDIO L a R a do zásuvek L a RYPbPr na televizoru. DVD 17

94 R L VGA CENTRE IN VGA Sluchátka & Podle uvedeného obrázku zapojte konektor sluchátek do zdířky L. é Stiskem tlačítka na dálkovém ovládání vypněte interní reproduktory TV. Impedance sluchátek se musí pohybovat v rozmezí 8 až 4000 ohmů. Zdířka pro sluchátka má průměr 3,5 mm. Hlasitost sluchátek nastavte v položce Hlasitost sluchátek umístěné v nabídce Zvuk. Multikanálový Surround receiver 1 L R AUDIO OUT R L CENTRE IN 2 & Připojte audiokabel k multikanálovému receiveru a k výstupům AUDIO OUT L a R na spodní straně TV 1. é Pokud chcete reproduktory v TV použít jako centrální reproduktor, zapojte také audiokabel do multikanálového receiveru a do vstupu CENTRE IN na spodní straně TV 2. V menu Zdroj nastavte volbu Střední vstup zap.viz strana 9. Reproduktory v televizoru budou nyní reprodukovat pouze středový kanál, reproduktory připojené k receiveru budou reprodukovat prostorový zvuk. Hlasitost je nutné ovládat pomocí multikanálového Surround receiveru. Poznámka: Pokud je TV kanál nebo externí zdroj blokován Rodičovským zámkem (viz str. 12), neuslyšíte žádný zvuk. Výběr externího zařízení Na dálkovém ovládání opakovaně tiskněte tlačítko v nebo v nabídce Konfigurace zvolte Zdroj, viz str. 9 zvolte jednu z hodnot EXT1, EXT2, EXT3, YPbPr nebo VGA, podle toho ke kterému konektoru je zařízení připojeno. Poznámka: Většina zařízení (dekodér, videorekordér) provádí toto nastavení sama. 18

95 R L R L VGA VGA Zesilovač Cinema Link Surround Viz samostatný návod pro systém Cinema Link Pozor: Zobrazované informace o zvuku nebudou nyní odpovídat skutečné reprodukci zvuku TV VCR TV IN VCR IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO CINEMA LINK CENTRE OUT DVD/Recorder NEBO TV VCR VCR IN TV IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO 3 CINEMA LINK CENTRE OUT 1 2 DVD/Recorder 19

96 R L CENTRE IN Připojte osobní počítač R L VGA & Kabelem VGA 1 propojte grafickou kartu počítače a konektor VGA ve spodní části TV. Konektor řádně upevněte šroubky umístěnými v zástrčce. é Pokud máte počítač pro multimediální použití, pomocí audio kabelu 2 propojte výstupy počítače a vstupy AUDIO R (pravý) a L (levý) na panelu TV. 2 1 Při propojení přes konektor VGA IN je možné synchronizovat zobrazovací režimy TV i monitoru: EDTV 640/720 x 480p 720 x 576p HDTV 1920 x1080i VGA 640 x Hz SVGA 800 x Hz Rekordér nebo DVD přehrávač s funkcí Easy Link Rekordér (VCR nebo DVD+RW) nebo DVD přehrávač je možné ovládat dálkovým ovladačem prostřednictvím obrazovkového menu Rekordér nebo DVD. Rekordér Ò p π Ï Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject & Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU Ï. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlačítka vyberte položku Rekordér nebo DVD. Stiskem levého/pravého horního/dolního kurzorového tlačítka zvolte jednu z funkcí rekordéru nebo DVD. DVD Ò p π Ï Prev. Play Stop Play Next Eject Tlačítko pro nahrávání, pracuje i v televizním režimu. Pokud je videorekordér vybaven systémem EasyLink afunkcí standby, stiskem tlačítka B o délce 3s současně přepnete TV i videorekordér do pohotovostního stavu. 20

97 Tlačítka pro ovládání externích zařízení v B VCR DVD AMP SAT Většinu audio i video zařízení naší produkce lze ovládat pomocí dálkového ovládání od tohoto TV. Podle typu zařízení, které chcete ovládat, stiskněte na dálkovém ovládání jedno z tlačítek VCR, DVD, AMP nebo SAT a potom některé z funkčních tlačítek.viz odstavec Dálkové ovládání na str. 3. U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V b MENU Ï P i 0 0 b h q S B Přepnutí do pohotovostního režimu S Pauza (DVD, CD,VCR) Nahrávání, Ò Přetáčení zpět (VCR, CD); prohledávání zpět (DVD, AMP) Stop, π Přehrávání, Přetáčení vpřed (VCR, CD); prohledávání vpřed (DVD/AMP) æ výběr jazyka titulků (DVD); info RDS/TA (AMP); náhodné pořadí (CD) b výběr titulu DVD; zobrazení info RDS (AMP); obrazovkové info (CD) i info obrazovka Ï zapnutí/vypnutí menu -P+ výběr kapitoly, kanálu, stopy 0 až 9 zadávání čísel 0 index videopásky (VCR), výběr kapitoly DVD, výběr frekvence (AMP) U časovač videorekordéru Q zapnutí/vypnutí zvuku Surround (AMP, CD) horní/dolní kurzor. tlačítko výběr následujícího/ předchozího disku (CD) levé/pravé kurzor. tlačítko výběr předchozí/následující stopy (CD) ladění nahoru/dolů (AMP) Poznámka: Pokud během 60 s neprovedete žádnou operaci, dálkové ovládání se přepne zpět do režimu TV. Režim subkanálu Režim SAT je možné upravit podle typu satelitního přijímače, který budete ovládat: buď pro signál typu RC6 nebo RC5. Vrežimu TV stiskněte tlačítko OK spolu s: numerickým tlačítkem 3 pro volbu systému SAT RC-5: numerickým tlačítkem 4 pro volbu systému SAT RC-6. Nahrávání na rekordéru s funkcí EasyLink Vrežimu TV můžete spustit přímé nahrávání programu, který právě sledujete na TV. Podržte stisknuté tlačítko nahrávání na dálkovém ovladači po dobu delší než 2 sekundy. Poznámka: Přepínání programů na TV neovlivňuje nahrávání! Během nahrávání programu z externího zařízení připojeného ke konektoru EXT 1, EXT 3 nebo YPbPr nelze současně sledovat jiný TV program.. 21

98 Tipy Okolní teplota Údržba obrazovky Plazmová obrazovka Ovládání přídavných zařízení Přeprava Nekvalitní obraz Nezavěšujte monitor nad ústřední topení nebo jiné tepelné zdroje. Antireflexní vrstvu obrazovky čistěte pomocí mírně navlhčené utěrky. Nepoužívejte prostředky obsahující hrubé částice, které by mohly poškodit povrch obrazovky. Zdroj videosignálu (např. videohry, DVD nebo kanál s textovým zpravodajstvím), který obsahuje konstantní nepohyblivé obrazce, může způsobit poškození obrazovky. Pokud byste plochý monitor dlouhodobě používali s tímto zdrojem signálu, mohl by statický obrazec z videohry (DVD, apod.) zůstat trvale zaznamenán na obrazovce.vypněte zdroj videosignálu vždy, když jej nepoužíváte. Pravidelně střídejte tyto zdroje videosignálu s normálním zobrazením. Při přepnutí na jiný obraz poté, co byl dlouhou dobu (mnoho hodin) zobrazen jiný statický obraz, mohou na obrazovce zůstat části předchozího obrazu vlivem paměťového efektu.tento zdvojený obraz po určité době zmizí. Chcete-li zabránit tomuto efektu, pravidelně měňte obraz. Při použití počítače zkuste aktivovat spořič obrazovky. Společnost Philips integrovala funkci pro automatický posun obrazu ve videorežimu v intervalu 5 minut. Díky tomu nedochází k tomuto efektu a zvyšuje se životnost obrazovky. Velmi zřídka se po delší době nečinnosti (cca 1 rok) mohou objevit na obrazovce podivně zbarvená místa.toto je u plazmových obrazovek poměrně obvyklé.tyto efekty zmizí po určité době v zapnutém stavu. Plazmová obrazovka obsahuje mnohý barevných pixelů. Průmyslová norma připouští, že i u nové obrazovky může být malý počet pixelů (< 0,001%) vadných. Tím však není nijak snížena kvalita televizoru. Technologie plasmových obrazovek využívá vzácných plynů, které jsou ovlivněny tlakem vzduchu. Do nadmořské výšky 2000 m (tlak vzduchu vyšší nebo roven 800 hpa) pracuje displej perfektně. Při používání televizoru ve větších nadmořských výškách (při nižším tlaku vzduchu) začne být obraz nestálý a nekvalitní. Plasmový displej může také produkovat bručivé zvuky. Přemístíte-li displej do nadmořské výšky menší než 2000 m (tlak vzduchu vyšší nebo roven 800 hpa) bude opět pracovat bezvadně.transport nemá na funkci žádný vliv. Infračervené vyzařování obrazovky může mít vliv na citlivost přijímačů u okolních přístrojů. Řešení: vyměňte baterie v dálkovém ovladači nebo změňte umístění daného zařízení. Například bezdrátové telefony neumísťujte do okruhu 1,5 m od obrazovky. Uschovejte si originální obal pro eventuální přepravu monitoru. Zvolili jste správný TV systém (v menu Manuální nastavení)? Je televizní nebo domácí anténa v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů, neuzemněného audio zařízení nebo zářivkového osvětlení apod.? Vysoké kopce nebo budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu tzv. duchy. Někdy se může obraz vylepšit změnou polohy antény. Obraz nebo teletext je nečitelný? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci.viz str. 6. Nedaří se vám nastavit jas, ostrost a kontrast? Zvolte položku Tovární nastavení v menu Konfigurace, viz str

99 Není obraz Digitální zkreslení Jsou přibalené kabely správně zapojeny? (Anténní kabel k TV, další anténní kabel k rekordéru,vga kabely k displej, napájecí kabely) Je vypnut rodičovský zámek? Je zapnutý váš počítač? Pokud vidíte černou obrazovku a indikátor na přední straně TV svítí zeleně, znamená to, že daný grafický režim není podporován. Přepněte váš VGA zdroj do vhodného režimu. V případě slabého nebo špatného signálu kontaktujte vašeho prodejce. Nízká kvalita některých digitálních nahrávek může být příčinou digitálního zkreslení obrazu.v tomto případě nastavte v menu Obraz - Smart obraz volbu Měkký, bez provedení manuálního nastavení obrazu. Není slyšet zvuk V žádném kanálu není zvuk? Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum. Není zvuk ztlumen pomocí tlačítka? Nepodařilo se vám Zkuste televizor vypnout a po chvíli opět zapnout. vyřešit problém se Nikdy se nepokoušejte nefunkční televizor opravovat sami. zvukem či obrazem? Kontaktujte svého prodejce nebo odborný servis. Menu Zvolili jste nesprávné menu? Dalším stiskem tlačítka MENU Ï toto menu opusťte. NEXTVIEW Žádné NEXTVIEW info: Viz Získávání a aktualizace informací NEXTVIEW str. 14. Zobrazený čas je chybný: TV stanice uložená na předvolbě číslo 1 nevysílá správné údaje o času a datu. Pomocí funkce Přesun programu v menu Instalace uložte na předvolbu číslo jedna jinou TV stanici. Dálkové ovládání Pokud TV nereaguje na povely dálkového ovládání, mohou být vybité baterie. Zkontrolujte, je-li ovladač ve správném režimu. Stále můžete použít tlačítko MENU/OK a tlačítka +/- na horním panelu TV. Standby Tento televizor spotřebovává určité množství energie i v pohotovostním (Standby) režimu. Spotřeba elektrické energie negativně přispívá ke znečišťování ovzduší avody. Příkon v režimu Standby: 2 W. Nestabilní nebo Zkontrolujte, zda máte ve vašem PC nastaven správný VGA režim. nesynchronizovaný Viz samostatný návod k monitoru. VGA obraz Různé Okolní teplota: +5 až +40 C Maximální provozní nadmořská výška: 2000 m (min. tlak vzduchu 800 hpa) Napájení:AC V 50Hz/60Hz Příkon: cca 290 W Příkon v Standby režimu: < 2 W Hmotnost (bez obalu): 40 kg Rozměry (š/v/h): 107 x 66 x 9 cm Přibalen je držák pro montáž na zeď 23

100 24

101 Obsah Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď. záručný list). Model a výrobné číslo, ktoré nájdete na zadnej strane TV prijímača, si prosím pripravte skôr, ako zavoláte servisné stredisko. Model: 42PF9945 Výrobné číslo:... Údržba obrazovky Viď Rady, str. 22. Inštalácia Príprava... 2 Tlačidlá na hornej strane televízora... 2 Použitie diaľkového ovládača Použitie menu... 5 Voľba jazyka a krajiny... 5 Uloženie TV kanálov... 6 Automatická inštalácia... 6 Manuálna inštalácia... 6 Priradenie názvu... 7 Usporiadanie programov... 7 Výber obľúbených TV kanálov... 7 Nastavenie televízora... 7 Všeobecné... 8 Zdroj signálu...9 Dekóder... 9 Ukážka (Demo)...9 R Keď doslúži... Philips sa sústreďuje na výrobu šetrnú voči životnému prostrediu. Váš nový televízor pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Keď doslúži, špecializované spoločnosti môžu z prístroja vybrať použiteľné súčiastky a tým minimalizovať množstvo odpadu. Prosím, uistite sa, že váš starý televízor likvidujete v súlade s miestnymi predpismi. Prevádzka TV menu Menu obraz Menu zvuk Menu funkcie NEXTVIEW/Sprievodca teletextom Teletext Slovensky Zapojenie príslušenstva Pripojenie a voľba príslušenstva Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink...21 Rady EasyLink je založený na princípe obsluha pomocou jedného tlačidla. To znamená, že keď sú napr. televízor a videorekordér vybavené EasyLinkom a vzájomne prepojené euro-káblom (dodáva sa s videorekordérom), je možné vykonávať rôzne operácie zároveň na oboch prístrojoch. 1

102 Príprava & Pokyny pre montáž na stenu Pri montáži na stenu sa riaďte ilustrovanými pokynmi vytlačenými na samostatnom liste. Uistite sa, že je držiak dostatočne pripevnený (v rámci bezpečnostných noriem).hmotnosť TV (bez. obalu) je približne 40 kg. Poznámka: nedodané stojany sú voliteľným príslušenstvom. Obráťte sa na predajcu. é Položte alebo zaveste televízor kamkoľvek chcete, ale zaistite, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez vetracie otvory.televízor neinštalujte do stiesnených priestorov ako je napr. knižnica a pod. Kvôli prevencii voči nebezpečným situáciám, neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako napr. sviečky, na prístroj a ani do jeho blízkosti. Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému svetlu, dažďu alebo vode. Zariadenie nesmie byť vystavéné kvapkaniu a žiadny objekt s tekutinou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na vrchu prístroja. Zástrčku antény zasuňte do anténnej zásuvky x na dolne strane televízora. Najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím priloženého anténneho kábla. min. 1m Pre pripojenie vášho počítača, viď. str. 20. Pre pripojenie ostatných periférií, viď. str. 17. Ak máte možnosť vytvoriť Cinema Link kombináciu (Cinema Link audio prijímač a/alebo Cinema Link videorekordér a/alebo DVD prehrávač), viď. samostatne dodaný návod na použitie. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť medzi televízorom a videorekordérom / medzi videorekordérom a konektorom antény iba dodané anténne káble. ( Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky v spodnej časti televízora a do sieťovej zásuvky snapätím v rozsahu V. Sieťový prívod - jeho poškodenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Preto nikdy nekladte ťažké a ostré predmety resp.tv prijímač na prívod. Diaľkový ovládač: Vložte dva priložené články (typ R6-1,5V). Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy - ortuť a kadmium. Prosíme vás, informujte sa o miestnych vyhláškach týkajúcich sa odpadu batérií. è Zapnutie televízora: Stlačte tlačidlo B na pravej strane Vášho TV. Rozsvieti sa svetielko a obrazovka. Ak je TV prijímač v pohotovostnom stave (červený indikator), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo -P+ alebo B. 2 Tlačidlá na hornej strane televízora - V + MENU/OK - P/CH + TV Nastaven Demo Inštal Opus Obraz Zvuk Funkcie V prípade, že sa Váš diaľkový ovládač stratil alebo nefunguje, môžete niektoré základné funkcie ovládať pomocou tlačidiel umiestnených na hornej strane Vášho prijímača. Stlačte: tlačidlo V + alebo - pre nastavenie hlasitosti. tlačidlo -P/CH+ pre voľbu TV kanálov / zdrojov signálu. Tlačidlo MENU/OK slúži na zobrazenie hlavného menu bez diaľkového ovládača. Použite: pomocou tlačidiel V - / + a P/CH- / P/CH+ volíte položky menu v znázornených smeroch. tlačidlom MENU/OK potvrdíte váš výber. Poznámka: Keď vstúpite do menu pomocou tlačidla na hornej strane televízora, môžete toto MENU/OK opustiť iba pomocou položky Opus. Zvoľte položku Opus.astlačte tlačidlo MENU/OK.

103 Použitie diaľkového ovládača RC 2080 Poznámka: Pre väčšinu tlačidiel platí, že jedno stlačenie danú funkciu aktivuje a ďalšie ju zruší. Ak tlačidlo ponúka viac možností, zobrazí sa malý zoznam. Stlačte opakovane pre voľbu ďalšej položky v zozname. Zoznam sa automaticky skryje po 4 sekundách, alebo stlačte OK pre jeho okamžité skrytie. Poznámka: V režime VGA sú funkčné len niektoré tlačidlá. v Voľba pripojeného zariadenia (str. 18) VCR DVD AMP SAT Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení (str. 21) v VCR DVD AMP B SAT B Pohotovosť (Standby) Zapnutí/vypnutí TV. Pokud je TV vypnut (v pohotovostním režimu), svítí červený indikátor (nebo oranžový v případě požadavku informa-cí NEXTVIEW). Jakmile je přijat signál NEXTVIEW, viď str. 14,TV se po době max. 1 hod. přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se červený indikátor. U Q Ì PIXEL PLUS Ò π Ò π Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení (str. 21) Záznam Viď. "Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink", str. 21. U Zobrazenie času Časový údaj sa zobrazí na obrazovke æ NEXTVIEW zap./vyp. str. 13 OK Stlačte toto tlačidlo pre aktivovanie vášho výberu (ak ste v menu). pre zobrazenie zoznamu programov. V Pre nastavenie hlasitosti. Prerušenie zvuku alebo jeho opätovné zapnutie. i Zobrazenie informácií Stlačte pre zobrazenie informácií (ak sú k dispozícii) o zvolenom TV kanále a programe. Informácie o menu/diaľkovom ovládači Keď je zobrazené menu, stlačte i pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu. Keď sú zobrazené informácie o menu, stlačte akékoľvek tlačidlo pre zobrazenie informácií o diaľko-vom ovládači. Bežná funkcia tlačidla sa nevykoná. æ OK V i b h 0 q b Ï P 0 S MENU Q Priestorový režim Zvýraznenie priestorového zvuku Ak je pri stereo vysielaní zvolené zvýraznenie priestorového zvuku, vznikne dojem, ako by boli reproduktory ďalej od seba. Priestorový zvuk Virtual Dolby Optimálne pre signál so zvukom Dolby surround. Umožňuje vám vychutnať efekt zvuku Dolby surround Pro Logic reprodukciou zadných kanálov zvuku.viď. menu zvuk, 3D efekt na str. 11. Poznámka:To isté je možné zvoliť v menu zvuk, priestorový režim na str. 11. ÌCinema Go Viď. dodaný samostatný návod Cinema Link. PIXEL PLUS bez funkcie bteletext zap./vyp. str. 15 Ï Hlavné menu viď str. 5 P Výber programov Pre výber TV kanálov a ostatných zdrojov signálu zo zoznamu obľúbených. 0/9 Číselné tlačidlá Slúžia na výber TV kanálov. Pre výber dvojciferného kanálu musíte druhé číslo stlačiť do 2 sekúnd. Pokiaľ chcete ihneď prepnúť na jednotlačidlový televízny kanál, podržte tlačidlo trošku dlhšie. 3

104 v VCR DVD AMP B SAT 0 Predošlý TV kanál Stlačte pre zobrazenie naposledy zvoleného TV kanálu. U Q Ì PIXEL PLUS b bez funkcie Ò π h Aktívne ovládanie viď. str. 11 æ OK b MENU Ï q Formát obrazu Stlačte toto tlačidlo opakovane alebo stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu iného formátu obrazu:auto formát, Super zoom, 4:3, Širokouhlý 14:9, Širokouhlý 16:9, Zoom s titulkami alebo Širokouhlý. V P Auto formát Super zoom 4:3 Širokouhlý 14: i 0 0 Širokouhlý 16:9 Zväčšené titulky Širokouhlý b h q S Autoformát zaistí, aby obraz vyplnil obrazovku čo najviac ako je to možné. V prípade titulkov v spodnom čiernom páse ponechá Auto formát titulky viditeľné.ak sú titulky viditeľné len čiastočne, stlačte kurzor nahor. V prípade loga TV stanice v hornom rohu (v čiernom páse) sa toto logo na obrazovke nezobrazí. Super zoom odstráni čierne pásy po stranách 4:3 programov sminimálnym skreslením. Vrežime Širokouhlý 14:9, 16:9, Super zoom alebo Zoom s titulkami môžete titulky zobraziť pomocou kurzoru nahor/nadol. Poznámka: Pri signále z konektora VGA IN je možné zvoliť menej obrazových formátov.. S Zmraziť Pre zmrazenie (pozastavenie) obrazu. V závislosti od vstupného signálu nemusí byť táto funkcia k dispozícii. 4

105 Použitie menu v B Ò π æ OK V VCR DVD AMP SAT U Q Ì PIXEL PLUS b Ï MENU PP Kurzor pre voľbu a nastavenie Návrat alebo zap./ vyp. hlavného menu Tlačidlo OK pre aktiváciu. Stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači pre získanie informácií ozvolenej položke menu. & Stlačte tlačidlo MENU Ï na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Menu môžete kedykoľvek opustiť opätovným stlačením tlačidla MENU Ï. Poznámka: Ak je pripojené zariadenie podporujúce Cinema Link, zobrazí sa viac položiek menu. TV Nastaven. Demo Inštal. Obraz Zvuk Funkcie é Použite kurzor nahor / nadol pre voľbu menu TV, Nastaven., Demo alebo Inštal. Použite kurzor vľavo/vpravo pre výber položiek Obraz, Zvuk alebo Funkcie. Poznámka: Niekedy sa na obrazovke nezobrazia všetky položky menu (zobrazí sa zväzok modrých bodov). Pre zobrazenie všetkých položiek stlačte kurzor nadol alebo vpravo. Použite kurzor vľavo / vpravo pre výber položky menu. Použite kurzor nahor / nadol pre výber položky, ktorú chcete zvoliť alebo nastaviť. Poznámka: Dočasne nedostupné položky sú zobrazené svetlosivou farbou a nie je možné ich voliť. Inštalácia Menu inštalácie obsahuje nasledovné položky: Inštal. Jazyk Krajina Autom. Manuál. Zvoliť Preskupenie Obľúbené inštalácia inštalácia názov programy EasyLink Ak je váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, prenesú sa počas inštalácie informácie o jazyku, krajine a dostupných kanáloch automaticky do videorekordéru. Voľba jazyka a krajiny Inštal. Inštal. Čestina... Slovenčina Rakúsko Belgicko... Jazyk Krajina & Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU Ï. é Pomocou kurzoru nadol zvoľte Inštal. Pomocou kurzoru vpravo zvoľte Jazyk. Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Pomocou kurzorov nahor / nadol vyberte jazyk, ktorý uprednostňujete a stlačte OK pre potvrdenie vášho výberu. ( Kurzorom vpravo zvoľte položku Krajina. Zvoľte krajinu, v ktorej sa nachádzate a stlačte tlačidlo OK. Ak žiadna položka nezodpovedá vašej krajine, zvoľte Ďalšie. è Pokračujte v menu Inštal. 5

106 Uloženie TV kanálov Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete vyhľadať a uložiť TV kanály dvoma rôznymi spôsobmi: pomocou Automatickej inštalácie alebo Manuálnej inštalácie (naladením jednotlivých kanálov).vyberte si pomocou kurzoru vpravo. Automatická inštalácia Autom. inštalácia Inštal. Inštal. Štart & Zvoľte Autom. inštalácia v menu Inštal. Poznámka: Aby bolo možné vykonať autom. inštaláciu, musia byť všetky kanály odomknuté. V prípade potreby vložte kód pre odomknutie všetkých kanálov (viď.tv, menu Funkcie, Detský zámok, str. 12). é Stlačte kurzor nadol. Zobrazí sa voľba Štart automatického programovania. Stlačte kurzor vpravo. Zobrazí sa informácia o prebiehajúcom automatickom vyhľadávaní. Ak je televízor napojený na systém káblovej tele-vízie, alebo ak je nájdený TV kanál prenášajúci signál ACI (automatická inštalácia kanálov), zobrazí sa zoznam programov.ak nie je prítomný signál ACI, kanály budú očíslované v závislosti od vami zvoleného jazyka a krajiny. Usporiadanie kanálov uskutočníte pomocou voľby Preskupenie - viď. str. 7. Káblová spoločnosť alebo TV kanál môže prenášať menu výberu programov. Jeho výzor a položky sú dané káblovou spoločnosťou alebo TV kanálom. Výber uskutočníte pomocou kurzorových tlačidiel a potvrdením tlačidlom OK. Manuálna inštalácia Inštal. Manuál. inštal. Výber Systém Program Vyhľad Jemné ladenie Uložnie Vyhľadávanie a ukladanie TV kanálov sa vykonáva jeden po druhom. Musíte prejsť všetky kroky menu manuálnej inštalácie. & V menu Inštal. zvoľte Manuál. inštal. Poznámka: V prípade potreby vložte kód pre odomknutie všetkých kanálov (viď.tv, menu Funkcie, Detský zámok, str. 12). é Stlačte kurzor nadol. Riaďte sa pokynmi zobrazenými na obrazovke. Poznámka: Hľadanie alebo priamy výber TV kanálu Ak poznáte frekvenciu - číslo C alebo S kanálu, vložte 3 alebo 2 cifry frekvencie alebo čísla kanálu priamo pomocou číselných tlačidiel 0 až 9 (napr. 048). Stlačte kurzor nadol pre potvrdenie. Opakujte pre vyhľadanie ďalšieho TV kanálu. 6

107 Priradenie názvu Inštal. VCR1 BBC1 BBC2 CNN TVE... Zvoliť názov p π Space Vymaz. ABCDEFG 123 HIJKLMN 456 OPQRSTU 789 VWXYZ 0 Shift Špeciál Názov televízneho kanálu uložený v pamäti je možné zmeniť, alebo môžete priradiť nový názov, ak ešte nebol vložený. Názov o dĺžke max. 5 písmen / čísiel je možné priradiť predvoľbám 0 až 99. Poznámka: Zdroj signálu VGA nie je možné premenovať. & V menu Inštal. vyberte položku Zvoliť názov a stlačte kurzor nadol. é Zvoľte číslo programu. Poznámka: Podržte stlačený kurzor nahor / nadol pre rýchle listovanie zoznamom programov. Stlačte kurzor vpravo. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica. Stlačte kurzor vpravo pre prístup ku klávesnici. Stlačte kurzor nahor / nadol, vľavo / vpravo pre voľbu prvého znaku a stlačte OK. Opakujte pre každý znak, ktorý chcete vložiť. Zvoľte Space pre vloženie medzery, Vymazať pre zmazanie označeného znaku, Shift pre zobrazenie veľkých alebo malých znakov na klávesnici a Špeciál.pre zobrazenie špeciálnych znakov. Stlačte OK pre potvrdenie. Po skončení vkladania názvu stlačte opakovane kurzor vľavo. ( Zvoľte iný program a zopakujte body až. Usporiadanie programov Poradie TV kanálov môžete zmeniť podľa vášho želania. & V menu Inštal zvoľte Preskupenie. é Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Výber obľúbených TV kanálov Zdroj signálu VGA sa vždy nachádza v zozname obľúbených programov. & V menu Inštal. zvoľte Obľúbené programy. é Pomocou kurzorov nahor / nadol zvoľte číslo vášho programu. Kurzorom vpravo zvoľte Áno alebo Nie. Opakujte body é a pre každý TV kanál (alebo perifériu), ktorý chcete označiť ako obľúbený / neobľúbený. Nastavenie televízora Všeobec. Nastaven. Pozadie menu Továrenské nastav. Ponuka NEXTVIEW OSD Názov programu Teletext stup. 2.5 Auto surround Zadať/Zmeniť kód Menu Nastavenie obsahuje položky, ktorými je možné nastaviť rôzne funkcie televízora a zariadení k nemu pripojených. Menu Všeobecné vám umožňuje zmeniť základné nastavenia, ktoré nie je potrebné často nastavovať. Menu Zdroj vám umožňuje zvoliť zdroj signálu. Menu Dekóder vám umožňuje definovať jednu alebo viac predvolieb ako predvoľby dekóderov. 7

108 Všeobecné Toto menu vám umožňuje zmeniť rôzne parametre, ktoré sa nenastavujú často. Stlačte tlačidlo i pre zobrazenie informácií o zvolenej položke menu. Pozadie menu Zvoľte Áno alebo Nie pre zapnutie / vypnutie pozadia menu.. Nastavenia z výroby Táto funkcia vám umožňuje nastaviť parametre obrazu a zvuku na ich pôvodné hodnoty z výroby, pričom sa zachová nastavenie kanálov. Poskytovateľ NEXTVIEW Zvoľte TV stanicu prenášajúcu NEXTVIEW dáta. Ohľadom použitia NEXTVIEW - viď. str. 13. OSD (zobrazenie údajov na obrazovke) Viď. Použitie diaľkového ovládača, str. 3, i, Informácia na obrazovke. & Zvoľte OSD. é Zvoľte Normál pre aktivovanie nepretržitého zobrazenia čísla programu a podrobných informácií o TV kanále. Pri voľbe Minimum sa zobrazia iba základné údaje. Poznámka: Ak sú zapnuté titulky (viď. Funkcie, str. 12), nie je možné nepretržité zobrazenie čísla programu. Názov programu Zvoľte Názov programu Áno alebo Nie. Ak zvolíte Áno, zobrazí sa po zvolení TV programu alebo po stlačení tlačidla i na diaľkovom ovládači názov programu na obrazovke (platí len pre tie televízne stanice, ktoré prenášajú názov programu prostredníctvom teletextu).ak zvolíte Nie, zobrazí sa názov programu iba po stlačení tlačidla i a nie automaticky pri zvolení TV kanála. Automatický priestorový zvuk Niekedy je vysielaný špeciálny signál pre programy s priestorovým zvukom. Ak je funkcia automatického priestorového zvuku zapnutá, prepne sa televízor automaticky do najvhodnejšieho režimu. Nastavenie / zmena kódu Funkcia Detský zámok (viď.tv, Funkcie, str. 12) vám umožní zamknúť určité kanály, aby ich deti nemohli sledovať. Zamknuté programy je možné sledovať až po vložení 4-miestneho kódu. Položka Zadanie / zmena kódu v menu vám umožňuje vytvoriť alebo zmeniť osobné identifikačné číslo (PIN). & Zvoľte Zadanie / Zmeňte kód. é Ak ešte nebol zadaný žiaden kód, v menu bude položka Zadať kód. Ak bol kód už vložený, v menu bude položka Zmeňte kód.riaďte sa pokynmi na obrazovke. Dôležité:Ak zabudnete váš osobný kód! & V menu Všeobec. zvoľte Zmeňte kód a stlačte OK. é Stlačte kurzor vpravo a vložte kód Stlačte opäť kurzorové tlačidlo a vložte nový osobný štvormiestny kód. Predošlý kód sa vymaže a nový kód sa uloží. Teletext 2.5 Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia väčšieho počtu farieb a celkovo lepšej grafiky teletextových stránok. & Zvoľte Teletext 2.5. é Stlačte kurzor vpravo pre výber Teletext 2.5 Zap. pre využitie tejto funkcie. Stlačte opäť kurzor vpravo pre výber Teletext 2.5 Vyp., ak si želáte klasický vzhľad teletextu. Táto voľba sa týka všetkých kanálov prenášajúcich teletext 2.5. Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať určitú dobu. 8

109 Zdroj signálu Nastav. Zdroj EXT1 EXT2 EXT3 YPbPr Centrál vstup Stred hlasit. Toto menu vám umožňuje výber periférneho zariadenia pripojeného cez jeden z externých vstupov. & Stlačte kurzor vpravo pre vstup do zoznamu zariadení, ktoré je možné pripojiť k vybranému vstupu. é Pomocou kurzoru nahor / nadol zvoľte periférne zariadenie, ktoré je pripojené. Po zvolení zdroja (napr. DVD) sa tento vstup automaticky zvolí, ak prepnete diaľkový ovládač do režimu pre ovládanie DVD, viď. str. 3, alebo ak stlačíte tlačidlo v na diaľkovom ovládači. Centrálny vstup - hlasitosť Ak ste k televízoru pripojili prijímač priestorového zvuku, viď str. 18, budú reproduktory televízora pracovať v režime centrálneho reproduktoru a samostatný centrálny reproduktor už nebude treba. Zvoľte "Centrálny vstup Zap." alebo "Cinema Link" (v prípade, že ste pripojili prijímač priestorového zvuku Cinema Link). Po zvolení "Zap." môžete kurozorom vľavo/vpravo nastaviť hlasitosť centrálneho reproduktoru a vyrovnať tak rozdiel hlasitosti ostatných reproduktorov. Poznámka:Toto neplatí v prípade prijímača Cinema Link. Dekóder Nastav. Dekóder Program Stav Ak ste k televízoru pripojili dekóder alebo deskrambler (viď. str. 17), môžete definovať jedno či viac programových miest ako programové čísla dekóderu. & Kurzorovým tlačidlom vpravo zvoľte položku Dekóder. é Zvoľte Program. Vyberte číslo programu, pod ktorým máte uložený program vychádzajúci z dekóderu. Zvoľte Stav. Zvoľte vstup použitý pre pripojenie dekóderu: Nijaký, EXT1 alebo EXT2. Ak nechcete, aby číslo vybratého programu bolo aktivované ako číslo programu dekóderu, zvoľte položku Nijaký. Poznámka: Zvoľte EXT2, ak je dekóder pripojený kvášmu EasyLink videorekordéru. Ukážka (Demo) TV Nastaven. Demo Inštal. Auto demo... Díler demo - Dig natural motion - Svet. čidlo - Hreb. filtr Menu Demo umožňuje spúšťať ukážky funkcií televízoru jednotlivo alebo v sekvenciách. V prípade voľby Auto demo sa postupne za sebou opakovane zobrazujú ukážky všetkých funkcií. Ukážky ukončíte stlačením jedného z kurzorových tlačidiel.ak bola zvolená len jedna funkcia, spustí sa ukážka iba raz a potom sa opäť zobrazí menu Demo. Poznámka: Funkcia Díler demo nie je súčasťou automatickej sekvencie ukážok a preto sa musí spúšťať zvlášť. 9

110 TV menu Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU Ï, zobrazí sa hlavné menu. Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť jedna alebo viac položiek menu k dispozícii. Stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu. Menu "Obraz" Obraz TV Smart obraz Kontrast Jas Farba Ostrosť Odtieň Dig natural motion Dynamický kontrast DNR Obohatenie farby (Far. odtieň) Obraz. formát Zvuk Funkcie & Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte Obraz. é Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberáte položky z tohto menu. Nastavenie hodnôt vykonávate pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Pravým kurzorovým tlačidlom zobrazíte zoznam položiek sub-menu. Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte niektorú z položiek sub-menu. Poznámka: Ak chcete pred vykonaním nastavenia obrazu odstrániť pozadie menu, postupujte podľa odseku "Nastavenie televízora", Všeobecné, str. 8. Smart obraz Zvoľte Smart obraz pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov obrazu, ktoré sú určené z výroby. Pod položkou Individuálne je uložené nastavenie z menu Obraz. Digital natural motion Zdvojnásobenie počtu riadkov eliminuje blikanie riadkov, kompenzácia pohybu redukuje chvenie a ponúka uhladenú a ostrú reproduciu pohybu v televíznom vysielaní. Zvoľte Zap. alebo Vyp.a skutočne uvidíte rozdiel v obrazovej kvalite. Dynamický kontrast Nastavuje úroveň, pri ktorej televízor automaticky zvýrazní tmavé, stredné a svetlé detaily v obraze. DNR Táto funkcia nastavuje úroveň detekcie šumu a jeho odstránenie z obrazu. Zvýraznenie farieb Táto funkcia zvýrazní farby a zlepší rozlišovaciu schopnosť detailov jasných farieb. Tón farieb Táto funkcia kompenzuje farebné rozdiely pri prenose v systéme NTSC. Formát obrazu Táto funkcia slúži pre nastavenie veľkosti obrazu v závislosti od formátu prenosu a vášho uprednostňovaného nastavenia. 10

111 Active Control (Aktívne ovládanie) Televízor nepretržite meria vstupné signály a upravuje ich pre zabezpečenie najlepšej možnej kvality obrazu. & Stlačte tlačidlo h na diaľkovom ovládači. é Zobrazí sa menu Aktív. ovládanie. Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu hodnôt aktívneho ovládania: vyp., minimum, stredne (odporúčané) alebo maximum. Nastavenie obrazu sa automaticky priebežne upravuje a indikuje na obrazovke. Položky menu nie je možné voliť. Stlačte kurzor vpravo pre voľbu Smart obraz. ( Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu jedného zvopred určených nastavení obrazu. Stlačte kurzor vpravo pre voľbu Displ. aktívny. è Stlačte kurzor nahor/nadol pre voľbu Nastavení, jednej z ukážok duálneho zobrazenia alebo Vyp. Ak zvolíte Dynamický kontrast, DNR (Digitálnu redukciu šumu) alebo Digital Natural Motion (Digitál. prirodzený pohyb), rozdelí sa TV obrazovka na dve časti: v ľavej časti je pôvodný obraz, v pravej časti upravený. Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť k dispozícii jedna alebo viac ukážok duálneho zobrazenia..! Stlačte opäť tlačidlo h pre vypnutie menu aktívneho ovládania. Menu "zvuk" Zvuk TV Smart zvuk Ekvalizér Hlasitosť Vyváženie Loudness Hlasitosť v slúch. Priestor. režim (Zvuk I-II) (Mono/Stereo) (Nicam/Analogo) (3D efekt) AVL Hlasitosť delta & Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte Zvuk. é Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberajte položky z tohto menu.nastavenie hodnôt vykonávajte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Nezabudnite, že nastavenie ovládacích prvkov je za normálnych okolností v strednej polohe, t.j. ukazovateľ sa nachádza uprostred stupnice. Smart zvuk Zvoľte Smart zvuk pre zobrazenie zoznamu prednastavených parametrov zvuku (výšky a basy), ktoré sú určené z výroby. Pod položkou Individuálne je uložené nastavenie z menu Zvuk. Poznámka : - Niektoré položky menu sú dostupné len pri konfigurácii a aktivácii Cinema Link. Iné sa zase ovládajú audio prijímačom a nie televízorom. Viď. samostatný návod pre systém Cinema Link. -Položka Dual X je dostupná len pri prenose duálneho zvuku. -Položka Mono / Stereo je voliteľná len v prípade analógového stereofónneho prenosu. -Položka Nicam / Analóg je voliteľná len v prípade vysielania Nicam. Menu "funkcie" TV Program. zoz. Titulky Časovač vypnutia. Rodič zámok Časovač Zoom Funkcie Vyp. Zap. Zapnuté bez zvuku & Stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte Funkcie. é Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla si vyberte položku z menu a nastavenie hodnôt vykonáte pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla. Stlačte tlačidlo i na diaľkovom ovládači pre získanie informácií o zvolenej položke menu. 11

112 Zoznam programov Stlačením tlačidla OK prepínate medzi vybranými TV kanálmi alebo externými zdrojmi. Voľba titulkov Titulková stránka musí byť uložená pre každý TV kanál: Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku titulkov.vypnite zobrazenie teletextu. Ak zvolíte Titulky zap., zobrazia sa automaticky titulky pre vybraný TV kanál (ak sa práve vysielajú).aktivácia tohto režimu je znázornená symbolom. Ak chcete, aby sa titulky automaticky zobrazovali po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači, potom zvoľte Zapnuté bez zvuku. Detský zámok Poznámka: Zdroj signálu VGA nie je možné uzamknúť. & Zvoľte položku Detský zám.. Detský zam. Zámok Užív. zámok Odomknúť Vek. obm. Zamknuté po Blok. prog. Blok. kateg. é Stlačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte menu detského zámku. Potom budete vyzvaní na zadanie Vášho kódu. Poznámka: Pri každom vstupe do menu detského zámku musíte váš kód zadať znovu. Dôležité:Ak svoj kód zabudnete - viď. str. 8 Zvoľte jednu z položiek menu Detský zám. : Zámok, ak chcete zamedziť sledovaniu všetkých kanálov i externých zdrojov signálu. Uživ. zámok a potom stlačte pravé kurzorové tlačidlo. Zvoľte: - Vek. obm., ak chcete zamedziť sledovaniu podľa určitého veku (žiadny, 2, 4,...18). - Zamknuté po, ak chcete zamedziť sledovaniu všetkých TV kanálov a externých zdrojov signálu od istého času. Stlačte pravé kurzorové tlačidlo a potom pomocou horného / dolného a pravého kurzorového tlačidla zadajte požadovaný čas. Potvrďte stlačením tlačidla OK. - Blok. prog., ak chcete zamedziť sledovaniu určitých TV kanálov alebo externých zdrojov signálu. - Blok. kateg. ak chcete zamedziť sledovaniu podľa určitých programových tém (filmy, šport, zábavné programy...). Zvoľte Odomknúť pre zrušenie všetkých nastavených zámkov. Časovač & Kurzorovým tlačidlom nadol zvoľte Časovač. Časovač Vyp Zap VCR1 BBC2 CNN TVE π... Nedeľa Pondelok... Denne 15:45 é Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte Zap.. Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zobrazíte zoznam programov. Vyberte TV kanál alebo externý zdroj signálu, ktorý si želáte v zvolený deň a hodinu spustiť. ( Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla zvoľte deň v týždni alebo Denne. Ďalším stlačením pravého kurzorového tlačidla aktivujete zadávanie času. Pomocou číselných tlačidiel alebo horného / dolného kurzorového tlačidla zadajte čas a stlačením tlačidla OK potvrdíte vloženie. è Stlačením tlačidla MENU Ï opustíte toto menu. Poznámka: Zadanie môžete skontrolovať stlačením tlačidla i. Zoom (zväčšenie) Poznámka: V závislosti od vstupného signálu nemusí byť k dispozícii funkcia Zoom (zväčšenie). & Pomocou kurzoru nadol zvoľte Zoom a stlačte tlačidlo OK. é Stlačte tlačidlo OK pre voľbu zväčšenia (x1, x4, x9, x16). Navyše môžete pomocou kurzorov nahor / nadol, vľavo / vpravo posúvať zvolený výrez po obrazovke. Stlačte tlačidlo MENU Ï pre zrušenie funkcie zväčšenia. 12

113 NEXTVIEW / Sprievodca teletextom NEXTVIEW je elektronický sprievodca, ktorý vám umožní prezerať si televízny program, ako keby bol vytlačený v novinách alebo TV magazíne. Programy môžete roztriediť podľa kategórií (filmy, šport...), získať o nich podrobné informácie a naprogramovať videorekordér, ak je vybavený funkciou NEXTVIEW. Dôležitá poznámka: Služba NEXTVIEW je dostupná len u istých programov a v istých krajinách. Ak sa informácie NEXTVIEW nevysielajú, zobrazí sa namiesto toho programový sprievodca teletextom, ktorý zobrazuje teletextové informácie (ak sú dostupné) a zároveň ponúka i väčšinu funkcií služby NEXTVIEW. Poznámka: Prevádzkovateľ vysielania je zodpovedný za obsah informácií. Spustite sprievodcu teletextom / NEXTVIEW Stlačením tlačidla æ na diaľkovom ovládači spustíte sprievodcu teletextom / NEXTVIEW. Zobrazí sa menu a hlásenie Moment prosím. O chvíľu sa zobrazí: Stránka NEXTVIEW, ak zvolený kanál túto službu poskytuje (zobrazí sa logo NEXTVIEW.). Stránka teletextu, ak zvolený kanál službu NEXTVIEW neposkytuje. Hlásenie Žiadna prístupná informácia, ak sa nevysiela ani služba NEXTVIEW ani teletext.v takom prípade zvoľte ďalší kanál. Zobrazenie stránky NEXTVIEW Informácie sú zostavené podľa kanálu, ktorý poskytuje službu NEXTVIEW.Viď. tiež menu "Nastavenie", "Všeobecné", "Poskytovateľ NEXTVIEW" na str. 8. Kurzor Toto logo sa zobrazuje len počas vysielania NEXTVIEW. Ak toto logo nie je zobrazené, znamená to, že je zobrazený programový sprievodca teletextom. Mon 05 Feb Mon 03 Mon 03 Menu Channel Theme Tue 04 BBC BBC News Wed 05 BBC The Simpsons Thu 06 CNN Fri 07 FR2 Sat 08 CH World News On a tout essayé! Tomorrow Never Dies Prehľ. Nahrá. Pripom Sled. Zam. NEXTVIEW umožňuje Názov programu a čas vysielania funkcie NEXTVIEW NEXTVIEW umožňuje & Pomocou ľavého / pravého kurzorového tlačidla zvoľte položku Čas, Kanál, Téma, Dátum (alebo Menu). Časový sprievodca poskytuje prehľad všetkých programových titulov, ktoré sa vysielajú vo zvolenom časovom bloku.kanálový sprievodca poskytuje prehľad všetkých programov, ktoré sa v daný deň vysielajú na určitom kanáli. Pomocou dátumového sprievodcu môžete zvoliť požadovaný dátum. Sprievodca témami zobrazuje zoznam všetkých programov, ktoré v daný deň zodpovedajú zvolenej kategórii. Prechádzaním sprievodcom menu TV zhromažďuje triediace kritériá, podľa ktorých nakoniec zobrazí zoznam programových udalostí. é Stlačením tlačidla OK zvoľte požadovaný typ sprievodcu. Pohybom kurzoru nahor a nadol vyberte programy.ak je k dispozícii obsah alebo komentár k niektorému z programov, zobrazí sa v dolnej časti obrazovky. Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzajte medzi programami. 13

114 Sprievodca teletextom & Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo teletextovej stránky, ktorá obsahuje informácie o programoch pre daný kanál. é Stlačte kurzorové tlačidlo vpravo - kurzor na obrazovke sa premiestni. Pomocou kurzorov nahor/nadol listujte v programoch. stránka kurzor zoznam kanálov BBC1 BBC2 ITV CH4 CH5 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Prehľ. Nahrá. Pripom Sled. Zam. podstránka posuvná lišta Ak zvolený program obsahuje číslo stránky s dodatkovým sub-kódom odkazujúcim na stránku obsahujúcu podrobné údaje o danom programe, môžete stlačením tlačidla OK tieto informácie zobraziť. Opätovným stlačením OK sa vrátite na stránku sprievodcu programami. Ak zvolená stránka programového sprievodcu zodpovedá požiadavkám VPT, potom: - bude možné nahrávať, pripomínať, sledovať programy alebo zamedziť ich sledovaniu, - do pamäti TV sa uloží číslo naposledy zvolenej teletextovej stránky kanálu, ktorý obsahoval informácie programového sprievodcu a TV potom zobrazuje informácie o tom, kedy tieto programy začínajú. Pri každom stlačení tlačidla æ sa sprístupní teletextová stránka programového sprievodcu zvoleného TV kanálu. V prípade potreby môžete zvoliť číslo podstránky posunutím kurzoru na požadovanú podstránku a stlačiť kurzorové tlačidlo vpravo. Poznámka: Číslo teletextovej stránky prehľadu programov je potrebné zadať pre každý kanál zvlášť. Kanály je možné meniť tiež posúvaním kurzoru nahor/nadol v zozname na ľavej strane. Základné funkcie Stlačením jedného z farebných tlačidiel (sivé, červené, zelené, žlté alebo modré) aktivujte sprievodcu teletextom.ak nie je určitá funkcia k dispozícii, zobrazia sa tlačidlá sivou farbou Prehľad:Toto menu obsahuje zoznam programov označených pripomienkou, ktoré sa budú sa nahrávať alebo ak je k ním zamedzený prístup.toto menu sa používa pre zmenu alebo odstránenie označených programov. Nahrávanie:Programovanie nahrávania na videorekordér (ak je vybavený funkciou NEXTVIEWLink a je pripojený ku konektoru EXT. 2). Pripomienka:Automaticky zapne TV, ak je v pohotovostnom režime alebo zobrazí správu, ak je TV zapnutý. Zámok: Zamedzuje prístup k niektorým programom, aby ich nebolo možné nahrávať alebo sledovať. U funkcií Nahrávanie, Pripomienka a Zámok sa zobrazujú malé rolovacie menu, v ktorých môžete zvoliť požadovaný časový interval: jednorázovo, denne alebo týždenne alebo zrušiť staré nastavenia pre nahrávanie, pripomienky alebo zamedzenie prístupu. Počiatočná hodnota pre časový interval je Jednorázovo. Zadaný interval potvrdíte stlačením tlačidla OK. Sledovať: Sledovanie zvoleného práve vysielaného programu. Získavanie a aktualizácia informácií NEXTVIEW Získavanie a aktualizácia informácií nextview sa vykonáva počas sledovania TV kanálu zvoleného poskytovateľa služby NEXTVIEW nastaveného v menu Nastav. (viď. str. 8), alebo pri prepnutí TV do pohotovostného režimu. Príjem aktuálnych dát sa vykonáva jednorázovo v noci. Poznámka: Ak sú všetky informácie NEXTVIEW neaktuálne, napr. po návrate z dovolenky, bude treba prepnúť TV do pohotovostného režimu. 14

115 Teletext Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu.tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba.vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte. Zapínanie a vypínanie teletextu Stlačením tlačidla b teletext zapnete. 102 « » BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb BBC CEEFAX LIONS RECORD ANOTHER WIN 430 Index 100 News 300 BBC Info 110 Headlines 305 Children 120 Weather 400 Cookery 150 Sports 415 Education 200 Radio 500 Lottery 230 Travel 550 Finance 240 Subtitling 888 Music 280 TV Listings 600 Červená Zelená Žltá Modrá Výber teletextovej stránky - Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných tlačidiel, kurzorov nahor/nadol, vľavo/vpravo alebo pomocou tlačidla -P+. - Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky volíte pomocou farebných tlačidiel. Naposledy zvolená teletextová stránka (Dostupné iba ak nie je k dispozícii zoznam obľúbených teletextových stránok viď. str. 16.) Stlačte tlačidlo 0. Výber indexovej stránky teletextu Stlačením sivého tlačidla zobrazíte hlavný index (zvyčajne str. 100). Len pre vysielanie teletextu typu T.O.P.: Stlačte tlačidlo i. Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú k dispozícii. Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo OK. Nie všetky TV kanály vysielajú teletext typu T.O.P. Výber podstránok Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých rôznych podstránok, zobrazí sa zoznam dostupných podstránok. Pomocou kurzorov vľavo/vpravo zvoľte nasledujúcu alebo predošlú podstránku. Zväčšenie teletextovej stránky Opakovaným stlačením tlačidla q zväčšíte hornú a potom dolnú časť stránky. Ďalším stlačením sa vrátite do normálneho zobrazenia stránky. Keď je teletextová stránka zväčšená, môžete pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla prechádzať riadok po riadku obsahom stránky. Hypertext Pomocou hypertextu môžete z aktuálnej teletextovej stránky vybrať číslo stránky, ktorú chcete zobraziť, alebo vyhľadávať stránky obsahujúce nejaké slovo. & Stlačením tlačidla OK zvýraznite prvé slovo alebo číslo na stránke. é Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvoľte slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať. Potvrďte stlačením tlačidla OK.Vyhľadávanie sa spustí. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca o priebehu vyhľadávania alebo o skutočnosti, že zadané slovo / stránku nie je možné nájsť. Pomocou kurzoru nahor opustíte hypertext. 15

116 Menu Teletext & Stlačením tlačidla MENU Ï aktivujte menu. é Stlačením horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte z menu požadované položky. Stlačte kurzor vpravo pre aktiváciu. Odhaľ. (Zobrazenie skrytých informácií) Táto funkcia zobrazí / potlačí skryté informácie na stránke, ako sú napr. riešenia hádaniek alebo kvízov. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie. Obľúbené Môžete vytvoriť zoznam spolu 9 obľúbených teletextových stránok, vybratých z rôznych TV kanálov. Pridanie obľúbenej stránky do zoznamu: & Vyberte obľúbenú teletextovú stránku. é Zvoľte Obľúbené v menu teletextu a vstúpte do zoznamu stlačením kurzora doprava. Opätovným stačením kurzora doprava sa stránka pridá do zoznamu. Stlačením tlačítka MENU Ï si prezriete aktuálnu stránku. Prezeranie obľúbenej stránky zo zoznamu: Zapnete Teletext, stlačte tlačítko 0 a prelistujete zoznam stránok a vyberiete obľúbenú stránku aktuálne zvoleného TV kanála. Poznámka: zvolená môže byť len stránka práve sledovaného TV programu. Vyhľadávanie Voľba slova Pomocou zobrazenej klávesnice môžete zadať slovo, ktoré chcete vyhľadať v teletextových stránkach. Pri hľadaní sa nerozlišujú veľké / malé písmená. kurzor WORD Zrušiť Použiť NAME Medzera A B C D E F G TELETEXT Vymaz. FOOTBALL 1 2 BBC1 3 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 Posuv Špeciál Červená Zelená Žltá Modrá & Pomocou kurzoru vpravo sprístupníte klávesnicu. é Pomocou ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla voľte znaky, slová alebo funkcie. Každý zvolený znak potvrďte stlačením tlačidla OK. Tlačidlo Zrušiť zruší zvolené slovo alebo znak, Medzera vloží medzeru, Vymaz. vymaže aktuálne zvolený znak, Posuv prepne medzi veľkými a malými písmenami a Špeciál zobrazí špeciálne znaky. Potom stlačte tlačidlo OK. ( Pre návrat do menu teletextu stlačte opakovane ľavé kurzorové tlačidlo. Hľadanie slova & Zadajte nejaké slovo alebo ho vyberte zo zoznamu použitých slov v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo OK. é Zvoľte položku Použiť a stlačte opäť OK. Zobrazí sa hlásenie Vyhľadáv.. Pre zrušenie vyhľadávania alebo pre nové hľadanie zvoľte Klávesnica a stlačte OK. Ak hľadané slovo nie je nájdené, zobrazí sa chybové hlásenie. Ak je slovo nájdené, zobrazí sa na stránke zvýraznene. Pre pokračovanie v hľadaní stlačte tlačidlo OK. Cyklus podstránok (ak sú k dispozícii) Automaticky zobrazuje jednotlivé podstránky. Stlačte kurzor vpravo pre aktivovanie / deaktivovanie. Časová stránka Táto funkcia zobrazí špecifickú stránku zvoleného TV kanálu v určitý čas. & Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte Áno alebo Nie. é Pomocou kurzorových alebo číselných tlačidiel zadajte čas a číslo stránky. Poznámka:Teletext nesmie zostať zapnutý a nemali by ste prepínať na iný TV kanál. Stlačte kurzor vľavo pre opätovný návrat do menu TV. Jazyk Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú znakom používaným prevádzkovateľom vysielania, môžete zmeniť jazykovú skupinu. Pomocou pravého kurzorového tlačidla zvoľte Skupina 1 alebo Skupina 2. Stlačením tlačidla MENU Ï opustíte menu teletextu.. 16

117 EXT3 EXT1 Pr Pb Y Pr Pb Y R L R L R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN R L VGA CENTRE IN Zapojenie príslušenstva K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení. V nasledujúcich nákresoch nájdete spôsoby ich pripojenia. Poznámka: Konektor EXT. 1 je prispôsobený pre prácu s obrazovými systémami CVBS a RGB, EXT. 2 so systémami CVBS, RGB a YIC, EXT. 3 systémami CVBS a Y/C, YPbPr Y-Pb-Pr 480p, 576p, 1080i, VGA IN VGA, SVGA, 480p, 576p, 1080i. Externé zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripojovať ku konektoru EXT. 1 alebo EXT. 2,pretože systém RGB poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu. Ak je Váš videorekordér vybavený funkciou EasyLink, potom by mal byť pripojený na EXT. 2,aby bolo možné funkciu EasyLink využívať. Videorekordér (VCR-DVD+RW) Poznámka: Nepokladajte váš prehrávač do blízkosti TV obrazovky, niektoré prístroje totiž môžu byť citlivé na rušenie z nej vyžarujúce. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky. 1 CABLE VCR 1 2 EXT2 3 4 DECODER Podľa obrázku pripojte anténne káble 1,2 a euro-kábel 3, vďaka ktorému dosiahnete optimálnu kvalitu obrazu. Ak váš videorekordér nemá eurokonektor, jediný spôsob pripojenia zostáva cez anténny kábel. Bude potrebné naladiť televízor na testovací signál videorekordéru a priradiť mu predvoľbu 0 alebo 90 až 99 viď. Manuálna inštalácia na str. 6. Pozrite si príručku kvideorekordéru. Dekóder a videorekordér Pripojte eurokábel 4 do dekóderu a do špeciálneho eurokonektoru na videorekordéri.viď. tiež návod kvideorekordéru.viď. odsek Dekóder na str. 9. Dekóder môžete pomocou eurokábla pripojiť tiež priamo do konektoru EXT. 1 alebo 2. Iné zariadenia (satelitný prijímač, dekóder, DVD, hry a pod...) 1 CABLE 4 2 EXT2 3 5 & Podľa obrázku pripojte anténne káble 1, 2 a 3 (ak má vaše periférne zariadenie iba anténny vstup/výstup). Lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie pripojíte do konektoru EXT. 1,2alebo 3 eurokáblom 4 alebo 5. é Rovnakým spôsobom ako u videorekordéra vyhľadajte testovací signál externého zariadenia. Uskutočnite výber v menu Nastavenie, Zdroj signálu, str. 9. VCR 1 Zariadenia výstupné konektory s komponentmi videosignálu (YPbPr) 1 Pr Pb Y L R & Pripojte tri samostatné káble s komponentmi videosignálu 1 do konektorov Y, U (Pb) a V (Pr) na DVD prehrávači a do konektorov Y, Pb a Pr na televízore. é Pripojte audio kábel do konektorov AUDIO L a R na DVD prehrávači a do konektorov L a R YPbPr na televízore. DVD 17

118 R L VGA CENTRE IN VGA Slúchadlá & Slúchadlá pripojte podľa obrázku do zásuvky pre slúchadlá L. é Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači vypnite interné reproduktory TV. Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať v rozmedzí 8 až 4000 ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm. Hlasitosť slúchadiel nastavte v položke Hlasitosť slúchadlá v menu Zvuk. Prijímač viackanálového priestorového zvuku & Pripojte audio kábel k prijímaču viackanálového priestorového zvuku a ku konektorom AUDIO OUT L a R na dolne strane televízora 1. AUDIO OUT é Ak chcete, aby reproduktory vášho TV pracovali ako centrálny L R R L CENTRE IN reproduktor, pripojte tiež audio kábel k prijímaču viackanálového priestorového zvuku a ku konektoru CENTRE IN na dolne strane televízora Zvoľte Centrálny vstup Zap. v menu Zdroj.Viď. str. 9. Reproduktory televízora budú odteraz vydávať len centrálny zvuk a reproduktory pripojené k audio prijímaču budú vydávať priestorový zvuk. Hlasitosť sa ovláda cez prijímač viackanálového priestorového zvuku. Poznámka: Ak je TV kanál alebo externý zdroj signálu blokovaný v menu detský zámok (viď. str. 12), nebude počuť žiaden zvuk. Voľba pripojeného zariadenia Na diaľkovom ovládači stlačte opakovane tlačidlo v, alebo zvoľte Zdroj v menu Nastavenie, viď. str. 9 pre voľbu EXT1, EXT2, EXT3, YPbPr alebo VGA vzávislosti od toho, kam ste pripojili vaše zariadenie. Poznámka: Väčšina zariadení (dekóder, videorekordér) pri zapnutí prepne TV na príslušný vstup. 18

119 R L R L VGA VGA Zosilňovač Cinema Link Surround Viď. samostatný návod Cinema Link. Upozornenie: Zobrazované informácie ohľadom zvuku nebudú zodpovedať aktuálnej reprodukcii zvuku. TV VCR TV IN VCR IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO CINEMA LINK CENTRE OUT DVD/Recorder ALEBO TV VCR VCR IN TV IN EXT 2 CENTRE IN AUDIO 3 CINEMA LINK CENTRE OUT 1 2 DVD/Recorder 19

120 R L CENTRE IN Pripojenie vášho počítača 2 R L VGA 1 & Pripojte jeden koniec VGA kábla 1 ku grafickej karte počítača a druhý koniec do VGA konektora na spodnej strane TV. Konektory zaistite pomocou skrutiek na zástrčke. é V prípade multimediálneho počítača pripojte audio kábel 2 do zvukových výstupov vášho multimediálneho počítača a do AUDIO R (pravého) a L (ľavého) vstupu na paneli. Vstup VGA IN umožňuje nasledovné TV a počítačové režimy zobrazenias: EDTV 640/720 x 480p 720 x 576p HDTV 1920 x1080i VGA 640 x Hz SVGA 800 x Hz Videorekordér alebo prehrávač DVD vybavený funkciou EasyLink Videorekordér (VCR alebo DVD+RW) alebo DVD prehrávač môže byť ovládaný diaľkovým ovládačom pomocou zobrazeného menu Registr. alebo DVD. Registr. DVD Ò p π Ï Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject Ò p π Ï Prev. Play Stop Play Next Eject & Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU Ï. é Pomocou horného / dolného kurzorového tlačidla vyberte položku Registr. alebo DVD. Stlačením ľavého / pravého, horného / dolného kurzorového tlačidla zvoľte jednu z funkcií videorekordéru alebo DVD. Tlačidlo pre nahrávanie, pracuje aj v televíznom režime. Ak je videorekordér vybavený systémom EasyLink a funkciou pohotovosť, stlačením tlačidla B po dobu 3 s prepnete súčasne TV i videorekordér do pohotovostného stavu. 20

121 Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení Väčšina audio a video zariadení našej produkcie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača Vášho TV. v B VCR DVD AMP SAT Podľa typu zariadenia, ktoré chcete ovládať, stlačte na diaľkovom ovládači jedno z tlačidiel VCR, DVD, AMP alebo SAT a potom niektoré z funkčných tlačidiel.viď. odsek Použitie diaľkového ovládača na str. 3. U Q Ì PIXEL PLUS Ò π æ OK V b MENU Ï P i 0 0 b h q S B Prepnutie do pohotovostného režimu S Pauza (DVD, CD, VCR) Nahrávanie Ò Pretáčanie späť (VCR, CD); prehľadávanie späť (DVD, AMP) Stop π Prehrávanie Pretáčanie vpred (VCR, CD); prehľadávanie vpred (DVD/AMP) æ výber jazyka titulkov (DVD); správy RDS / TA (AMP); prehrávanie v náhodnom poradí (CD) b výber titulu (DVD); zobrazenie RDS správ (AMP); informácia na obrazovke (CD) i zobrazenie informácií Ï zapnutie / vypnutie menu -P+ výber kapitoly, kanálu, stopy 0-9 zadávanie čísiel 0 index videopásky (VCR), výber kapitoly DVD, voľba frekvencie (AMP) U časovač videorekordéra Q zapnutie / vypnutie zvuku Surround (AMP, CD) horné / dolné kurzor. tlačidlo - výber nasledujúceho / predchádzajúceho disku (CD) ľavé / pravé kurzor. tlačidlo - výber predchádzajúcej / nasledujúcej stopy (CD) pre vyhľadávanie vpred / vzad (AMP) Poznámka: Ak sa počas 60 s nevykoná žiadna operácia, diaľkový ovládač sa prepne späť do režimu TV. Nastavenie SAT režimu Režim SAT môže byť prispôsobený zariadeniu, ktoré chcete ovládať: satelitný prijímač so štandardom RC6 alebo RC5. Vrežime TV stlačte súčasne tlačidlo OK a číselné tlačidlo 3 pre voľbu systému SAT RC-5; číselné tlačidlo 4 pre voľbu systému SAT RC-6. Nahrávanie na videorekordér vybavený funkciou EasyLink Vrežime TV môžete spustiť priame nahrávanie programu, ktorý práve sledujete na TV. Stlačte a podržte tlačidlo záznamu na diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy. Poznámka: Prepínanie programov na TV neovplyvňuje nahrávanie! Počas nahrávania programu z externého zariadenia pripojeného ku konektorom EXT1, EXT3 nebo YPbPr, nie je možné súčasne sledovať iný TV program. 21

122 Rady Teplota okolia Údržba obrazovky Plazmový displej Ovládanie periférnych zariadení Prenášanie Nekvalitný obraz Nevešajte monitor nad teleso ústredného kúrenia alebo nad iné zdroje tepla. Sklo plochej obrazovky s antireflexnou vrstvou čistite mierne navlhčenou jemnou utierkou. Nepoužívajte abrazívne rozpúšťadlá mohli by poškodiť sklenený povrch obrazovky. Upozornenie: Zdroj video signálu (napr. videohra, DVD alebo informačný kanál) poskytujúci obraz s nepremenlivými oblasťami môže spôsobiť poškodenie obrazovky.ak používate váš plochý monitor v spojení s takým zdrojom signálu, nepremenlivá oblasť obrazu hry (DVD a pod.) môže zanechať trvalé stopy na obrazovke.ak nepotrebujete, vypnite zdroj video signálu. Pravidelne striedajte sledovanie takého video signálu s bežným obrazovým signálom. Pri prepnutí na iný obraz po dlhodobom (veľa hodín) zobrazení rovnakého obrazca sa môže stať, že niektoré časti predošlého obrazu zostanú viditeľné vďaka pamäťovému efektu.tento tzv. duch sa po chvíľke stratí.aby ste predišli tomuto efektu, meňte pravidelne zobrazovaný signál, alebo v prípade PC môžete zapnúť tzv. šetrenie obrazovky vo vašom počítači. Philips zabudoval automatické posúvanie obrazu v režime video po každých 5 minútach, aby sa predišlo tomuto efektu a predĺžila doba životnosti obrazovky. Veľmi zriedkavo sa môžu na obrazovke po dlhej dobe nepoužívania (cca. 1 rok) vyskytnúť chyby farebného podania.toto je celkom bežné pri plazmových displejoch a tento jav sa stratí po určitej dobe opätovného používania. Plazmový displej pozostáva mnoho farebných bodov.v rámci priemyselných noriem je povolený počet chybných bodov do 0,001% - a to aj pre novú obrazovku. Nie je teda dôvod obávať sa ohľadom kvality prístroja. Technológia plazmových displejov používa vzácne plyny, na ktoré má vplyv tlak vzduchu. Až do výšky 2000m nad hladinou mora (miestny tlak vzduchu rovný alebo vyšší než 800 hpa) pracuje displej bez problémov. Pri prevádzke prístroja vo väčších výškach (pri nižšom tlaku) sa obraz stáva nestabilným a kvalita obrazu klesá. Plazmový displej pritom môže vydávať bzučivý zvuk. Po prenesení do nadmorskej výšky pod 2000m (miestny tlak vzduchu rovný alebo vyšší než 800 hpa) pracuje prístroj opäť bez problémov. Prenášanie nemá negatívny vplyv. Infračervené žiarenie obrazovky môže negatívne ovplyvniť citlivosť príjmu iných zariadení na signál z diaľkového ovládača. Riešenie: vymeňte batérie v diaľkovom ovládači alebo premiestnite periférne zariadenie napr. dodržte odstup bezdrôtových slúchadiel minimálne 1,5 m. Uschovajte originálny baliaci materiál pre prípadné neskoršie prenášanie. Zvolili ste správny TV systém v menu manuálnej inštalácie? Je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia a pod.? VVysoké kopce alebo budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo tzv. duchov. Niekedy sa obraz zlepší zmenou polohy/nasmerovania antény. Obraz alebo teletext je nezreteľný? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu viď. Uloženie TV kanálov na str. 6. Jas, ostrosť a kontrast je zle nastavený? Zvoľte položku Tovérenské nastav v menu "Nastaven."- viď. str

123 Bez obrazu Digitálne skreslenie Bez zvuku Sú dodané káble správne pripojené? (Anténny kábel k televízoru, prívod od antény k videorekordéru,vga káble k zdroju signálu a napájacie káble.) Bol vypnutý detský zámok? Je váš počítač zapnutý? Ak je obrazovka čierna a indikátor na prednej strane TV svieti na zeleno, znamená to, že daný režim zobrazenia nie je podporovaný. Prepnite váš zdroj signálu VGA do správneho režimu. V prípade slabého alebo zlého signálu sa obráťte na vášho dodávateľa. Nízka kvalita obrazu niektorých digitálnych materiálov môže byť spôsobená digitálnym skreslením obrazu.v tomto prípade zvoľte (bez manuálnej úpravy parametrov obrazu) v menu "Obraz", "Smart obraz" položku "Zjemniť". V žiadnom kanáli nie je zvuk? Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum. Nie je zvuk potlačený tlačidlom? Nenašli ste riešenie Skúste televízor vypnúť a po chvíľke opäť zapnúť. pre problém so zvu- Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný televízor. kom alebo obrazom? Kontaktujte svojho predajcu alebo odborný servis. Menu Zvolili ste nesprávne menu? Ďalším stlačením tlačidla MENU Ï zvolenú položku opustíte. NEXTVIEW Diaľkové ovládanie Pohotovostný režim Nestabilný alebo nesynchronizovaný obraz VGA Rôzne Čítania NEXTVIEW: Viď. "Získavanie a aktualizácia informácií NEXTVIEW na str. 14. Zobrazený čas je nesprávny: Vysielacia stanica na predvoľbe číslo 1neprenáša správny miestny dátum a čas. Použite funkciu "Preskupenie" v menu inštalácie a na prvú predvoľbu nastavte inú stanicu. Ak Váš televízor nereaguje na povely z diaľkového ovládača, môžu byť batérie vybité alebo je zvolený nesprávny režim. Stále môžete použiť tlačidlo MENU/OK a tlačidlá -/+ na hornom paneli TV. Váš TV spotrebováva energiu aj v režime pohotovosti. Spotreba energie prispieva k znečisťovaniu vzduchu a vody. Spotreba energie: 2W. Skontrolujte, či ste vo vašom počítači zvolili správny režim VGA.Viď. samostatný návod na použitie monitoru. Teplota okolia: +5 až +40 C Maximálna prevádzková nadmorská výška: 2000m (min. tlak vzduchu: 800 hpa) Napájanie:AC V 50Hz/60 Hz Príkon: približne 290W Príkon v pohotovosti: < 2W Hmotnosť (bez obalu): 40 kg Rozmery (š x v x h): 107 x 66 x 9 cm Držiak pre montáž na stenu je súčasťou dodávky. 23

124

125

126

127

128

129

130 Slovensky Česky Magyar Polski Русский 24

131 Table of TV frequencies. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste des fréquences des émetteurs. Frequentietabel TV-Zenders. Tabella delle frequenze delle trasmittenti. Lista de las frecuencias de las emisoras. Lista das frequências dos emissores. Liste over TV senderne. Tabell over TV-frekvenser. Tabell över TV-frekvenser. TV-taajuustaulukko. Kατάλογος συχνοτήτων ποµπών. Spisok hastot peredathikov. A televizió adóállomások frekvenciáinak a listája. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov. EUROPE CH..FREQ (MHz) E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H E-EUROPE CAN..FREQ (MHz) R R R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H FRANCE CAN..FREQ (MHz) B C D E F G H I J K L M N O P Q H H H H H H H H H H H H H H H H H H H ITALY CAN..FREQ (MHz) A B C D E F G H H S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H GB The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information. D In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt. F Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détailées. NL De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie. I Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica. E Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada. P As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas. DK Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kantakt deres kabel operatør eller forhandler for næmere informa-tion. N Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-tv selskap eller din forhandler for næmere opplysninger. S Frekvenserna som används i kabel-tv-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-tv-bolag eller din radiohandlare för vidare information. SF Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä. GR Οι συχνότητες που χρησιµοποιούνται από µια εταιρεία τηλεµετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συµβουλευθείτε την εταιρεία τηλεµετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτοµερέστερες πληροφορίες). CEI Hastoty na kotoryx peredaòt telakampaniä mogut otlihatæsä ot hastot na dannoj tablice. (Obratitæsä k Vaπej telekampanii ili Vaπemu prodavcu za dopolnitelænoj informaciej. H Egy televizió adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatar tományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az eladóhoz.) PL Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych infor macji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy). CZ Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili. SK Frekvencie používané niektorými spoločnos ami televízneho prenosu sa môžu liši od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.

132 Printed in Belgium

Zobrazit více


Источник: http://docplayer.cz/49202676-Eeeeau-aoiecau-uaoaieecaaa-u-ioi-card-n-u-ooouuoiaiefl-appleaioiu-i-eu-i%5Eee-ce-iaeooapple-iooue-eaeaciaacoa-iaaec-warranty-card.html


Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект

Как сделать смарт объект